For å bestille data fra folke- og boligtellingene (p.t. FoB2011), må du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellista for Folke- og boligtellingene (Excel). Lista må du legge ved søknaden du sender til SSB om lån av data.

Folke- og boligtellingene i Norge er godt dokumentert gjennom statistikker, og publikasjoner og artikler. Statistikk og dokumentasjon fra tellingene fra 2001 og bakover i tid til den første i 1769, er samlet på egne sider, og det foreligger flere publikasjoner både i elektroniske og digitaliserte publikasjoner. Tellingene for 1960-1980 er dokumentert i SSB Rapporter 87/2 «Folke- og boligtellingene 1960, 1970 og 1980. Dokumentasjon av de sammenlignbare filene». Også for 1990-tellingen, som var basert på et utvalg av befolkningen, foreligger flere dokumentasjoner.

Folke- og boligtellingen 2011 er så langt den siste offisielle tellingen i Norge, og den ble gjennomført i sin helhet som en registerbasert telling, dvs. basert på allerede tilgjengelige registre i SSB. Det innebærer at datasamlingene i denne folke- og boligtellingen gjenfinnes i datasamlingene for de respektive statistikkområdene. Dette gjelder opplysningene om befolkningen inkludert familier og husholdninger, om utdanning, sysselsetting og om inntekt. På våre nettsider kan du lese mer om videreføring av statistikk fra folke- og boligtellingen 2011.

I tillegg til opplysninger om familier og husholdninger som finnes i alle folke- og boligtellingene, har SSB en egen statistikk om familier og husholdninger, løpende fra statistikkåret 2005. Data til grunn for denne statistikken kan du finne i variabellista for befolkning, omtalt på inngangssiden for befolkning.

I tilknytning til FoB2011 foreligger også en egen artikkel om husholdninger, med mer informasjon om tilpasninger i datagrunnlaget i forhold til årlig statistikk og i forhold til andre statistikker.

Innenfor statistikkområdet boliger og husholdninger foreligger ennå ikke årlige statistikker, men fra og med statistikkåret 2015 publiseres en egen statistikk over boforhold. Det vises til egen inngangsside for informasjon om og variabelliste for dette området.

Definisjon og dokumentasjon av variabler

I variabellista finner du lenker til definisjoner av variabler og kodelister for de variablene dette er relevant for. SSB har også en egen nettside hvor en rekke publikasjoner og artikler om folke- og boligtellingene er samlet.

For øvrig dokumentasjon vises til de respektive statistikkområdene som lenket nedenfor.

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data.