395188
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt/aar
395188
statistikk
2020-02-05T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
lonnansatt, Lønn, yrkesgrupper, offentlig sektor, privat sektor, lønnsvekst, lønn, årslønn, månedslønn, bonus, overtidsgodtgjørelse, gjenomsnittslønn, snittlønn, yrker, lønnsnivå, lønnsmottakere, lønnsvekstArbeid og lønn, Lønn og arbeidskraftkostnader, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
true

Lønn

Statistikkbanktabell 12851 ble oppdatert 3. mars 2020.

Statistikkbanktabellene 11536 og 11417 ble oppdatert med tall for 2019, 12. mars 2020.

Statistikkbanktabellen 12407 ble oppdatert 15. september 2020.

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

3,7 %

Økning i månedslønn fra 2018 til 2019

Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner og menn i ulike sektorer
Månedslønn
20182019Endring i prosent
Sum alle sektorer45 61047 2903,7
Menn48 42050 0803,4
Kvinner42 17043 8504,0
Privat sektor og offentlige eide foretak46 13047 8003,6
Menn48 46050 1003,4
Kvinner41 49043 1804,1
Kommuneforvaltningen41 54043 2504,1
Menn43 46045 0403,6
Kvinner40 88042 6304,3
Statsforvaltningen49 57051 2603,4
Menn53 22055 3003,9
Kvinner47 04048 5103,1

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Gjennomsnittlig månedslønn for ulike yrkesgrupper

Gjennomsnittlig månedslønn for ulike yrkesgrupper
Månedslønn
20182019Endring i prosent
Alle yrker45 61047 2903,7
Ledere67 23069 5003,4
Administrerende direktører78 14080 2502,7
Akademiske yrker52 36054 2403,6
Høyskoleyrker50 54052 7304,3
Kontoryrker38 59039 8303,2
Salgs- og serviceyrker33 94035 1503,6
Bønder, fiskere mv.33 94035 1703,6
Håndverkere38 27039 5503,3
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv.39 03040 3203,3
Renholdere, hjelpearbeidere mv.32 63033 6103,0

Tabell 2 
Gjennomsnittlig månedslønn i ulike næringer

Gjennomsnittlig månedslønn i ulike næringer
Månedslønn
20182019Endring i prosent
Alle næringer45 61047 2903,7
Jordbruk, skogbruk og fiske37 44038 8303,7
Bergverksdrift og utvinning72 70074 6002,6
Industri46 80048 4103,4
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning59 63062 5104,8
Vann, avløp, renovasjon42 69043 7802,6
Bygge- og anleggsvirksomhet43 24044 5703,1
Varehandel, reparasjon av motorvogner41 02042 4203,4
Transport og lagring45 15046 7203,5
Overnattings- og serveringsvirksomhet31 30032 5103,9
Informasjon og kommunikasjon59 73061 5403,0
Finansierings- og forsikringsvirksomhet66 08069 0704,5
Omsetning og drift av fast eiendom54 75056 1502,6
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting56 49058 4703,5
Forretningsmessig tjenesteyting38 86040 4304,0
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning48 60050 7004,3
Undervisning44 73046 3203,6
Helse- og sosialtjenester42 23043 7703,6
Kultur, underholdning og fritid40 01041 2103,0
Annen tjenesteyting41 96043 5803,9

Om statistikken

Lønnsstatistikken gir en oversikt over lønnsnivået og endring i lønn for alle lønnstakere fordelt på blant annet sektor, næring, utdanning og kjønn. Statistikken bygger på data fra a-ordningen.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Lønnsbegrepet i lønnsstatistikken er begrenset til å omfatte kontante godtgjørelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker for utført arbeid. Statistikken omfatter følgelig ikke naturalytelser, forsikringer og heller ikke trekkfrie utgiftsgodtgjørelser og lignende. Det er brutto lønn før skatt som er lønnsbegrepet.

Månedslønn

Månedslønn er hovedbegrepet i Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk. Månedslønn omfatter avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønn.

Avtalt månedslønn

Avtalt månedslønn omfatter den faste lønnen (omregnet til månedslønn) som utbetales enten den er definert som time-, måneds-, 14 dagers- eller ukelønn. Avtalt månedslønn er den faktisk utbetalte lønnen ved tellingstidspunktet, og den blir ofte betegnet som regulativlønn eller fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg skal inkluderes i denne lønnsarten.

Uregelmessige tillegg

Uregelmessige tillegg er som regel tillegg knyttet til spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidstider, og gis som et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet.

Uregelmessige tillegg omfatter blant annet tillegg for ubekvem arbeidstid, utkallingstillegg, skifttillegg, smusstillegg, offshoretillegg og andre tillegg som kommer uregelmessig.

Omfatter både uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid og ikke-arbeidet tid.

Bonuser

Denne posten omfatter tillegg som ofte ikke er knyttet til bestemte arbeidsoppgaver hvor utbetalingene kommer ujevnt med hensyn til perioden de er opptjent i eller gjelder for. Andre eksempler på lønnsarter under denne posten er overskuddsdeling, produksjonstillegg, gratialer mv. Bonuser er et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet. 

 

Overtidsgodtgjørelse

Overtidsgodtgjørelse omfatter kontant godtgjørelse for arbeid utført utover avtalt arbeidstid som godtgjøres med et tillegg til den avtalte lønna. Overtidsgodtgjørelse er et beregnet gjennomsnitt per måned over perioden 1. januar og til tellingstidspunktet. Denne lønnsarten er ikke inkludert i månedslønn, men egne tall for overtidsgodtgjørelse publiseres i statistikken.

 

Overtidstimer

Overtidstimer omfatter kun de timene som det er betalt godtgjørelse for, ikke timer som går til avspasering. I enkelte næringer er det ikke uvanlig at overtidstimer blir godtgjort med både betaling og tid til avspasering. I slike tilfeller rapporteres alle timene og den kontante ytelsen rapporteres under overtidsgodtgjørelse.

 

Årslønn

Årslønn i lønnsstatistikken er en beregnet størrelse som tar utgangspunkt i at det utbetales lønn for 12 måneder i året. Den omfatter de tre hovedelementene i månedslønnsbegrepet: avtalt månedslønn, bonuser og uregelmessige tillegg. Overtidsgodtgjørelse relaterer seg til arbeid utenfor den ordinære arbeidstiden, og er ikke inkludert i årslønnsbegrepet. Det samme gjelder naturalytelser, feriepengetillegg og sluttvederlag. Etterbetalinger inkluderes i årslønnsberegningen, og plasseres i den måneden de faktisk kommer til utbetaling.

Årslønna beregnes på aggregert nivå per sektor og næringshovedområde, og omfatter både hel- og deltidsansatte. Deltidsansattes lønn er omregnet til heltidslønn (se: heltidsekvivalenter). Et fullt årsverk for heltidsansatte utgjør her ikke det samme antall arbeidstimer for alle lønnstakergrupper. Forskjeller kan for eksempel skyldes omfang av skiftarbeid.

Utgangspunktet for beregning av årslønn er en enkel modell der gjennomsnittlig årslønn uttrykkes som summen av gjennomsnittslønna for alle måneder i ett kalenderår. Utviklingen (profilen) på avtalt lønn i løpet av året bestemmes av gjennomsnittlig lønn måned for måned, mens tillegg og bonus holdes uendret hver måned gjennom hele året.

 

For beregningsopplegg av årslønn i perioden fra 1997 til 2015, se: Dokumentasjon av beregningsopplegg for årslønn

  

Heltid og deltid

Fra og med 2015 defineres heltidsansatte som ansatte med stillingsprosent lik 100. Alle med stillingsprosent lavere enn 100 regnes som deltidsansatte. Ved å kombinere informasjon om stillingsprosent og antall timer i full stilling, beregnes en avtalt arbeidstid per uke for hver ansatt. Majoriteten av de heltidsansatte har en ukentlig avtalt arbeidstid på 37,5 timer.

 

Avtalt arbeidstid

Avtalt arbeidstid defineres som avtalt arbeidstid per uke. Det gjøres ingen fradrag for fravær grunnet ferie, sykdom, permisjon e.l. Avtalt arbeidstid beregnes ut fra stillingsprosent og antall timer i full stilling.

 

Heltidsekvivalenter

For å kunne sammenligne lønn mellom hel- og deltidsansatte omregnes lønna til de deltidsansatte til hva den ville vært hvis de jobbet heltid. Dette gjøres ved å benytte stillingsprosenten til hver enkelt deltidsansatt som omregningsfaktor. Månedslønn per heltidsekvivalent for de deltidsansatte kan da slås sammen med månedslønn med de heltidsansatte slik at man kan beregne en gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte.

 

Alder og kjønn

Alder og kjønn er avledet av fødselsnummer.

 

Jobber (arbeidsforhold)

Analyseenheten i statistikken er jobber (arbeidsforhold) per virksomhet. Begrepene «jobb» og «arbeidsforhold» brukes synonymt og er definert som jobb som kompenseres i form av lønn e.l. Betegnelsen omfatter både hovedarbeidsforhold og biarbeidsforhold. En person (individ) kan ha flere arbeidsforhold /jobber i ulike virksomheter. Flere arbeidsforhold/jobber i samme virksomhet summeres opp til ett arbeidsforhold / en jobb.

 

Innvandringskategori

Bosatte er definert som personer registrert i Det sentrale folkeregister og inkluderer også midlertidige innflyttere med planlagt opphold i Norge på seks måneder eller mer.

Ikke-bosatte er definert som personer registrert i Det sentrale folkeregisteret med planlagt opphold i Norge på under seks måneder. Ikke-bosatte omfatter personer med et midlertidig personnummer (D-nummer) eller som er registrert som utvandret, men jobber i Norge.

Innvandrere er definert som personer som er født i utlandet, har utenlandsfødte foreldre og besteforeldre og har senere innvandret til Norge. Informasjon om innvandringsstatus og landbakgrunn hentes fra registre i SSB.

Landbakgrunn

For personer født i utlandet, er ‘landbakgrunn’ (med noen få unntak) eget fødeland. For personer født i Norge er det foreldrenes fødeland. I de tilfeller hvor foreldrene har ulikt fødeland, definerer mors fødeland ’landbakgrunn’. Hvis ikke personen selv eller noen av foreldrene er utenlandsfødt, hentes landbakgrunn fra de første utenlandsfødte en treffer på i rekkefølgen: mormor, morfar, farmor, farfar.

Lærlinger

En lærling er en person som har tegnet kontrakt med en bedrift eller opplæringskontor og får læretiden sin der. For de fleste lærefag er dette en periode på to år – ett år med opplæring og ett år med verdiskapning. Elever i fagopplæring i skole er også definert som lærlinger. Fagopplæring i skole er et tilbud til søkere som ikke har fått læreplass.

Standard klassifikasjoner

Næring er kodet etter Standard for næringsgruppering (SN 2007)

Yrke er kodet etter Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08).

Sektor er kodet etter Standard for institusjonell sektorgruppering.

Kommune: Bostedskommune er hentet fra folkeregisteret og arbeidsstedskommune fra Virksomhets- og foretaksregisteret. Arbeidssted for sjøfolk og ansatte i forsvaret settes lik bostedskommune. Lønnstakere som har bostedskommune i utlandet får bostedskommune satt til ikke Fastlands-Norge. Lønnstakere som har arbeidsstedskommune i utlandet får arbeidsstedskommune satt til ikke Fastlands-Norge.

Fylke: Bosteds- og arbeidsstedsfylke følger henholdsvis bosteds- og arbeidsstedskommune. Hvis kun fylke oppgis refereres det til arbeidsstedsfylke.

Utdanningsgruppering

Utdanningsnivå er hentet fra Nasjonal Utdanningsdatabase (NUDB). Det blir gruppert etter lengden på utdanningen i samsvar Norsk standard for utdanningsgruppering (C617)

Fra og med 2011 er det inkludert resultater fra spørreundersøkelsen om utdanning fullført i utlandet i NUDB. Denne spørreundersøkelsen førte til at andelen uoppgitt i befolkningens høyeste utdanningsnivå ble redusert fra om lag 43 prosent til 20 prosent. Dette får utslag i lønnsstatistikken fra og med 2012. Mer informasjon om spørreundersøkelsen:

Undersøkelse om utdanning i utlandet

Befolkningens utdanningsnivå, etter spørreundersøkelsen om utdanning fullført i utlandet

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå. Fylke. Kommune.

Hyppighet og aktualitet

Hyppighet: Årlig med september måned som referansemåned.

Aktualitet: Statistikken blir publisert i februar påfølgende år.

Internasjonal rapportering

Rapportering til Eurostat hvert 4. år iht.  Rådsforordning (EF) nr. 530/1999 av 9. mars 1999.  Rapportering skjer innen 18 måneder etter utgangen av tellingsåret.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Grunnlagsfiler for lønnsstatistikken blir lagret.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi en oversikt over lønnsnivået og endring i lønn for alle lønnstakere uavhengig av næringstilknytning og arbeidstid. Statistikken ble etablert i 1997, basert på utvalgsundersøkelser i privat sektor og registerinformasjon i offentlig sektor.

Det er to brudd i tidsserien i lønnsstatistikken, i 2008 og 2015.

1997-2008: Lønnsstatistikken var basert på gammel Standard for næringsgruppering (SN2002), og ligger som avsluttede serier i Statistikkbanken.

2008-2015: Fra og med 2009 ble det tatt i bruk ny norsk Standard for næringsgruppering (SN2007) . Tallene for 2008 ble regnet om etter den nye standarden. For 2015 ble tallene basert på informasjon fra a-ordningen, men for å få sammenlignbarhet mot 2014 ble tallene utarbeidet på grunnlag av et utvalg av foretak.  Denne tidsserien ligger som avsluttede tall i Statistikkbanken.

2015-: Fra og med 2015 baseres statistikken på fulltelling fra a-ordningen. Det er derfor opprettet nye tidsserier i statistikkbanken med 2015 som startår. Det er også et brudd i tidsserien knyttet til at yrkesinformasjonen i den nye serien er basert på ny yrkesstandard i henhold til Standard for yrkesklassifisering-08 (STYRK-08). Arbeidsgivere innrapporterer de ansatte etter den tidligere yrkesstandarden STYRK-98, deretter foretar SSB en konvertering fra den tidligere til den nåværende standarden.

Se mer informasjon om bruddet i tidsserien under «Produksjon».

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere er Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), forsknings- og utredningsinstitutter, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, Eurostat, media, næringsliv og enkeltpersoner. Statistikken benyttes som input internt i SSB i arbeidskraftsregnskapet og i kvartalsvise lønnsindekser.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Den årlige lønnsstatistikken er nært knyttet til den kvartalsvise statistikken "Antall arbeidsforhold og lønn". Begge bygger på data fra a-ordningen.

Utviklingen i avtalt lønn i den årlige og den kvartalsvise lønnsstatistikken er direkte sammenlignbar, men utviklingen i månedslønn kan ikke sammenlignes. Årsaken til dette er at uregelmessige tillegg og bonuser beregnes som et snitt over året i den årlige lønnsstatistikken, mens gjennomsnittet i den kvartalsvise lønnsindeksen kun beregnes for gjeldende kvartal. 

Registerbasert sysselsettingsstatistikk benytter også det samme datagrunnlaget fra a-ordningen som en av kildene til statistikk over antall sysselsatte. Se https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar.

Nasjonalregnskapet utarbeider tall over påløpt årslønn på basis av data fra a-ordningen. Dette begrepet er relativt nært knyttet til årslønn i lønnsstatistikken, men har noen forskjeller. Nasjonalregnskapet inkluderer i motsetning til lønnsstatistikken også utenlandske arbeidstakere i utenriks sjøfart. Populasjonen i nasjonalregnskapet er alle lønnstakere i bedriftene som inngår i produksjonsavgrensningen for Norge, det vil si alle lønnstakere som bidrar til
norsk verdiskaping.

Lovhjemmel

Statistikklovens §3-2 (Administrative registre).

EØS-referanse

Rådsforordning (EU) nr. 0530/1999 av 9. mars 1999 om strukturstatistikk for lønn og arbeidskraftskostnadar

Produksjon

Omfang

Lønnsstatistikken i SSB er bygget opp omkring de europeiske forordningene for måling av lønn, i tillegg til at nasjonale behov knyttet til blant annet lønnsforhandlinger er ivaretatt. Hovedmålsettingen med lønnsstatistikken er først og fremst å beskrive lønnsnivå og lønnsendring etter ulike kjennetegn.

Rapporteringsenheten i lønnsstatistikken er foretak. Hvert foretak omfatter en eller flere virksomheter som grupperes etter sektor i henhold til Standard for institusjonell sektorgruppering, og næringstilknytning i henhold til Standard for næringsgruppering (SN2007). Analyseenheten i statistikken er arbeidsforhold per virksomhet. En lønnstaker kan ha flere arbeidsforhold i ulike virksomheter, men arbeidsforhold innen samme virksomhet aggregeres sammen til ett. Antallet arbeidsforhold vil dermed overstige antall lønnstakere i populasjonen.

Populasjonen i lønnsstatistikken er nært knyttet til hvem som faktisk mottar lønn i en gitt periode. Hva som regnes som lønn blir dermed en avgjørende faktor for populasjonsforståelsen. Lønnsbegrepet er i utgangspunktet begrenset til å omfatte kontante ytelser for utført arbeid, og er noe smalere enn for eksempel i nasjonalregnskapet.

Statistikken omfatter ikke naturalytelser, forsikringer, trekkfrie utgiftsgodtgjørelser eller lignende. Videre avgrenses det kontante beløpet til å omfatte beløp utbetalt for den jobben/stillingen de tilhører. Av dette følger at heller ikke kontante ytelser som sluttvederlag, styrehonorar, honorarer for andre råd/utvalg eller fungeringstillegg inngår i lønnsbegrepet. Overtidsgodtgjørelse inngår i statistikken som egen lønnsvariabel, men inngår ikke i månedslønnen.

Det er for øvrig utover dette ingen begrensning knyttet til egenskaper ved lønnstakeren (arbeidstid, hovedstilling/bistilling, bosatt/ikke bosatt, alder, yrke, midlertidighet eller lignende). Selvstendig næringsdrivende inkluderes ikke.

Operasjonalisering av populasjonsavgrensningen gjøres ved tilgjengelige variable i a-ordningen, og prinsippene er som følger:  

  1. Arbeidsforhold til personer som er ansatt i referanseuken i september som er tellingsmåneden (regnes som sysselsatt)
  2. Lønnstakeren må ha mottatt fastlønn eller timelønn for arbeidsforholdet i løpet av tellingsmåneden

Referanseuken er uken som inneholder den 16., som stort sett er 3. uke i september.

Praktiske utfordringer knyttet til populasjonsavgrensningen er i stor grad knyttet til å avgjøre hva slags lønnsutbetaling lønnstakeren har mottatt for arbeidsforholdet i tellingsmåneden, samt vurdere lønnen opp mot informasjon om ansettelsesforholdet. Det vil si om lønnstakeren gjennom arbeidsforholdet er ansatt, har utført arbeid og fått utbetalt lønn for dette i tellingsmåneden.

Datakilder og utvalg

Fra og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert på opplysninger fra a-ordningen (https://www.altinn.no/a-ordningen/). A-ordningen er en samordnet rapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå regulert av a-opplysningsloven. Data blir innhentet elektronisk fra Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning (EFF).

Alle arbeidsgivere som har betalt ut lønn, kontantytelser eller naturalytelser må månedlig levere a-melding. Datagrunnlaget omfatter dermed alle lønnstakere i alle foretak i de næringer lønnsstatistikkene dekker.

Fram til og med 2014 ble data innhentet elektronisk fra et utvalg av virksomheter i privat sektor, og fra registre i offentlig sektor.  Det ble innhentet informasjon om blant annet avtalt lønn, bonus, uregelmessige tillegg og arbeidstid til den enkelte ansatte i virksomheten.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Fra og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert på opplysninger rapportert til a-ordningen. SSB mottar data månedlig fra Skatteetaten, som forvalter ordningen på vegne av de tre eieretatene; Skatteetaten, NAV og SSB.

Det gjennomføres kontroller i flere ledd:

  • Forretningsregler i mottaket hos Skatteetaten
  • I SSBs produksjonssystem for lønn og sysselsetting

 Forretningsregler (kontroller) i mottaket hos Skatteetaten:

Etter at a-meldingen er mottatt av Skatteetaten kjøres det en rekke forretningsregler (kontroller) for å avdekke feil/mangler i de innleverte opplysningene. Små og mellomstore opplysningspliktige får tilbakemelding i løpet av kort tid (under ett minutt), mens store opplysningspliktige må vente litt lenger. Tilbakemeldingen fra Skatteetaten inneholder bl.a. alle avvik som er avdekket dokumentert med hvor i meldingen avviket er og hvilken forretningsregel som er brutt.

Forretningsregler og feilmeldinger er dokumentert på a-ordningen sine sider: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/  

Kontroller i SSBs produksjonssystem:

I produksjonsopplegget gjennomføres det en rekke kontroller og automatiske tiltak, der formålet er å sikre datakvaliteten for statistikkformål. Vi skiller på tre typer kontroller:

a)      Automatiske kontroller og tiltak

b)      Rapporter (overvåking)

c)       Manuelle kontroller

 I tillegg til dette vil det bli gjennomført kontroller løpende gjennom året uavhengig av publisering.

Kontroller som har som formål å avdekke feil og mangler som bør korrigeres, er stort sett rettet mot arbeidsforhold. Det er laget mange kontroller som viser feil og mangler ved timeantall fulltid og stillingsprosent, kombinert med andre kjennemerker som type arbeidsforhold og arbeidstidsordning, bl.a: 

  • Timeantall fulltid mangler
  • Timeantall fulltid sannsynlig feilrapportert
  • Timeantall fulltid avviker fra rapportert arbeidstidsordning
  • Timeantall fulltid ekstremt høyt eller lavt
  • Stillingsprosent mangler

I produksjonsopplegget blir mange registrerte arbeidsforhold fjernet (anses ikke som aktive) fordi det ikke er registrert lønn på arbeidsforholdet i referansemåneden. Dette vil kunne gjelde sesongarbeidere som ikke har utført arbeid i referansemåneden (og derfor ikke har fått lønn), der det (feilaktig) ikke er meldt sluttdato på opphørte arbeidsforhold, og tilfeller der personer feilaktig har blitt rapportert med aktivt arbeidsforhold (f.eks. personer på vikarlister som ikke har utført arbeid i perioden).

Kontroll og editering av lønnsstatistikken foregår i flere ledd, der de fleste operasjonene er automatisert både med hensyn til selve kontrollen og korrigeringen som følger. Ved mottak av data fra a-ordningen foretas det kontroll av en rekke sentrale variabler. Videre skjer det kontroll av lønnsdataene, både på mikro- og makronivå.

A-meldingen er basert på et kontantprinsipp, det vil si at kroner (lønn) innrapporteres i den måneden de utbetales til de ansatte.  Dette betyr at utbetalt lønn i enkelte tilfeller vil avvike fra avtalt månedslønn for en ansatt. Eksempelvis kan dette være ved etterbetaling av lønnsoppgjør. I slike tilfeller vil SSB beregne den avtalte månedslønnen ved å sammenholde informasjon fra flere måneder sett i sammenheng. 

Åpenbare feil og mangler i lønnsrapporteringen utløser imputering av verdier ved hjelp av statistiske metoder. Omfanget av dette er om lag 5% av det samlede antall arbeidsforhold. Imputeringen kan skje fra en tidligere periode eller fra et tilsvarende (sammenlignbart) arbeidsforhold.  

Strukturelle endringer i næringene har betydning for statistikken. Hvor mange og hvilke grupper ansatte som går ut og inn av arbeidsmarkedet, hvor mange som har endret arbeidstid og hvor mange som bytter jobb mellom næringene, vil virke inn på lønnsutviklingen.

Sesongjustering

Ikke relevant.

Konfidensialitet

Det er ikke mulig å identifisere virksomhets- eller personsensitiv informasjon ut i fra statistikken.

Bruk av innsamlet data fra oppgavegivere skjer i henhold til Statistikklovens krav. Opplysningene blir tatt vare på eller tilintetgjort på en forsvarlig måte.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken ble etablert for første gang i 1997.

Innholdet i lønnsbegrepene er det samme i alle årganger av statistikken

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil kan i hovedsak oppstå ved at arbeidsgivere mistolker og innrapporterer feil.

Bearbeidingsfeil er i hovedsak feil som er påført dataene i Statistisk sentralbyrå.

Manglende rapportering til a-meldingen vil kunne gi enhetsfrafall i lønnsstatistikken.

Partielt frafall i flere av de postene som samles inn og brukes i lønnsstatistikken kan ofte beregnes logisk ut fra de andre opplysningene som innrapporteres, eventuelt imputeres fra tidligere perioder.

Observasjoner kan også forkastes på grunnlag av manglende opplysninger og/eller feil verdier på variable. Ved åpenbar feilrapportering vil lønnen kunne imputeres ved hjelp av statistiske metoder.

Registerfeil kan oppstå i kobling mot Virksomhets- og Foretaksregisteret (VoF). Feil i registeret med hensyn til opplysninger om næring og/eller sektor kan føre til at virksomheter blir plassert feil. Feil eller skjevheter i registrering i Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB) vil også føre til feil i statistikken.

Fra og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert på opplysninger fra a-meldingen. Observasjoner kan også her bli forkastet på grunnlag av manglende opplysninger og/eller feil verdier på variable.

 

Revisjon

Ikke relevant.

Analyser, artikler og publikasjoner

Høyeste lønnsvekst på flere år

Høyeste lønnsvekst på flere år

Publisert 5. februar 2020

Fra september 2018 til september 2019 økte månedslønnen med 3,7 prosent. De siste to årene har veksten vært henholdsvis 2,4 og 2,9 prosent.

Les artikkelen
Saktere nedgang i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn

Saktere nedgang i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn

Publisert 4. mars 2020

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker, men fremdeles jobber kvinner langt mer deltid enn menn. De velger også oftere yrker med lavere lønn.

Les artikkelen
Høyest lønn for lastebil- og trailerlærlinger

Høyest lønn for lastebil- og trailerlærlinger

Publisert 7. januar 2020

For første gang har Statistisk sentralbyrå publisert lønnsstatistikk for lærlinger. Lærlingene med yrket som lastebil- og trailersjåfør hadde høyest månedslønn, mens lærlingene med yrket som frisør hadde lavest.

Les artikkelen

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker

Publisert 8. mars 2018

De siste årene har vi observert en gradvis, om enn beskjeden, reduksjon i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Les artikkelen
Sykefravær gir dårligere lønnsutvikling

Sykefravær gir dårligere lønnsutvikling

Publisert 22. oktober 2019

Selv om de fleste lønnstakere får full sykelønn i Norge, er det ikke sikkert at lønn er helt upåvirket av sykdom. Sykefravær gir en noe svakere lønnsutvikling på kort sikt, og dette kan trolig forsterkes over tid.

Les artikkelen
Høyest lønn i Bærum

Høyest lønn i Bærum

Publisert 26. august 2019

De som bor i Bærum kommune hadde høyest månedslønn i fjor med en median på 49 200 kroner. Asker og Oppegård ligger på de neste plassene på listen.

Les artikkelen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB