For å bestille data om utdanning, må du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellista for utdanning (XLSX). Lista må du legge ved søknaden du sender til SSB om lån av data.

Utdanningsdata om personer er samlet i Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB), en forløpsdatabase som gir mulighet for å sammenstille tall fra mange årganger. Dette gjør det mulig å gjøre bredere og større analyser innenfor utdanningsområdet. NUDB gir mulighet for gjennomstrømningsanalyser av for eksempel varighet og studievalg gjennom utdanningsløpet.

Mer informasjon og dokumentasjon om blant annet hva som inngår i utdanningsdatabasen NUDB, struktur og oppbygging av basen, endringer i data og definisjoner, finner du i dokumentasjonsartikkelen om Nasjonal utdanningsdatabase NUDB.

Utdanningsopplysninger foreligger som forløp, hvor aktivitetene er datert med start- og sluttdato, men kan også organiseres som situasjonsopplysninger, typisk situasjon per år, for eksempel for igangværende utdanning eller høyeste utdanningsnivå.

Her finner du en oversikt over tabellene i NUDB og lenke til detaljert dokumentasjon

Oppdateres årlig

Utdanningsopplysningene omfatter registrerte studenter per 1. oktober, avsluttede utdanninger det foregående skoleåret, og høyeste fullførte utdanning per 1. oktober hvert år. I tillegg finnes opplysninger fra en rekke andre registre. Publisering av statistikken, og frigivning av opplysninger til forskning, skjer i løpet av første halvår etterfølgende år.

Definisjon og dokumentasjon av variabler

Definisjon og dokumentasjon av sentrale variabler i utdanningsstatistikken finnes i «Om statistikken» for de enkelte statistikkene om utdanning.

I variabeldokumentasjonen finner du detaljert oversikt over alle variabler og kodelister i Nasjonal utdanningsdatabase. I variabellista er det også lenket til innholdslista for NUDB.

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data.