Banner med bilde og tittel

Fakta om

Landskap i Norge

Skrå bakgrunn med infografikk

Arealtyper for Norge¹

  • 1 Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen
  • 2 Områder med lav vegetasjon, fjell og viddeområder
  • 3 Fjære- og gruntvannsområder, strandsoner, næringsrike vann og myrer med mer
Kilde

Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå

Ingress

Lurer du på hvor mye av Norges areal som er dekket av skog eller som er bebygd? Eller hvor stor andel av landet som er nasjonalpark? Dette og annet knyttet til arealbruk og arealressurser finner du svar på her.

Norges areal

Norges areal¹

¹ Areal av land og ferskvann. Inkluderer Svalbard og Jan Mayen.

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen ² Inkluderer ikke Færøyene og Grønland
Fastlands-Norge,Svalbard,Jan Mayen

Sjekk hvor stort arealet av din kommune er

¹ Områder med lav vegetasjon, samt fjell og viddeområder. ² Fjære- og gruntvannsområder, strandsoner, næringsrike vann, sumpområder, deltaområder, fuktenger og myrer med mer.

Du kan også se hvordan arealet fordeler seg i kommunene i vår nettjeneste Kommuneareal.

Skog

Andel av Norge¹ som er dekket av skog

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen

Areal dekket av skog¹,Produktivt skogareal²,Antall skogeiendommer²,Skogeiendommer med aktiv jordbruksdrift²

¹ Kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå
² Kilde: Skogeiendommer, Statistisk sentralbyrå

Tall i km². Innen skogbruk brukes ofte dekar som enhet for måling av areal. 
1000 dekar er 1 km². I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.

Mer om skogbruk finner du i Faktasiden om skogbruk

Jordbruk

Andel av Norge¹ som brukes til jordbruk

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen

Jordbruksareal¹,Jordbruksareal i drift²,Nydyrket jordbruksareal³,Jordbruksareal som blir gjort om til f.eks. vei³

¹ Kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå
² Kilde: Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr, Statistisk sentralbyrå
³ Kilde: Kommunal forvaltning av landbruksarealer, Statistisk sentralbyrå

Tall i km². Innen jordbruk brukes ofte dekar som enhet for måling av areal. 1000 dekar er 1 km². I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.

¹ Omdisponering betyr å bruke områder med dyrket jord til annet enn landbruksformål, for eksempel til vei og bolig.

Mer om jordbruk finner du i Faktasiden om jordbruk

Boliger

Andel av Norges areal som er dekket av boliger
¹ Boliger med ukjent byggeår er ikke tatt med

Mer om bolig finner du i Faktasiden om bolig

Fritidsboliger

Andel av Norges areal som er dekket av fritidsboliger
Antall bygninger som brukes til fritidsboliger
Antall fritidsboliger (hytter, sommerhus o.l.),Antall helårsboliger benyttet som fritidsbolig,Antall våningshus benyttet som fritidsbolig

Mer om hytter og fritidsboliger finner du i Faktasiden om hytter og fritidsboliger

Tettsteder

Andel som bor i tettsteder

Sjekk hvor mange som bor i tettbygd strøk i din kommune

Antall bosatte i tettsteder,Antall bosatte i spredtbygd strøk
Kommunen med minst arealtilgang: Oslo,Kommunen med størst arealtilgang: Røyrvik

Mer om befolkning finner du i Faktasiden om befolkningen

Vann

Andel av Norge som er dekket av innsjøer og elver
Areal av innsjøer,Areal av elver

Snø og is

Andel av Norge som er dekket av snø og is
Andel av Svalbard som er dekket av snø og is

Vernede områder

Andel av Fastlands-Norge som er nasjonalpark
Andel av Svalbard som er nasjonalpark
Antall nasjonalparker,Antall naturreservat,Antall landskapsverneområder,Antall andre fredninger¹

¹ Andre fredninger er dyrefredningsområder, plantefredningsområder, plante- og dyrefredningsområder, biotopvern etter viltloven og naturminner.

¹ Noen vernede arealer tilhører flere vernekategorier. Totalt vernet areal er derfor mindre enn sum vernet areal for de fire vernekategoriene. ² Områdene for Svalbard er tatt med fra 2009

Karttjeneste

Bilde av kartutsnitt

SSBs karttjeneste finner du oversikt over mange ulike tema. Her finner du blant annet en detaljert oversikt over befolkning, tettsteder, boliger og landbruk i hele Norge. Velg temalag i høyremenyen for å velge tema.

Hurtigvalg:
Tettsteder
Boliger
Fritidsboliger
Landbruk
Strandsonen

Alle faktasider