Yrke

Når arbeidsgiverne melder inn opplysninger om lønnstakerne i a-ordningen, følger de inndelingen i yrkeskatalogen i SSB, Yrkeskatalogen er en oversikt over aktuelle titler. Alle titlene består av syv siffer. Katalogen er basert på den tidligere yrkesstandarden STYRK-98, der de fire første sifrene følger inndelingen her, dvs. angir yrke, og de tre siste er tilfeldige løpenummer som angir spesifikk tittel. A-ordningen har fra og med 2015 erstattet Arbeidstaker- arbeidsgiver registeret, Aa-registeret, som hovedkilde til opplysninger om yrke.

Yrkesstandarden

I yrkeskatalogen finnes flere tusen ulike titler, alle disse er i publiseringen av yrke for 2015 plassert inn i inndelingen etter STYRK-08. STYRK-08 har 406 ulike yrker på firesiffernivå. Det betyr at de aller fleste yrker består av mange ulike titler, som vil passe under samme betegnelse på yrke. For eksempel har yrket 5223 Butikkmedarbeidere (5221 Butikkmedarbeidere m.fl. i STYRK-98) 61 ulike titler som alle faller i kategorien butikkmedarbeidere. Grunnen er at alle arbeidsgivere her skal finne den aktuelle tittelen for sine arbeidstakere. Standarden er hierarkisk bygget opp, slik at nært beslektede yrker samles i 121 yrkesgrupper, som igjen samles i 42 yrkesområder og til slutt samles alle i 10 hovedområder, kalt yrkesfelt. Alle titlene er samlet i passende yrker etter STYRK-08.

Kvalitetsforbedring fra forrige publisering

Da SSB sist publiserte tall for yrke i sysselsettingsstatistikken, samlet vi på grunn av mangler i kvalitet flere yrker i større eller mindre grupper i stedet for å publisere hver enkelt tittel i en passende STYRK-08 kode, se statistikkbanktabell 10327: Sysselsatte per 4. kvartal, etter kjønn og yrke (4-siffernivå) 2009-2014.

Årsaken til at vi nå kan publisere helt ned på firesiffernivå i STYRK-08, skyldes flere kvalitetsforbedringer i de innrapporterte data fra arbeidsgiverne. Det viktigste er at hele statlig sektor nå rapporterer direkte på yrke i a-ordningen, mens de tidligere rapporterte stillingskoder som så ble omkodet til yrke. Det samme gjelder for maritime yrker. Dessuten har innføringen av a-ordningen generelt ført til bedre kvalitet på inndataene. I tillegg er yrkesstatistikken nå basert på lønnstakere alene. I statistikken før 2015 inkluderte vi også de selvstendige. For de selvstendige var det ingen krav om rapportering på yrke. SSB måtte foreta en omfattende imputering av yrke for denne gruppen. Av kvalitetshensyn blir ikke denne imputeringen lenger utført. Det samme fant tidligere sted for ugyldige koder. I tillegg har SSB foretatt en egen grundig kvalitetsgjennomgang av konverteringen fra syvsiffer yrkeskode til firesiffer STYRK-08.

Noen yrker har få lønnstakere. Dette kan skyldes at de fleste med dette yrket er selvstendig næringsdrivende og dermed ikke med i denne statistikken. I notater 2016/36 diskuteres kvalitetsproblemer med koding av yrker.

Direkte sammenlikning med 2014 ikke mulig

Endringene i tallgrunnlaget fra 2014 til 2015 er såpass store at det ikke vil være mulig å foreta en direkte sammenlikning. Hovedgrunnen er at ved tidligere publiseringer er det i stor grad publisert i samlegrupper, ikke som nå hvor all publisering skjer ved at alle titlene på syvsiffer er konvertert til en passende firesifferkode i Styrk-08. Et eksempel på denne forbedringen er at samlegruppen 5321- 5329 Helsefagarbeidere mv. er delt opp i de tre yrkesgruppene 5321Helsefagarbeidere, 5322 Hjemmehjelpere og 5329 Andre pleiemedarbeidere. Den andre hovedgrunnen er at staten nå rapporterer direkte på yrke, tidligere rapporterte hele staten på stillingskoder. Stillingskoder har til hovedhensikt å brukes til å fortelle noe om lønn, ikke om yrke, og SSB måtte foreta en konvertering. Det var en del usikkerhet knyttet til denne konverteringen og det var hovedgrunnen til at vi tidligere valgte å samle mange yrker i grupper. Dessuten har SSB foretatt en kvalitetsgjennomgang av innrapporteringene. Vi imputerer heller ikke lenger yrke for selvstendige. Denne statistikken inneholder bare tall for lønnstakere.