For å bestille data fra kapitaldatabasen, må du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellisten for kapitaldatabasen (XLSX). Listen må du legge ved søknaden du sender til SSB om lån av data.

Data fra kapitaldatabasen

Kapitaldatabasen inneholder data for varige driftsmidler og andre utvalgte økonomiske data for industriaksjeselskaper f.o.m. 1993. Opplysningene i kapitaldatabasen er hentet fra regnskaps- og strukturstatistikken. I databasen finnes det beregnede kapitaltall i løpende og faste priser. Metoden for å beregne kapitaltall på grunnlag av investeringsserier og bokførte verdier er beskrevet i Dokumentasjon av kapitaldatabasen. I tillegg til disse beregnede variablene ligger det andre utvalgte variable fra regnskapsstatistikken og strukturstatistikken i databasen.

Definisjon og dokumentasjon av variabler

I variabellisten finner du lenker til definisjoner av variabler og kodelister for de variablene dette er relevant for. Dokumentasjon ut over dette, slik som feilkilder og statistikkgrunnlag, finner du i notatet Dokumentasjon av kapitaldatabasen.

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data.