Lønn og arbeidskraftkostnader

Statistikk

Antall arbeidsforhold og lønn
Formålet med statistikken er å belyse endringer i antall arbeidsforhold, antall lønnstakere og lønnsnivå
Arbeidskraftkostnader
Statistikken viser foretakenes totale kostnader ved å sysselsette arbeidskraft.
Arbeidskraftkostnadsindeks
Indeksen viser endringar i gjennomsnittlege arbeidskraftkostnader per betalt time.
Grunnlag for arbeidsgiveravgift
Statistikken viser arbeidsgiveravgift og grunnlag for avgiften fordelt etter ulike kjennemerker.
Lønn
Statistikken gir oversikt over lønnsnivåets utvikling for lønnstakere, fordelt på blant annet sektor, næring, utdanning, yrke og kjønn.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 20 av 20
 1. Hvor stort er lønnsgapet mellom kvinner og menn i din kommune?

  Lønnsgapet minket i 2023, men menn tjener fortsatt mer enn kvinner i de fleste kommuner. I Fedje er lønnsgapet størst, mens i Karasjok er det kvinnene som tjener mest.

 2. Månedslønnen økte med 3 200 kr

  Gjennomsnittlig månedslønn økte med 6 prosent fra november 2022 til november 2023. Dette er den høyeste veksten i månedslønn, fra samme måned året før, på over 20 år.

 3. En arbeidstaker kostet 881 000 kroner i 2022

  En fulltidsansatt kostet arbeidsgiveren sin i gjennomsnitt 881 000 kroner i 2022. Beløpet omfatter arbeidsgivers samlede kostnader ved å ha ansatte. Avhengig av hvilken næring arbeidstakeren var i skilte det mer enn én million kroner mellom den dyreste og den rimeligste arbeidstakeren dette året.

 4. Dette er jobbene med lav lønn

  De laveste lønningene i Norge er i hovedsak konsentrert i overnattings- og serveringsvirksomhet, samt blant utvalgte grupper i helse- og sosialtjenester, varehandel og forretningsmessig tjenesteyting. Samtidig beveger mange seg bort fra de laveste lønnsnivåene over tid, viser ny rapport.

 5. Jobber med lav lønn

  Vi finner at lønnstakere som skifter næring og/eller yrke hyppigere går ut av jobber med lav lønn. Lønnstakere som forblir i næringer med lavt lønnsnivå er mer utsatte for å forbli i jobber med lavere lønn.

 6. Enda brattere trapp til lønnstoppen

  Avstanden fra de høyest betalte jobbene ned til de lavest betalte har økt betraktelig på 25 år. Mens de ti prosent høyest betalte jobbene i 1997 lønnet 2,8 ganger så mye som de ti prosent lavest betalte jobbene, var forskjellen 3,8 ganger så stor i 2022.

 7. Månedslønn og ulikhet gjennom 25 år

  Fra 1997 til omtrent 2014 var det en utvikling med økende ulikhet i lønnsfordelingen i Norge hvor de laveste lønningene ble hengende etter de høyt lønte jobbene.

 8. Hvor mye tjener innvandrere?

  Innvandrere i Norge tjener mindre enn befolkningen ellers. Samtidig er det betydelige lønnsforskjeller mellom innvandrere med ulik innvandringsgrunn og landbakgrunn.

 9. Høyeste lønnsvekst siden 2008

  Gjennomsnittlig månedslønn økte med 4,6 prosent fra november 2021 til november 2022. Det er den høyeste lønnsveksten på mange år.

 10. Lønnsgapet i Norge

  Denne rapporten tar for seg lønnsforskjellene mellom menn og kvinner. Målsettingen er å si noe om lønnsforskjellen, samt ta i bruk en statistisk modell som er brukt av det europeiske statistikkbyrået, Eurostat, for å se hvor mye av lønnsforskjellen som kan forklares.

 11. De fleste jobber i oljeindustrien får økt arbeidsgiveravgift

  I 2021 hadde 60 prosent av jobbene innen bergverksdrift og utvinning utbetalinger på over 750 000 kroner, som er grenseverdien for ekstra arbeidsgiveravgift, lagt frem i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Dette er også næringen som totalt sett må betale mest i ekstra arbeidsgiveravgift.

 12. Hva er vanlig lønn i Norge?

  Det kan være fristende å se på gjennomsnittslønn når en lurer på hva som er vanlig å tjene. Imidlertid har over 60 prosent lavere lønn enn gjennomsnittet. Her får du flere nyttige tips til hvordan du kan bruke lønnsstatistikken til å sjekke lønnsnivåer.

 13. Alder og arbeidstid er med på å forklare lønnsnivået

  Sykepleiere er i snitt 4,7 år yngre enn legespesialister, og jobber 6,7 timer mindre i uken. Gjennomsnittlig alder kan si noe om yrkeserfaring og ansiennitet, mens gjennomsnittlig avtalt arbeidstid kan si noe om utbredelsen av deltidsarbeid.

 14. Lønnsforskjeller og kjønn

 15. Slik kan lønnsforskjellen mellom kvinner og menn forklares

  Kvinners lønn utgjorde i gjennomsnitt 88,3 prosent av menns lønn i 2023. Statistikken kan gi oss flere svar på hvorfor menn tjener mer enn kvinner i gjennomsnitt. Blant annet kan det i stor grad forklares ved at det er langt flere menn enn kvinner blant de med aller høyest lønn.

 16. Lønnsveksten har tatt seg opp

  Gjennomsnittlig månedslønn økte med 4,2 prosent fra 2020 til 2021. Det er nesten en dobling av fjorårets lønnsvekst på 2,2 prosent. Hovedårsaken er de forsinkede lønnsoppgjørene i 2020.

 17. Internal labor markets: A worker flow approach

  Denne artikkelen studerer hvordan lønnsvekst påvirkes av jobbytter innad i foretak i Norge. Vi utvikler en ny metode for å estimere foretaks karrierestiger uten direkte kjennskap til organisasjonskart ved bruk av relative strømmer mellom stillingstitler i foretak og administrative registerdata.

 18. Lønnsveksten bremset opp gjennom 2020

  Gjennomsnittlig månedslønn økte med 2,2 prosent fra november 2019 til november 2020. Veksten i månedslønn fra 2018 til 2019 var til sammenlikning 3,7 prosent.

 19. Her kan du sjekke lønna i ditt yrke

  Hvor mye er det vanlig å tjene i ditt yrke? Her er en oversikt over gjennomsnitt og median for månedslønnen i nærmere 400 ulike yrker.

 20. Mastergrad gir høyere lønn

  Lønnstakere med mastergrad og doktorgrad har 25 prosent høyere gjennomsnittslønn enn ansatte med bachelorgrad. Forskjellene er størst blant nyutdannede med økonomiske og administrative fag.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet lønn og arbeidskraftkostnader.