Arbeidsmarkedet

Fakta om arbeidsmarkedet

Ingress

På denne siden beskrives arbeidsmarkedet med tall blant annet for arbeidsledighet, sysselsetting og arbeidsstyrken.

Ser du etter tall om arbeidsmiljø, arbeidshelse eller lignende? Det finner du på vår faktaside om arbeidslivet.

Arbeidsledighet

Arbeidsledighet¹
Ikon av tre personer
Arbeidsledighet¹
Februar 2024
3,8
%
0,4 prosentpoeng fra samme måned året før

¹ I andel av arbeidsstyrken.

Arbeidsledighet

Artikkel / 22. mars 2023
Arbeidsledighet i Norge

Hva mener vi egentlig når vi snakker om arbeidsledighet?

Arbeidsledighet blant unge 15-24 år

Har søkt jobb, eller kunne ha jobbet, men er ikke regnet som arbeidsledig¹
Ikon av mann
Har søkt jobb, eller kunne ha jobbet, men er ikke regnet som arbeidsledig¹
4. kvartal 2023
81 000
personer
-12,0 % fra samme kvartal året før

¹ Tallet inkluderer personer som svarer at de har søkt på jobb i løpet av de siste fire ukene, eller at de kunne ha begynt å jobbe i løpet av de neste to ukene, men ikke begge deler. Man regnes bare som arbeidsledig om begge kravene er innfridd.

Artikkel / 23. januar 2020
Hvorfor ulike arbeidsledighetstall?

SSB og NAV publiserer begge tall over arbeidsledige i Norge. Hvorfor blir tallene forskjellige?

Sysselsetting

Menn (15-74 år),Kvinner (15-74 år)

Andelen sysselsatte¹

Menn (15-74 år)
4. kvartal 2023
72,5
%
-0,1 prosentpoeng fra samme kvartal året før
Kvinner (15-74 år)
4. kvartal 2023
67,1
%
-0,1 prosentpoeng fra samme kvartal året før

¹ Sysselsatte inkluderer alle som har jobbet minst én time i uken hvor målingen gjøres, eller som normalt ville ha gjort det. Personer i militærtjeneste eller på sysselsettingstiltak regnes også som sysselsatte.

Artikkel / 6. juli 2022
Slik jobber Norge

Endringene i norsk arbeidsliv de siste tiårene har vært enorme. Her ser du hvordan vi jobber i dag sammenlignet med i 1970.

Sysselsetting i aldersgruppen 15-24 år

Sysselsetting i aldersgruppen 25-54 år

Historisk statistikk / 19. februar 2001
Barnearbeid i industrien 1870-1915

Norge benyttet barnearbeid i industrien i større omfang enn både Sverige, England og USA. Bruken av barn var særlig stor i tobakksindustrien og ved fyrstikkfabrikkene.

Arbeidsstyrken

Personer i arbeidsstyrken¹ som andel av alle personer 15-74 år
Ikon av personer i nettverk
Personer i arbeidsstyrken¹ som andel av alle personer 15-74 år
2023
72,7
%

¹ Arbeidsstyrken består av alle som tilbyr sin arbeidskraft på arbeidsmarkedet. Den beregnes som summen av de sysselsatte og de arbeidsledige i aldersgruppen 15-74 år.

Arbeidsstyrkestatus for personer 15-74 år

Endringer i arbeidsstyrkestatus fra kvartalet før

Arbeid og innvandring

Totalt antall arbeidsinnvandrere
Ikon av person og globus
Totalt antall arbeidsinnvandrere
1990-2022
347 039
personer
Arbeidsinnvandring og innvandring totalt

Kvinner (15-74 år),Menn (15-74 år)

Andel sysselsatte innvandrere

Kvinner (15-74 år)
2023
60,5
%
-0,8 prosentpoeng fra året før
Menn (15-74 år)
2023
67,7
%
-1,4 prosentpoeng fra året før
Artikkel / 2. september 2019
Hvordan går det med innvandrere som blir arbeidsledige?

Arbeidsledige innvandrere med kortere botid har større sannsynlighet for å utvandre. Sannsynligheten for igjen å bli sysselsatt går ned ved høyere alder, men øker med utdanningsnivået.

Sysselsetting blant innvandrere og befolkningen for øvrig

Innvandrere¹ som andel av alle lønnsmottakere

¹Inkluderer også personer som ikke er registrert bosatt i Norge

Utenfor arbeidsstyrken

Personer 15-74 år som er utenfor arbeidsstyrken
ikon av to mennesker
Personer 15-74 år som er utenfor arbeidsstyrken
2023
1 117 000
personer
Hva gjør de som er utenfor arbeidsstyrken? Hovedsaklig virksomhet.

¹Personer utenfor arbeidsstyrken som regner seg selv som arbeidsledige teller ikke inn i arbeidsledighetsstatistikken. For å telles som arbeidsledig kreves det at man har forsøkt å få arbeid i løpet av de siste fire ukene, og kunne tatt på seg arbeid innen utgangen av de neste to ukene.

Unge som verken er i jobb eller utdanning

Antall unge (15-29 år) som står utenfor både jobb og utdanning
Ikon av tre personer
Antall unge (15-29 år) som står utenfor både jobb og utdanning
2023
65 000
personer
Unge utenfor jobb og utdanning

Artikkel / 27. februar 2019
Hvordan går det med unge som faller utenfor?

Nesten halvparten av unge som falt utenfor i 2012, kom seg tilbake til arbeid eller utdanning allerede året etter.

Relaterte faktasider