De siste 20 årene har lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge minket. I 2001 hadde kvinner i gjennomsnitt 83,3 prosent av menns lønn. I 2021 var denne andelen på 87,9 prosent. SSB måler dette ved per .

I Norge er det i hovedsak slik at kvinner og menn som har samme jobb, og ellers like forutsetninger som lengde på utdanning og erfaring, også ligger på samme lønnsnivå.

Det er likevel flere årsaker til at kvinner i gjennomsnitt tjener mindre enn menn. Statistikken kan ikke gi oss et fullstendig bilde, men den er egnet til å si noe om hovedårsakene til at det er slik.

Blant annet er det langt flere menn enn kvinner blant de som har de aller høyeste lønningene. Videre er kvinner overrepresentert i offentlig sektor, og flere kvinner jobber deltid. Disse hovedårsakene skal vi gå nærmere inn på i denne artikkelen.

Langt flere høytlønte menn

Når vi skal undersøke fordelingen av lønn i befolkningen, kan vi se for oss å sette opp alle lønnsmottakere og lønnen deres fra lavest til høyest. De fleste befinner seg i midten av denne fordelingen.

En viktig årsak til at kvinner i gjennomsnitt tjener mindre enn menn, er at menn er overrepresentert blant lønnstakerne som har de høyeste lønningene. Det er altså få kvinner sammenlignet med menn i toppen av fordelingen. Tilsvarende er det flere kvinner enn menn i midten av fordelingen.

Dette kan vi illustrere ved å se på hva som skjer dersom vi tar vekk de ti prosent høyeste lønningene fra fordelingen, uavhengig av kjønn. Ettersom det er flest menn blant de ti prosent høyeste lønningene, er det også menns gjennomsnittslønn som påvirkes mest. Når vi holder disse lønningene utenfor, reduseres lønnsgapet fra 87,9 prosent til 96,2 prosent.

Sagt på en annen måte: Når vi fjerner de ti prosent høyeste lønningene, synker gjennomsnittslønnen til menn betraktelig, mens den ikke gjør det for kvinner. Blant jobbene med de ti prosent høyeste lønningene er det i underkant av 30 prosent kvinner. Det er dermed for få kvinner i toppen av fordelingen til at det drar gjennomsnittet opp like mye som det gjør for menn.

Figuren under viser hvordan lønnsgapet reduseres i takt med at vi fjerner en større og større andel øverst i lønnsfordelingen.

Figur 1. Kvinners månedslønn som andel av menns månedslønn, 2021. Prosent

Lønnsgapet er mindre målt i median

Gjennomsnitt som mål på lønn påvirkes svært mye av «ekstremverdiene» i enden av fordelingen. De få som har veldig høy lønn, drar som nevnt gjennomsnittet betydelig opp. Derfor kan det være hensiktsmessig å se på median i stedet for gjennomsnitt.

Når vi fordeler alle lønningene fra lavest til høyest, er medianen verdien akkurat på midten. Halvparten av lønningene er på den ene siden av medianen, og den andre halvparten på andre siden. Medianen vil ikke påvirkes på samme måte av de veldig høye lønningene.

Måler vi lønnsgapet ut fra medianlønn, har kvinner 94,1 prosent av menns lønn. Det er altså et betydelig mindre lønnsgap enn når vi bruker gjennomsnitt som mål.

Figur 2. Fordeling av månedslønn per heltidsekvivalent i 2021, etter kjønn. Prosent

Kvinner jobber i offentlig sektor, menn i privat

Mye av forklaringen på at menn er overrepresentert i toppen av lønnsfordelingen, er knyttet til at kvinner og menn ofte har ulike jobber. Dette omtales ofte som segregering på arbeidsmarkedet.

Kvinner er overrepresentert i yrker og næringer som faller under stats- og kommuneforvaltning, altså offentlig sektor. Nesten 70 prosent av alle som jobber i offentlig sektor er kvinner.

Tilsvarende er over 60 prosent av alle som jobber i privat sektor menn. Det er også i privat sektor at vi finner flesteparten av jobbene som utgjør de øverste ti prosentene i lønnsfordelingen.

Nedenfor følger en tabell som viser eksempler på yrker hvor kvinner er underrepresentert og lønnen er høy. Menn som jobber i disse yrkene, er med på å dra opp gjennomsnittet for alle menn. Jobbene som faller inn under yrkene i tabellen befinner seg i all hovedsak i privat sektor.

Tabell 1. Månedslønn og andel jobber for utvalgte yrker, 2021. Kroner og prosent

Gjennomsnitt
månedslønn
Median
månedslønn
Andel
jobber
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
1120 Administrerende direktører 90 710 75 660 70 830 60 000 76,7 23,3
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv. 111 240 108 220 100 500 97 550 78,2 21,8
3154 Flygeledere 98 390 90 380 104 450 82 120 74,5 25,5
3311 Finansmeglere 120 240 70 430 85 000 60 400 68,1 31,9
3324 Handels- og skipsmeglere 120 560 66 990 83 000 58 330 85,1 14,9

Arbeidsmarkedet i Norge er kjønnsdelt også ved at mange yrker er kvinnedominerte, mens andre yrker er spesielt mannsdominerte. De typisk kvinnedominerte yrkene er i stor grad i offentlig sektor, som forklarer et lavere lønnsnivå.

For eksempel er det nesten 80 prosent kvinner i jobbene innenfor helse- og sosialtjenester, som i hovedsak ligger i offentlig sektor. Kvinner har 88,2 prosent av menns lønn i gjennomsnitt i denne næringen. Det henger sammen med at det blant sykepleiere og helsefagarbeidere er flest kvinner. Blant legespesialister, som har høyere lønn, er det også flest kvinner, men de er i snitt 4 år yngre enn sine mannlige kollegaer. Det gjør at mennene i snitt har høyere lønn, og bidrar til lønnsgapet i hele næringen. Igjen er det de få, høytlønnede mennene som forklarer lønnsgapet.

Kvinner er ofte yngre og jobber litt mindre

I tillegg til av kvinner og menn ofte velger ulike yrker, kan gjennomsnittlig alder og avtalt arbeidstid per uke bidra til å forklare noe av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Det er langt flere kvinner som jobber deltid enn menn. Blant kvinner er det 46 prosent som jobber deltid, mens det blant menn er 25 prosent. Det inkluderer arbeidstakere som har flere deltidsjobber samtidig. Deltidsjobber er ofte lavere lønnet enn heltidsjobber, også hvis en regner om lønnen til å tilsvare heltid. Derfor bidrar det til å trekke gjennomsnittslønnen mer ned for kvinner enn for menn.

Dette ser vi tydelig i tallene ved at kvinner i gjennomsnitt jobber færre timer i uka enn menn i nærmest alle yrker. I de fleste yrker er det snakk om 2 til 4 timer mindre i snitt. Det er noen få unntak, for eksempel blant ledere, hvor kvinner kun jobber 0,1 time mindre, og akademiske yrker hvor kvinner jobber 1,5 time mindre i uka i snitt.

Det er også slik at kvinner gjennomgående er yngre enn menn i svært mange yrkesgrupper. Det henger trolig sammen med at det er færre sysselsatte kvinner i de eldre aldersgruppene. Unntakene er innenfor kontoryrker, salg- og serviceyrker og renhold, hjelpepleiere og lignende.

Lavere alder kan indikere kortere erfaring og ansiennitet, noe som igjen påvirker lønnsnivået. For eksempel er kvinnelige ledere i gjennomsnitt to år yngre enn mannlige ledere.

Median månedslønn etter kjønn og yrke. 2021
Figur. Median månedslønn 2021. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren

Figuren viser variasjonen i lønnsforskjeller blant de 85 vanligste yrkene blant kvinner og de 85 vanligste yrkene blant menn, til sammen 125 yrker.

Kilde: Statistikkbank-tabell 11418

Last ned infografikken i pdf-format.

Visualisering av lønnsforskjeller kvinner og menn

I denne visualiseringen kan du utforske lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, etter sektor, arbeidstid og ulike yrker. Visualiseringen er optimalisert for store skjermer.

Klikk her for interaktiv visualisering.

Forhåndsvisning

Her er en liten forhåndsvisning av visualiseringen. Den gir et lite inntrykk av hvordan du kan utforske disse tallene. Klikk på lenken ovenfor dersom du ønsker å se alle diagrammene og fordype deg i disse.

lonnansatt-2022-03-04-skjermdump-tableau.png
Skjermdump av interaktiv visualisering. Klikk på lenken ovenfor bildet.