Arbeidslivet

Fakta om arbeidslivet

Ingress

På denne siden finner du tallene som forteller om hvordan vi har det på jobb — tall om arbeidsmiljø, arbeidshelse og arbeidsulykker, deltid og midlertidighet, med mer.

Er du ute etter tall om arbeidsledighet, sysselsetting eller arbeidsstyrken? Dette finner du på vår faktaside om arbeidsmarkedet.

Trivsel på arbeidsplassen

Tilfreds med jobben¹

¹ Alle tall om arbeidsmiljø er oppgitt som prosentvis andel av de sysselsatte mellom 18 og 66 år

Kontroll over arbeidsdagen¹

¹ Gjelder ansatte. Selvstendig næringsdrivende er ikke spurt.
Utsatt for trakassering eller mobbing på arbeidsplassen

¹ Månedlig eller oftere. ² I løpet av siste tolv måneder.
Artikkel / 5. november 2018
Kvinner og menn i helseyrker møter mest vold og trusler

Én av ti utsettes for vold, trusler eller seksuell trakassering på jobb. Kvinner rammes oftere enn menn, men både menn og kvinner i helse- og sosialsektoren er mer utsatt enn andre.

Har for mye å gjøre¹,Leser og svarer på arbeidsrelatert epost utenom arbeidstid²,Jobben forstyrrer hjemmelivet¹,Må hoppe over lunsjpausen på grunn av arbeidsmengden²

Går jobben utover fritiden?

Har for mye å gjøre¹
2019
47
%
Leser og svarer på arbeidsrelatert epost utenom arbeidstid²
2019
23
%
Jobben forstyrrer hjemmelivet¹
2019
15
%
Må hoppe over lunsjpausen på grunn av arbeidsmengden²
2019
7
%

¹ Ofte eller alltid
² Daglig

Artikkel / 29. april 2020
Menn må oftere jobbe utover vanlig arbeidsmengde

Menn må jobbe mer enn vanlig arbeidsmengde oftere enn kvinner og blir hyppigere kontaktet av arbeidsgiver på fritiden.

Næringene vi jobber i

Antall personer som jobber¹ i utvalgte næringer

¹ Ansatte i bedrifter som driver produksjon i Norge. Les mer om hva dette innebærer i artikkelen Hva viser de ulike sysselsettingsstatistikkene?

Artikkel / 6. juli 2022
Slik jobber Norge

Endringene i norsk arbeidsliv de siste tiårene har vært enorme. Her ser du hvordan vi jobber i dag sammenlignet med i 1970.

Andelen av de sysselsatte (15-74 år) som jobber i offentlig forvaltning

Historisk statistikk / 19. februar 2001
Barnearbeid i industrien 1870-1915

Norge benyttet barnearbeid i industrien i større omfang enn både Sverige, England og USA. Bruken av barn var særlig stor i tobakksindustrien og ved fyrstikkfabrikkene.

Pendling inn i storbyene

Oslo,Bergen,Stavanger,Trondheim
Oslo
2023
192 410
personer
12,1 % fra fem år før
Bergen
2023
42 064
personer
-15,0 % fra fem år før
Stavanger
2023
34 267
personer
1,3 % fra fem år før
Trondheim
2023
27 563
personer
Ingen endring fra fem år før

Tallene viser hvor mange personer 20-66 år som har arbeidssted i byene, men er registrert bosatt i en annen kommune.

Artikkel / 7. mai 2020
Hvor mye pendling er det mellom kommuner?

Mange bor i en kommune og jobber i en annen. Her får du en grafisk fremstilling av pendlingsstrømmer mellom kommuner.

Sykdom og helse

Sykefravær (sesongjustert)

Artikkel / 22. oktober 2019
Sykefravær gir dårligere lønnsutvikling

Sykefravær gir en noe svakere lønnsutvikling på kort sikt, og dette kan trolig forsterkes over tid.

Fysisk utmattet når man kommer hjem fra jobb¹,Psykisk utmattet når man kommer hjem fra jobb¹,Smerter i nakke, skuldre eller øvre rygg,Stor risiko for arbeidsulykker

Arbeidsrelaterte helseplager

Fysisk utmattet når man kommer hjem fra jobb¹
2019
32
%
Psykisk utmattet når man kommer hjem fra jobb¹
2019
22
%
Smerter i nakke, skuldre eller øvre rygg
2019
9
%
Stor risiko for arbeidsulykker
2019
3
%

¹ Andel som svarer "ukentlig"

 

Artikkel / 22. mai 2017
Best treningstilbud på jobben – til dem med minst helseplager

Hver femte ansatte har tilbud om trening i arbeidstiden, men det er store forskjeller mellom yrker. Mange med stillesittende arbeid har et slikt tilbud, mens mange andre langt sjeldnere har det.

Arbeidsulykker

Arbeidsulykker
Ikon av kors i sirkel
Arbeidsulykker
2022
22 894
Arbeidsulykker

¹ En hendelse som antas å ville føre til fravær på tre dager eller mer
Arbeidsulykker med dødelig utfall
ikon av kors
Arbeidsulykker med dødelig utfall
2022
31
Arbeidsulykker med dødelig utfall

Heltid, deltid og midlertidighet

Midlertidig ansatte¹

¹ Andeler av alle ansatte
Artikkel / 28. september 2020
Flere innvandrere i midlertidig stilling

En større andel innvandrere enn resten av befolkningen har en midlertidig stilling. Det kan blant annet ha sammenheng med at midlertidige stillinger er utbredt i yrker og næringer der vi finner mange innvandrere.

Heltids- og deltidsansatte (15-74 år)

Kort deltid er ukentlig arbeidstid fra 1 til 19 timer. Lang deltid er ukentlig arbeidstid fra 20 til 36 timer. Heltid er arbeidstid på 37 timer eller mer, eller arbeidstid fra 32 til 36 timer i yrker der dette regnes som alminnelig heltid.

Artikkel / 8. september 2020
Uføre og deltidsansatte gjør mest ulønnet omsorgsarbeid

Omtrent en av fire uføre og deltidsarbeidende gjør regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjonshemmede. I befolkningen som helhet gjelder det en av seks.

Lønn

Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte
ikon av hånd med mynter
Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte
2023
58 670
kr
5,9 % fra året før
Artikkel / 4. februar 2019
Her kan du sjekke lønna i ditt yrke

Hvor mye er det vanlig å tjene i ditt yrke? Her er en oversikt over gjennomsnittlig månedslønn i nærmere 400 ulike yrker.

Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i ulike yrkesgrupper¹

¹ For mer om hvilke yrker som sorterer under hvilke kategorier, se SSBs standard for yrkesklassifisering

Artikkel / 10. mai 2024
Yrkene med høyest lønn

Hvilke jobber er de best betalte i Norge? Her kan du se de 25 best betalte yrkene, hvor mange som er i jobbene og hvilke næringer de med høyest lønn oftest er i.

Heltidsansatte menn,Heltidsansatte kvinner,Deltidsansatte menn,Deltidsansatte kvinner

Gjennomsnittlig månedslønn for heltids- og deltidsansatte

Heltidsansatte menn
2023
61 090
kr
5,6 % fra året før
Heltidsansatte kvinner
2023
55 120
kr
6,5 % Endring fra året før
Deltidsansatte menn
2023
45 660
kr
5,9 % fra året før
Deltidsansatte kvinner
2023
44 680
kr
6,0 % fra året før
Artikkel / 1. april 2019
Lav lønn og tungt arbeid

Unge, lavt utdannete og innvandrere er overrepresentert i gruppen med lav lønn. Generelt har lavtlønte også fysisk tyngre arbeid enn andre arbeidstakere.

Relaterte faktasider