For å bestille inntektsdata, må du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellista for inntekt (XLSX). Lista må du legge ved søknaden du sender til SSB om lån av data.

Oppdateres årlig

I variabellista er det samlet en rekke variabler som gjelder for inntektsåret (kalenderåret). Disse oppdateres årlig. Du kan blant annet låne:

  • opplysninger om Summen av lønnsinntekter og netto næringsinntekter i løpet av kalenderåret., næringsinntekt og Omfatter renteinntekter, aksjeutbytte, realisasjonsgevinster og andre kapitalinntekter i løpet av kalenderåret. Til fradrag kommer årets realisasjonstap.
  • inntekts- og skatteopplysninger
  • overføringer, som f.eks. pensjoner, barnetrygd og kontantstøtte
  • gjeld og formue

Definisjon og dokumentasjon av variabler

I variabellista finner du lenker til definisjoner av variable og kodelister for de variablene dette er relevant for. Dokumentasjon ut over dette, slik som feilkilder og statistikkgrunnlag, finner du på de ulike statistikkene for personers og husholdningenes inntekter.

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data.