Banner med bilde og tittel

Fakta om

Innvandring

Skrå bakgrunn med infografikk

Landbakgrunn for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. 2021

Kilde

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, Statistisk sentralbyrå

Ingress

Lurer du på hvor mange innvandrere det bor i Norge, hva de vanligste årsakene til innvandring er eller hvor mange innvandrere som er i arbeid? Her finner du tallene.

Innvandrere

Innvandring og utvandring

Nettoinnvandring
¹ Nettoinnvandringen er antallet personer som har flyttet til Norge minus antallet personer som har flyttet fra Norge i det angitte året.

Framskrevet folkemengde i 2060

¹ Det er stor usikkerhet knyttet til tallene.

Innvandringsgrunn

¹ Nordiske statsborgere er ikke med i statistikken.

Flyktninger

Antall flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge

Asylsøkere

Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk over de som har lovlig opphold i Norge. Vi har ikke statistikk om asylsøkere, det vil si personer som har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, men ikke fått søknaden sin endelig avgjort.

Statistikk og informasjon om asylsøkere finner du hos Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utvandring

¹ Bare utvandringer til andre verdensdeler (oversjøiske land) før 1951.

Integrering

Andelen deltakere i introduksjonsprogrammet som er sysselsatt og/eller i utdanning ett år etter endt program

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogram og introduksjonsstønad for nyankomne innvandrere er en obligatorisk ordning for alle norske kommuner. Undervisning i norsk språk og samfunnskunnskap står sentralt i introduksjonsordningen, sammen med arbeidspraksis og andre tiltak som forbereder for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning.

Norsk statsborgerskap

Utenlandske statsborgere som fikk norsk statsborgerskap

Utdanning

¹ Andel elever/lærlinger som fullførte med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av 5/6 år
¹ Andel av registrert årskull (19 - 24 år)

Arbeidsliv

Sysselsetting

Arbeidsledighet

Arbeidsledighet generelt i befolkningen

Arbeidsledighet blant innvandrere

Holdninger

Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv,Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene,Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge,Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet

Relaterte faktasider