For å bestille mikrodata (individdata) fra kriminalstatistikkene, kan du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellisten for kriminalitet og rettsvesen (XLSX). Listen må du legge ved søknaden du sender til SSB om tilgjengeliggjøring av data. 

For statistikkområdet Kriminalitet og rettsvesen er siktelser den mest etterspurte statistikkenheten ved utlån til forskning, og i variabellisten her er de mest sentrale variabler med. Ved ønske om ytterligere variabler for siktelser, eller mikrodata fra de andre kriminalstatistikkene (straffereaksjonerfengslinger eller ofre for anmeldte lovbrudd) ber vi søker kontakte statistikkansvarlig eller seksjon for mikrodata. Mikrodata fra levekårsundersøkelsene om Utsatthet og uro for lovbrudd kan ikke søkes om fra SSB, eller kobles med andre mikrodata, men er tilgjengelige hos Sikt.

Om siktelser

Mikrodata for statistikkenheten «siktelser mot person» fra statistikken over Etterforskede lovbrudd er tilgjengelig for årganger tilbake til 1992. Statistikken er publisert siden 1950-tallet, med tall i statistikkbanken for enheten lovbrudd tilbake til 1996, for siktede personer tilbake til 2002 og for siktelser tilbake til 2010. Datagrunnlaget er hentet fra politiets sentrale straffesaksregister (STRASAK), som dekker alle lovbrudd registrert i politidistriktene, samt i enkelte særorgan og høyere påtalemyndighet. 

SSBs definisjon av siktede er personer som har fått en rettskraftig avgjørelse mot seg som tilsier at lovbruddet er ansett som oppklart og personen er antatt skyldig av påtalemyndigheten etter endt etterforskning (uavhengig av straffbarhet eller eventuell frifinnelse ved domstol). For detaljer om hvilke avgjørelseskoder som tilsier siktelse i statistikken, se variabellisten. Statistikkenheten siktelse utgjør det enkelte lovbrudd som hver enkelt person er antatt skyldig i. Hvis flere personer er antatt skyldige for samme lovbrudd (medskyldige) vil det være en siktelse for hver person. Statistikkåret er år for registrering av endelig avgjørelse i sakskompleks (inkludert alle avgjørelser mot alle personer i samme lovbrudd), som derfor kan avvike fra år for avgjørelse mot person. Avgjørelseskode i statistikken inneholder informasjon om hva slags endelig avgjørelse den enkelte siktelse har fått i rettsvesenet, for eksempel om det er gitt fengselsdom. 

Definisjoner, dokumentasjon og sammenlignbarhet over tid

I variabellisten finner du lenker til definisjoner av variabler og kodelister for de variablene dette er relevant for.

Vær oppmerksom på at det har blitt gjort vesentlige endringer i både registergrunnlaget, statistikkproduksjonen, politidistrikt og straffelov, som i forskjellig grad påvirker muligheten til å sammenligne siktelser over tid. Særlig bør man merke seg ny registreringspraksis fra 1994/1995, omlegging av STRASAK i 2002 og ny straffelov i kraft fra 2015. Dokumentasjon om dette, samt mer om feilkilder og statistikkgrunnlag, finner du under omtale av "Om statistikken" for etterforskede lovbrudd (se > Produksjon > Sammenlignbarhet over tid) og analysesamlingen "Kriminalitet og rettsvesen 2009". For mer om overgangen til ny straffelov og ny standard for klassifisering av lovbrudd, se artikkelen "De nye kriminalstatistikkene".