For å bestille data om barnevern, må du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellista for barnevern (XLSX). Listen må du legge ved søknaden du sender til SSB om lån av data.

Data om barnevern

Opplysningene om barnevern hentes fra datagrunnlaget for barnevernstatistikken. Statistikken gir tall for den kommunale barnevernstjenesten, og omfatter alle meldinger, undersøkelser og tiltak, og barna dette gjelder. Målgruppa for barnevernet sitt arbeid er barn og unge i alderen 0–24 år.

Variabellisten for barnevern inneholder nå informasjon om personer har hatt hjelpe- eller omsorgstiltak fra barnevernet i statistikkåret. Variablene er et godt utgangspunkt for å definere populasjoner av personer som har mottatt barnevernstiltak. Det er for eksempel mulig å isolere de som har mottatt tiltak i en gitt alder, for eksempel ettervern, eller over en gitt periode.

Det finnes også mer detaljert informasjon om meldinger, undersøkelser og tiltak. 

Definisjon og dokumentasjon av variabler

I variabellisten finner du lenker til definisjoner av variabler og kodelister for de variablene dette er relevant for. Dokumentasjon ut over dette er å finne under «Om statistikken» på statistikksiden for barnevern, se spesielt «Bakgrunn» og «Produksjon». Publikasjoner og artikler på barne- og familievernområdet gir også nærmere bakgrunn i datagrunnlaget og mulige anvendelser for statistikkformål.

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data.