For å bestille data om arbeidsmarked, må du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellista for sysselsetting (XLSX). Lista må du legge ved søknaden du sender til SSB om utlån av data. 

Data om sysselsetting

Opplysningene om sysselsetting hentes fra den registerbaserte sysselsettingsstatistikken og gir et bilde av situasjonen på et gitt tidspunkt i året (tredje uke i november). I dokumentasjonen finner du mer informasjon om datagrunnlaget for registerbasert sysselsettingsstatistikk.

I tillegg tilbys også data om personer som er utenfor arbeidsstyrken, det vil si personer som hverken er sysselsatte eller arbeidsledige. Data inkluderer opplysninger om blant annet arbeidsmarkedstiltak, utdanning, pensjon, og om man er mottaker av ytelser fra NAV, og hentes fra System for persondata (SFP). Dette er også opplysninger pr. tredje uke i november, men det er andre uttakstidspunkter for noen få av grunnlagsregistrene som inngår, og dermed også forskjeller på mikronivå.

Sysselsettingsopplysningene oppdateres i juni året etter statistikkåret, mens data fra System for persondata oppdateres ved utgangen av året etter.

Historiske data om sysselsetting

Variabellisten atlto (XLSX) kan brukes til å bestille data om alle arbeidsforhold, for perioden 1995-2014. Dette er grunnlagsdata som inngår i produksjonen av sysselsettingsstatistikken frem til 2014, og omfatter koblinger av opplysninger fra NAVs Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret) og Lønns- og trekkoppgaveregisteret (LTO). Denne datasamlingen har ingen oppdatering etter 2014. Koblingen av Aa- og LTO-registrene ble avløst av a-ordningen i 2015 og videreføres i ny egen variabellisten basert på a-ordningen.

Tilsvarende kan variabellisten aareg (XLSX) som inneholder opplysninger fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret) brukes til å bestille data om alle arbeidsforhold rapportert til registeret, for perioden 1983-1994. Dette er grunnlagsdata som inngikk i produksjonen av arbeidstakerstatistikken fra 1983-2001, som var forløperen til sysselsettingsstatistikken. Denne datasamlingen har ingen oppdatering etter 1994.

Merk at data for perioden 1983-1994 ikke er påkoblet informasjon om lønn eller vasket i forhold til opplysninger om lønn. I den registerbaserte sysselsettingsstatistikken og SFP benyttes informasjon om lønn for å avgjøre om et arbeidsforhold skal regnes som aktivt eller ikke. Det er heller ikke en direkte kobling mellom data frem til 1994 og nyere årganger, da en gikk over til å bruke organisasjonsnummer som identifikator fra 1995. Datagrunnlaget var også beheftet med en del problemer knyttet til forsinkelser i rapporteringen til Aa-registeret.

Nytt datagrunnlag fra og med 2015

Registerbasert sysselsettingsstatistikk er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag for lønnstakere, A-ordningen. Sysselsettingsstatistikken per november videreføres som før og bruddet i statistikken er nærmere omtalt i artikkelen Nærmere om forholdet mellom gammel og ny statistikk.

Flere opplysninger om arbeid og lønn for lønnstakere fra a-ordningen som kan lånes ut finnes i egen variabelliste på inngangssiden for arbeid og lønn.

Definisjon og dokumentasjon av variabler

I variabellisten finner du lenker til definisjoner av variabler og kodelister for de variablene dette er relevant for. Dokumentasjon ut over dette, slik som feilkilder og statistikkgrunnlag, finner du på de enkelte sysselsettingsstatistikkene.

SSB publiserer flere statistikker som viser antall sysselsatte. Hva som er forskjellen på disse kan du lese mer om i en egen artikkel om hva de ulike sysselsettingsstatistikkene viser.

Dokumentasjon av produksjonsprosessen for data til arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk finner du her.

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data

Trenger du forløpsdata om sysselsetting finner du dette i FD-Trygd. Merk at det ikke er samme omfang eller variabler i de ulike datakildene.