Banner med bilde og tittel

Fakta om

Landskap i Norge

Skrå bakgrunn med infografikk

Arealtyper for Norge¹

  • 1 Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen
  • 2 Områder med lav vegetasjon, fjell og viddeområder
  • 3 Fjære- og gruntvannsområder, strandsoner, næringsrike vann og myrer med mer
Kilde

Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå

Ingress

Lurer du på hvor mye av Norges areal som er dekket av skog eller som er bebygd? Eller hvor stor andel av landet som er nasjonalpark? Dette og annet knyttet til arealbruk og arealressurser finner du svar på her.

Norges areal

Norges areal¹
Ikon av flagg med vekst
Norges areal¹
2021
384 484
km²

¹ Areal av land og ferskvann. Inkluderer Svalbard og Jan Mayen.


Arealet til de nordiske landene

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen ² Inkluderer ikke Færøyene og Grønland

Fastlands-Norge,Svalbard,Jan Mayen

Norges areal

Fastlands-Norge
2021
323 808
km²

Svalbard
2021
60 299
km²

Jan Mayen
2021
377
km²

Fylkenes arealer


De største kommunene etter areal i km²


De minste kommunene etter areal i km²

Sjekk hvor stort arealet av din kommune er


Slik fordeles fylkenes areal. Kvadratkilometer

¹ Områder med lav vegetasjon, samt fjell og viddeområder. ² Fjære- og gruntvannsområder, strandsoner, næringsrike vann, sumpområder, deltaområder, fuktenger og myrer med mer.


Fordeling av bebygd areal


Du kan også se hvordan arealet fordeler seg i kommunene i vår nettjeneste Kommuneareal.

Skog

Andel av Norge¹ som er dekket av skog
Ikon av skog
Andel av Norge¹ som er dekket av skog
2021
37,4
%

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen


Areal dekket av skog¹,Produktivt skogareal²,Antall skogeiendommer²,Skogeiendommer med aktiv jordbruksdrift²

Skogareal

Areal dekket av skog¹
2021
121 053
km²

Produktivt skogareal²
2020
69 924
km²

Antall skogeiendommer²
2020
125 485
eiendommer
0,3 % Endring fra året før

Skogeiendommer med aktiv jordbruksdrift²
2020
30 515
eiendommer
-1,6 % Endring fra året før

¹ Kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå
² Kilde: Skogeiendommer, Statistisk sentralbyrå

Tall i km². Innen skogbruk brukes ofte dekar som enhet for måling av areal. 
1000 dekar er 1 km². I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.


Mer om skogbruk finner du i Faktasiden om skogbruk

Jordbruk

Andel av Norge¹ som brukes til jordbruk
Ikon med traktor og trær
Andel av Norge¹ som brukes til jordbruk
2021
3,5
%

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen


Jordbruksareal¹,Jordbruksareal i drift²,Nydyrket jordbruksareal³,Jordbruksareal som blir gjort om til f.eks. vei³

Jordbruksareal

Jordbruksareal¹
2021
11 213,68
km²

Jordbruksareal i drift²
2020
9 859,62
km²

Nydyrket jordbruksareal³
2020
21,64
km²
-23,1 % Endring fra året før

Jordbruksareal som blir gjort om til f.eks. vei³
2020
4,81
km²
25,2 % Endring fra året før

¹ Kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå
² Kilde: Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr, Statistisk sentralbyrå
³ Kilde: Kommunal forvaltning av landbruksarealer, Statistisk sentralbyrå

Tall i km². Innen jordbruk brukes ofte dekar som enhet for måling av areal. 1000 dekar er 1 km². I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.


Omdisponering¹ av dyrket jord

¹ Omdisponering betyr å bruke områder med dyrket jord til annet enn landbruksformål, for eksempel til vei og bolig.

Formål for omdisponering av areal

Finn tall på omdisponeringen av dyrket jord i din kommune


Mer om jordbruk finner du i Faktasiden om jordbruk

Boliger

Andel av Norges areal som er dekket av boliger
Ikon av flere bygninger
Andel av Norges areal som er dekket av boliger
2021
0,39
%

Antall boligbygninger


Byggetidspunkt for ulike boligtyper¹

¹ Boliger med ukjent byggeår er ikke tatt med

Boligbygging


Mer om bolig finner du i Faktasiden om bolig

Fritidsboliger

Andel av Norges areal som er dekket av fritidsboliger
Ikon av bygninger
Andel av Norges areal som er dekket av fritidsboliger
2021
0,14
%

Antall bygninger som brukes til fritidsboliger
ikon av bygning
Antall bygninger som brukes til fritidsboliger
2020
470 693
bygninger
16 780 bygninger Endring fra fem år før

Antall fritidsboliger (hytter, sommerhus o.l.),Antall helårsboliger benyttet som fritidsbolig,Antall våningshus benyttet som fritidsbolig

Fritidsboliger

Antall fritidsboliger (hytter, sommerhus o.l.)
2020
437 733
bygninger
16 443 bygninger Endring fra fem år før

Antall helårsboliger benyttet som fritidsbolig
2020
14 461
bygninger
492 bygninger Endring fra fem år før

Antall våningshus benyttet som fritidsbolig
2020
18 499
bygninger
-155 bygninger Endring fra fem år før

Mer om hytter og fritidsboliger finner du i Faktasiden om hytter og fritidsboliger

Tettsteder

Andel som bor i tettsteder
ikon av folkemengde
2021
82,4
%
8,5 prosentpoeng Endring fra 25 år før

Andel som bor i tettsteder


Kommuner med størst andel som bor i tettsteder

Sjekk hvor mange som bor i tettbygd strøk i din kommune


Antall bosatte i tettsteder,Antall bosatte i spredtbygd strøk

Folkemengde

Antall bosatte i tettsteder
2021
4 443 243
personer
37,6 % Endring fra 25 år før

Antall bosatte i spredtbygd strøk
2021
938 083
personer
-16,7 % Endring fra 25 år før

Tett og spredt bosetting


Kommunen med minst arealtilgang: Oslo,Kommunen med størst arealtilgang: Røyrvik

Arealtilgang

Kommunen med minst arealtilgang: Oslo
2021
652
m²/person

Kommunen med størst arealtilgang: Røyrvik
2021
3 452 614
m²/person

Mer om befolkning finner du i Faktasiden om befolkningen

Vann

Andel av Norge som er dekket av innsjøer og elver
Ikon av fisk i vann
Andel av Norge som er dekket av innsjøer og elver
2021
6,2
%

Areal av innsjøer,Areal av elver

Ferskvann

Areal av innsjøer
2021
18 571
km²

Areal av elver
2021
1 633
km²

De største innsjøene


De lengste elvene

Snø og is

Andel av Norge som er dekket av snø og is
Ikon av snøkrystaller
Andel av Norge som er dekket av snø og is
2021
0,84
%

De største isbreene i Fastlands-Norge


Andel av Svalbard som er dekket av snø og is
Ikon av isfjell
Andel av Svalbard som er dekket av snø og is
2021
61,7
%

De største isbreene på Svalbard

Vernede områder

Andel av Fastlands-Norge som er nasjonalpark
Ikon av vei i solnedgang
Andel av Fastlands-Norge som er nasjonalpark
2020
2,2
%

De største nasjonalparkene i Fastlands-Norge


Andel av Svalbard som er nasjonalpark
Ikon av isbjørn
Andel av Svalbard som er nasjonalpark
2020
23,9
%

Nasjonalparker på Svalbard


Antall nasjonalparker,Antall naturreservat,Antall landskapsverneområder,Antall andre fredninger¹

Vernede områder

Antall nasjonalparker
2020
47
nasjonalparker
6,8 % Endring fra fem år før

Antall naturreservat
2020
2 480
naturreservat
13,4 % Endring fra fem år før

Antall landskapsverneområder
2020
196
landskapsverneområder
-1,0 % Endring fra fem år før

Antall andre fredninger¹
2020
463
andre fredninger
-1,1 % Endring fra fem år før

¹ Andre fredninger er dyrefredningsområder, plantefredningsområder, plante- og dyrefredningsområder, biotopvern etter viltloven og naturminner.


Vernede områder¹

¹ Noen vernede arealer tilhører flere vernekategorier. Totalt vernet areal er derfor mindre enn sum vernet areal for de fire vernekategoriene. ² Områdene for Svalbard er tatt med fra 2009

Strandsonen

Strandsone¹ påvirket av bygninger, jernbane, vei eller dyrket mark
Ikon av hus ved sjøen
Strandsone¹ påvirket av bygninger, jernbane, vei eller dyrket mark
2021
31,6
%

¹ Strandsonen er området fra kysten og 100 meter inn i landet


Strandsoneareal. Kvadratkilometer


Bygninger i strandsonen
Ikon av bygning i standsonen
Bygninger i strandsonen
2021
527 979
bygninger
8,3 % Endring fra ti år før

Antall bygninger i strandsonen


Bygninger i strandsonen


Kommunene med flest bygninger i strandsonenBygninger langs vassdrag

Vassdragsonen

Ikon av bygning ved vassdrag
2021
487 869
bygninger
6,7 % Endring fra ti år før

Antall bygninger langs vassdrag


Bygninger langs vassdrag


Kommunene med flest bygninger langs vassdrag


Karttjeneste

Bilde av kartutsnitt

SSBs karttjeneste finner du oversikt over mange ulike tema. Her finner du blant annet en detaljert oversikt over befolkning, tettsteder, boliger og landbruk i hele Norge. Velg temalag i høyremenyen for å velge tema.

Hurtigvalg:
Tettsteder
Boliger
Fritidsboliger
Landbruk
Strandsonen

Alle faktasider