3595_1235
3595_1235
kommunefakta
2019-01-24T08:13:00.000Z
no
Voss kommune

Kommunefakta

Voss - 1235 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 613 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 405 390
5-9 år 473 424
10-14 år 447 428
15-19 år 483 474
20-24 år 465 422
25-29 år 457 410
30-34 år 451 425
35-39 år 462 409
40-44 år 402 427
45-49 år 455 467
50-54 år 497 420
55-59 år 464 455
60-64 år 489 453
65-69 år 409 408
70-74 år 361 391
75-79 år 228 278
80-84 år 167 245
85-89 år 119 221
90-94 år 52 106
95-99 år 5 29
100 år eller eldre 1 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Voss
Sverige 38
Litauen 68
Polen 232
Tyskland 18
Eritrea 79
Somalia 91
Filippinene 40
Irak 42
Pakistan 8
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Voss
Selveier 76.2
Andels- / aksjeeier 4.9
Leier 18.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Voss
Jordbruk, skogbruk og fiske 275
Sekundærnæringer 1705
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2345
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 311
Undervisning 661
Helse- og sosialtjenester 1803
Personlig tjenesteyting 274

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Voss
Aleneboende 284000
Par uten barn 628000
Par med barn 0-17 år 787000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 405000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Voss
Grunnskolenivå 2804
Videregående skole-nivå 5272
Universitets- og høgskolenivå kort 2645
Universitets- og høgskolenivå lang 770
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 45

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Voss
Aktivitetstilbud barn og unge 206
Bibliotek 329
Muséer 164
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 209
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 113
Musikk- og kulturskoler 279
Kommunale kulturbygg 286

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Voss
Sosialsektoren samlet 4.2
Barnevern 4.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.7
Administrasjon, kommune 5.8
Kultursektoren, kommune 4.5
Barnehage 10.5
Grunnskole 19.5
Helse- og omsorg 32.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.