3595_1235
3595_1235
kommunefakta
2020-01-25T06:01:00.000Z
no
Voss kommune

Kommunefakta

Voss - 1235 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 707 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 400 405
5-9 år 470 429
10-14 år 448 408
15-19 år 488 472
20-24 år 437 411
25-29 år 427 412
30-34 år 468 446
35-39 år 439 419
40-44 år 416 423
45-49 år 445 471
50-54 år 518 425
55-59 år 450 447
60-64 år 485 474
65-69 år 417 391
70-74 år 387 418
75-79 år 224 272
80-84 år 175 250
85-89 år 112 222
90-94 år 49 113
95-99 år 8 30
100 år eller eldre 1 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Voss (-2019)
Sverige 31
Litauen 63
Polen 244
Tyskland 20
Eritrea 91
Somalia 92
Filippinene 46
Irak 47
Pakistan 4
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Voss (-2019)
Selveier 76.5
Andels- / aksjeeier 4.9
Leier 18.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Voss (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 291
Sekundærnæringer 1730
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2367
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 319
Undervisning 656
Helse- og sosialtjenester 1825
Personlig tjenesteyting 271

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Voss (-2019)
Aleneboende 295000
Par uten barn 647000
Par med barn 0-17 år 816000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 434000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Voss (-2019)
Grunnskolenivå 2774
Videregående skolenivå 5259
Universitets- og høgskolenivå, kort 2696
Universitets- og høgskolenivå, lang 811
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 41

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Voss
Aktivitetstilbud barn og unge 214
Bibliotek 332
Muséer 26
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 102
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 764
Kulturskoler 304
Kommunale kulturbygg 339

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Voss
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 4.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.1
Administrasjon, kommune 5.9
Kultursektoren, kommune 5
Barnehage 10.1
Grunnskole 18.9
Helse- og omsorg 32.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.