I rapporten Månedslønn og ulikhet gjennom 25 år kommer det fram at lønnsforskjellene i Norge har økt siden 1997. Selv om utviklingen nærmest sto stille mellom 2015 og 2020, har ulikheten i lønnsfordelingen økt i 2021 og 2022.

– Når vi ser på lønnsfordelingen i Norge i 2022, sammenlignet med 1997, ser vi at jobbene med høyest lønn har tatt en stadig økende del av kaka sammenliknet med alle andre grupper med lavere lønn, sier seniorrådgiver Knut Håkon Grini.

De ti prosent lavest lønnede Jobber og arbeidsforhold brukes synonymt og er definert som jobb som kompenseres i form av lønn e.l. En person kan ha flere jobber i ulike virksomheter. Flere jobber i samme virksomhet for samme person blir lagt sammen til én jobb. i Norge i 2022 hadde en gjennomsnittlig Månedslønn omfatter avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønnen. per Heltidsekvivalent er en omregning av deltidsansattes lønn til hva den ville vært hvis de jobbet heltid. på 27 920 kroner i måneden, mens de ti prosent høyest lønnede hadde 107 110 kroner i måneden. 

I gruppen av de ti prosentene høyest betalte jobbene, så er forskjellene også tydelige. Den ene prosenten med de høyest betalte jobbene i Norge tjente i snitt omtrent 200 000 kroner i måneden i fjor. Dette tilsvarer nesten dobbelt så mye som snittet til hele gruppen.  

– Hvis vi skal beskrive en typisk person fra prosenten med høyest lønn, vil det være en mann rundt 50 år og som jobber i privat sektor innfor næringer vi allerede kjenner igjen som høyt lønte. Det er gjerne snakk om en spesialist eller leder, og ikke sjelden en toppleder, sier Knut Håkon Grini.  

Figur 1. Desilfordeling månedslønn. 2022
Figur 1. Desilfordeling månedslønn. 2022. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser desilfordelt månedslønn for 2022 hvor alle jobber er rangert fra laveste til høyeste lønn og deretter delt inn i ti like store grupper som kalles desiler. I figuren ser vi at gjennomsnittlig månedslønn i desil en var 27 920 kroner i 2022, mens den var 107 110 i desil ti. Gjennomsnittslønnen for alle jobber var 53 150 kroner, mens medianlønnen var 47 680 kroner.

70 prosent av alle bonuser gikk til lønnslederne

Av alle bonuser som gikk til heltidsansatte uten lærlinger i 2022, gikk 70 prosent av bonusutbetalingene til de ti prosentene med høyest betalte jobber.

Den høyeste lønte prosenten fikk 35 prosent av alle bonuser, som i gjennomsnitt tilsvarte cirka 34 300 kroner i måneden, mens for den laveste lønte prosenten utgjorde dette mindre enn 30 kroner i måneden.

– Bonusutbetalinger utmerker seg som en av de lønnsartene som er skjevest fordelt og kan sies å være en av driverne for lønnsforskjellene, sier Knut Håkon Grini.  

Blant prosenten med høyest lønn utgjør bonuser 16 prosent av lønnen.

Størst ulikhet i næringer med høy snittlønn

I de ulike næringene, er det er en sammenheng mellom høyere lønnsnivå, hva de produserer og hvem som jobber i næringene.

– Et typisk trekk er at næringer med høyere lønn også har større grad av ulikhet. Og at mindre ulikhet oftere sammenfaller med lavere gjennomsnittslønn, sier Knut Håkon Grini.

Mange av de store næringene i det norske arbeidsmarkedet, målt i antall jobber, er å finne omkring den gjennomsnittlige månedslønnen for alle jobber.

Figur 2. Andel jobber i utvalgte næringer fordelt på desil 1–10. Heltidsjobber uten lærlinger, 2022. Prosent

Figur 2 over viser at 55 prosent av heltidsjobbene i overnattings- og serveringsvirksomhet var i desil 1 i 2022. Nesten 80 prosent av heltidsjobbene i overnattings- og serveringsvirksomhet er i de 3 første desilene. Blant de ti prosent høyeste lønningene er det kun én prosent av heltidsjobber i overnattings- og serveringsvirksomhet.  

I motsatt ende, blant de ti prosent høyeste lønte heltidsjobbene, finner man 28 prosent av jobbene i finansierings- og forsikringsvirksomhet og 39 prosent i bergverksdrift og utvinning. Bergverksdrift og utvinning er dominert av næringen olje- og gassutvinning og tjenester tilknyttet utvinning av olje og gass.

Høyest gjennomsnittslønn i staten

Av private og offentlig eide foretak, kommunal forvaltning og statsforvaltningen er gjennomsnittlig månedslønn høyest i statsforvaltningen, mens kommunal forvaltning havner nederst av de tre sektorene. Det er jevnest fordeling i midten av lønnsskalaen i kommunene og staten, selv om staten har et noe høyere tyngdepunkt (se figur 3). Et noe generelt høyere nivå av spesialisering i staten sammenlignet med kommunene bidrar til å forklare lønnsforskjellen mellom de to.

Selv om 95 prosent av heltidsjobbene blant prosenten med høyest lønn er å finne i privat sektor, så er det i privat sektor det er størst lønnsspredning. Nesten 1 av 4 heltidsjobber i privat sektor er å finne blant de ti prosent høyest eller ti prosent laveste lønningene i 2022.

– Noe av årsaken til lønnsspredningen i privat sektor er at det også er større forskjeller mellom næringene og hvilke jobber de tilbyr og ikke minst kvalifikasjonene de krever av de som skal ha jobb der. Kontrastene er ikke fullt så stor i kommune- og statsforvaltningen, sier Knut Håkon Grini.

Figur 3. Andel jobber i de ulike sektorene fordelt på desil 1–10. Heltidsjobber uten lærlinger, 2022. Prosent

Små lønnsforskjeller sammenlignet med andre land

Norge er og har lenge vært et land med lav ulikhet i lønn sammenlignet med andre land. I OECD sin internasjonale oversikt over avstand mellom de ti prosent høyeste og laveste lønninger havner Norge nederst på listen, med kun Sverige som havner lavere.

– Selv om Norge er et av landene med minst skjevhet i lønnsfordelingen, har forskjellen mellom høye og lave lønninger vært økende i Norge, mens den for flere av de andre landene i Europa var minkende i perioden fra 2005 til 2021, sier Knut Håkon Grini.