Banner med bilde og tittel

Fakta om

Likestilling

Skrå bakgrunn med infografikk

Ingress

Lurer du på hvor store lønnsforskjeller det er mellom kvinner og menn, hvor mange fedre som tar ut pappapermisjon eller om er det flere kvinner enn menn som jobber deltid? Her finner du utvalgte nøkkeltall og analyser som belyser likestilling mellom kvinner og menn innenfor arbeidsliv, utdanning, næringsliv og andre områder.

Lønn

Gjennomsnittlig lønn heltidsansatte menn
Gjennomsnittlig lønn heltidsansatte kvinner
I staten,I kommunene,I privat sektor og offentlige eide foretak,I alle sektorer

Utdanning

Næringsliv

Aksjeselskap (AS)

Andel kvinnelige daglige ledere i aksjeselskap

Andel kvinnelige styrerepresentanter i aksjeselskap

Allmenne aksjeselskap (ASA)

Andel kvinnelige daglige ledere i allmenne aksjeselskap

Andel kvinnelige styrerepresentanter i allmenne aksjeselskap

Blant styrerepresentanter i aksjeselskap (AS) er om lag 8 av 10 menn, mens i allmennaksjeselskap (ASA) er 6 av 10 menn. I ASA er det imidlertid krav om minst 40 prosent representasjon av begge kjønn. Bare allmennaksjeselskap kan være børsnotert og ta opp aksjekapital fra allmennheten.

Også blant daglige ledere er det størst andel menn.

Se mer i statistikken Styre og leiing i aksjeselskap

Familie

Andel barn (1 - 5 år) med barnehageplass
Andel fedre som tar hele fedrekvoten

Helse

Forventet levealder

Menn,Kvinner

Andel dagligrøykere

Menn,Kvinner

Andel med god eller meget god helse

Menn,Kvinner

Relaterte faktasider