Innvandring

Fakta om innvandring

Lurer du på hvor mange innvandrere det bor i Norge, hva de vanligste årsakene til innvandring er eller hvor innvandrerne kommer fra? Her finner du tallene.

Innvandrere

Innvandrere i Norge
Ikon av person og globus
Innvandrere i Norge
2024
931 081
personer
6,1 % fra året før
Norskfødte med innvandrerforeldre
Ikon for voksen med barn
Norskfødte med innvandrerforeldre
2024
221 459
personer
3,6 % fra året før
Artikkel / 5. mars 2019
Slik definerer SSB innvandrere

Statistisk sentralbyrå (SSB) bruker begrepene innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Resten er gruppert under den øvrige befolkningen. I denne artikkelen får du en oversikt over hvem som defineres under de ulike gruppene.

Andel innvandrere,Andel norskfødte med innvandrerforeldre

Andel av befolkningen

Andel innvandrere
2024
16,8
%
0,8 prosentpoeng fra året før
Andel norskfødte med innvandrerforeldre
2024
4,0
%
0,1 prosentpoeng fra året før
Artikkel / 7. juni 2023
Innvandrerne og deres barn – en mangfoldig gruppe

Innvandrere utgjør en stadig større andel av befolkningen i Norge. Innvandringen steg gradvis fram til EU-utvidelsen østover i 2004. I perioden som fulgte, økte innvandringen mye fram mot 2011.

Artikkel / 23. juni 2023
Innvandrerandel på kommunekart

Hvilke kommuner har flest og færrest innvandrere? Hva slags landbakgrunn har innvandrere i de ulike kommunene?

Innvandring og utvandring

Nettoinnvandring
Ikon av voksen og barn
Nettoinnvandringen er antallet personer som har flyttet til Norge minus antallet personer som har flyttet fra Norge i det angitte året.
2023
52 578
personer
-5 361 personer fra året før
Nettoinnvandring¹

¹ Nettoinnvandringen er antallet personer som har flyttet til Norge minus antallet personer som har flyttet fra Norge i det angitte året.

Framskrevet folkemengde i 2060

Hovedalternativet for framskriving av Norges befolkning i 2060¹

¹ Det er stor usikkerhet knyttet til tallene.

Opprinnelse

Landbakgrunn for innvandrere

Landbakgrunn for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Innvandringsgrunn

Innvandringer etter innvandringsgrunn¹

¹ Nordiske statsborgere er ikke med i statistikken.
Artikkel / 4. juni 2019
Visualisering av innvandringsgrunner

Statistikken over innvandringsgrunn viser hvor mange ikke-nordiske innvandrere som har kommet til Norge. Innvandrere kommer for å jobbe, studere, få beskyttelse eller forenes med sine nærmeste.

Flyktninger

Antall flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge
ikon av to voksne ett barn
Antall flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge
2023
280 018
personer
35 358 personer fra året før
Landbakgrunn på flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge

Asylsøkere

Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk over de som har lovlig opphold i Norge. Vi har ikke statistikk om asylsøkere, det vil si personer som har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, men ikke fått søknaden sin endelig avgjort.

Statistikk og informasjon om asylsøkere finner du hos Utlendingsdirektoratet (udi.no)

Utvandring

Årlig utvandring¹

¹ Bare utvandringer til andre verdensdeler (oversjøiske land) før 1951.
Hvor flytter norske statsborgere? Utvalgte land

Hvor kommer de som flytter ut igjen fra? Utvalgte land

Integrering

Andelen deltakere i introduksjonsprogrammet som er sysselsatt og/eller i utdanning ett år etter endt program
Ikon av person
Andelen deltakere i introduksjonsprogrammet som er sysselsatt og/eller i utdanning ett år etter endt program
2021
61
%
-1 prosentpoeng fra året før
Andelen deltakere i introduksjonsprogrammet som er sysselsatt og/eller i utdanning ett år etter endt program

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogram og introduksjonsstønad for nyankomne innvandrere er en obligatorisk ordning for alle norske kommuner. Undervisning i norsk språk og samfunnskunnskap står sentralt i introduksjonsordningen, sammen med arbeidspraksis og andre tiltak som forbereder for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning.

Valgdeltakelse

Valgdeltakelse ved stortings-, kommunestyre- og fylkestingvalg

Mer statistikk om integrering finnes hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (imdi.no).

Norsk statsborgerskap

Utenlandske statsborgere som fikk norsk statsborgerskap
Ikon av flagg
Utenlandske statsborgere som fikk norsk statsborgerskap
2023
37 340
personer
-2 029 personer fra året før
Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap

Artikkel / 4. mai 2022
Rekordmange fikk norsk statsborgerskap i 2021 i kjølvannet av ny lov

41 100 personer fikk i fjor innvilget norsk statsborgerskap. Det var det høyeste antallet noensinne. Svensker, eritreere og russere utgjorde de største gruppene blant de som fikk statsborgerskap.

Utdanning

Barn i barnehage

Grunnskolepoeng etter avsluttet grunnskole

Gjennomføring av videregående utdanning¹

¹ Andel elever/lærlinger som fullførte med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av 5/6 år
Studenter i høyere utdanning¹

¹ Andel av registrert årskull (19-24 år)
Utdanningsnivå totalbefolkningen

Utdanningsnivå innvandrere

Arbeidsliv

Sysselsetting etter landbakgrunn

Artikkel / 8. juni 2023
Hvor mye jobber innvandrere i Norge?

Blant innvandrere i Norge er det en lavere andel i jobb enn i befolkningen ellers. Av de som er i jobb er det færre som arbeider heltid.

Økonomi

Gjennomsnittlig månedslønn for innvandrere
ikon av mynter
Gjennomsnittlig månedslønn for innvandrere
2023
50 270
kroner
Gjennomsnittlig månedslønn for øvrige bosatte
ikon av hånd med mynter
Gjennomsnittlig månedslønn for øvrige bosatte
2023
58 190
kroner
Artikkel / 22. mai 2018
Store inntektsforskjeller blant norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte med innvandrerforeldre har gjennomgående lavere inntekter enn jevnaldrende uten innvandrerbakgrunn. Inntektene varierer imidlertid mye når en grupperer etter foreldrenes landbakgrunn.

Levekår

Fruktbarhet

Samlet fruktbarhetstall¹

¹ Gjennomsnittlig antall levendefødte barn pr. kvinne i løpet av livet

Boforhold

Eierform for personer

Trangboddhet

Artikkel / 17. mars 2021
Er innvandrere utsatt for ensomhet og sosial eksklusjon?

De fleste innvandrere er ikke ensomme. Innvandrere opplever likevel i større grad ensomhet og eksklusjon fra samfunnet enn den øvrige befolkningen. Det har sammenheng med at innvandrere oftere enn andre er utsatt for levekårsutfordringer som lav inntekt og nedsatt helse.

Holdninger

Bør flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge bli lettere, vanskeligere eller som i dag?

Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv,Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene,Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge,Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet

Påstander om innvandrere

Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv
2023
87
% helt eller nokså enig
Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene
2023
13
% helt eller nokså enig
Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge
2023
79
% helt eller nokså enig
Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet
2023
14
% helt eller nokså enig

Religion

Kristne utenfor Den norske kirke,Muslimer,Buddhister,Hinduister

Trossamfunn i Norge som mottar offentlig støtte

Kristne utenfor Den norske kirke
2023
376 555
medlemmer
2 903 medlemmer fra året før
Muslimer
2023
182 607
medlemmer
6 518 medlemmer fra året før
Buddhister
2023
22 212
medlemmer
216 medlemmer fra året før
Hinduister
2023
13 141
medlemmer
501 medlemmer fra året før
Artikkel / 22. november 2017
4 prosent muslimer i Norge?

Ved inngangen til 2016 var det i Norge rundt 850 000 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. SSBs beregninger tyder på at muslimene teller vel 200 000 her til lands, men tallene er svært usikre.

Artikkel / 5. august 2019
Er religiøse innvandrere mindre integrert?

Religiøst aktive innvandrere gjør oftere frivillig arbeid og har noe sterkere tillit til andre mennesker enn de mindre aktive. Mange innvandrere opplever diskriminering, men de religiøse ser ikke ut til å være spesielt utsatt for dette.

Les mer om religiøse forhold i Norge på vår faktaside om religion