– Lønnstakere som forblir i næringer med lavt lønnsnivå er mer utsatte for å forbli i jobber med lavere lønn, sier Knut Håkon Grini, spesialrådgiver i Statistisk sentralbyrå.

Figur 1. Næring fordelt på median månedslønn og andel i næringen under 2/3M og boblestørrelse antall jobber under 2/3M. 2022

Næring fordelt på median månedslønn og andel i næringen under 2/3M, samt antall jobber under 2/3M (boblestørrelse). 2022. Helse- og sosialtjenester, varehandel og overnattings- og serveringsvirksomhet har flest jobber under grensen.

Ifølge den nye SSB-rapporten Jobber med lav lønn finnes disse jobbene typisk i salgs- og serviceyrker, samt blant hjelpearbeidere og innenfor rengjøring. Jobber med lav lønn er oftere deltidsjobber, har få utdanningskrav og er oftere enn andre jobber midlertidige, fremfor faste.

Rapporten anvender to ulike grenser for å definere jobbene med lav lønn. Den første er satt ved lønnsnivået som skiller de 20 prosent lavest lønnede fra resten, mens den andre følger OECDs definisjon, der grensen settes til to tredjedeler av median månedslønn.

Ny populasjon

I SSB-rapporten fra 2021, Jobbene med lavest lønn (pdf), var hovedmålet å kartlegge hvem som har jobbene med lavest lønn og hvor lenger folk blir i slike jobber. I denne rapporten tas det et steg videre for å belyse hvordan lav lønn er fordelt blant lønnstakere som bare er i jobb. Det medfører at lønnstakere som har andre aktiviteter som utdanning, inkludert lærlinger, eller er tilknyttet velferdsordninger, utelukkes.

– Vi har denne gangen tatt i bruk en avgrenset populasjon. Hensikten er å rette oppmerksomheten mot lønnstakere som først og fremst har arbeid som hovedaktivitet, sier Grini.

Mange har klatret på lønnsstigen

I perioden fra 2017 til 2022 var det en netto bevegelse av identiske lønnstakere, altså lønnstakere som er til stede på begge tidspunkt, ut av lavlønnsgruppene på omtrent 52 500 lønnstakere. Det er spesielt i det nederste desilet, altså blant de 10 prosent lavest lønnede, endringen skjer, og antallet lønnstakere som befinner seg her faller med over 48 000 i løpet av perioden.

Sorterer vi en populasjon fra lavest til høyest månedslønn, og deler disse inn i 100 like store grupper, får vi en prosentilfordeling. Samlet for alle i desil 1 og 2 er gjennomsnittlig endring i prosentilplassering på fem år på omtrent 14 prosentiler. Altså beveger mange som starter lavt i lønnsfordelingen seg ut av gruppene med lav lønn i løpet av perioden.

Figur 2. Lønnstakere etter plassering i lønnsfordelingen og gruppen med lønn under 2/3M. 2017 og 2022. Antall

Lønnstakere etter plassering i lønnsfordelingen og gruppen med lønn under 2/3M. 2017 og 2022. Antall. Det viktigste i figuren er beskrevet i teksten.

Det er imidlertid ikke alle som beveger seg ut av gruppene med lavest lønn. Her spiller næringstilhørighet en betydelig rolle, og spesielt lønnstakere i overnattings- og serveringsvirksomhet, samt noen andre næringer, har større sannsynlighet for å bli værende.

Yrker med tips har de laveste lønningene

Rapporten bringer også inn nye kjennemerker som ikke tidligere er brukt i lønnsstatistikken, herunder tips og fagforeningsmedlemskap. Det er i hovedsak i yrker innenfor overnattings- og serveringsbransjen man mottar tips, altså er dette mest utbredt blant de lavest lønte jobbene.

– For de jobbene som har tips i overnatting og servering, 25 300 jobber, løftes månedslønnen med 4,6 prosent hvis vi inkluderer tips, sier Grini.

Når det gjelder fagforeningsmedlemskap, som avledes fra at det i skattemeldingen er søkt om fradrag for betalt fagforeningskontingent, viser tallene at det er lavere forekomst av medlemskap i fagforening i den nederste delen av lønnsfordelingen. Også øverst i lønnsfordelingen er det en mindre andel lønnstakere som betaler fagforeningskontingent.