Banner med bilde og tittel

Landskap i Norge

Fakta om landskap i norge

Skrå bakgrunn med infografikk

Arealtyper for Norge¹

  • 1Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen
  • 2Områder med lav vegetasjon, fjell og viddeområder
  • 3Fjære- og gruntvannsområder, strandsoner, næringsrike vann og myrer med mer
Kilde

Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå

Ingress

Lurer du på hvor mye av Norges areal som er dekket av skog eller som er bebygd? Eller hvor stor andel av landet som er nasjonalpark? Dette og annet knyttet til arealbruk og arealressurser finner du svar på her.

Norges areal

Norges areal¹
Ikon av flagg med vekst
Norges areal¹
2022
384 486
km²

¹ Areal av land og ferskvann. Inkluderer Svalbard og Jan Mayen.

Arealet til de nordiske landene

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen ² Inkluderer ikke Færøyene og Grønland
Fastlands-Norge,Svalbard,Jan Mayen

Norges areal

Fastlands-Norge
2022
323 810
km²
Svalbard
2022
60 299
km²
Jan Mayen
2022
377
km²
Fylkenes arealer

De største kommunene etter areal i km²

De minste kommunene etter areal i km²

Sjekk hvor stort arealet av din kommune er

Slik fordeles fylkenes areal. Kvadratkilometer

¹ Områder med lav vegetasjon, samt fjell og viddeområder. ² Fjære- og gruntvannsområder, strandsoner, næringsrike vann, sumpområder, deltaområder, fuktenger og myrer med mer.
Fordeling av bebygd areal

Du kan også se hvordan arealet fordeler seg i kommunene i vår nettjeneste Kommuneareal.

Skog

Andel av Norge¹ som er dekket av skog
Ikon av skog
Andel av Norge¹ som er dekket av skog
2021
37,4
%

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen

Areal dekket av skog¹,Produktivt skogareal²,Antall skogeiendommer²,Skogeiendommer med aktiv jordbruksdrift²

Skogareal

Areal dekket av skog¹
2021
121 054
km²
Produktivt skogareal²
2020
69 924
km²
Antall skogeiendommer²
2020
125 485
eiendommer
0,3 % Endring fra året før
Skogeiendommer med aktiv jordbruksdrift²
2020
30 515
eiendommer
-1,6 % Endring fra året før

¹ Kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå
² Kilde: Skogeiendommer, Statistisk sentralbyrå

Tall i km². Innen skogbruk brukes ofte dekar som enhet for måling av areal. 
1000 dekar er 1 km². I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.

Mer om skogbruk finner du i Faktasiden om skogbruk

Jordbruk

Jordbruksareal¹,Jordbruksareal i drift²,Nydyrket jordbruksareal³,Jordbruksareal som blir gjort om til f.eks. vei³

Jordbruksareal

Jordbruksareal¹
2021
11 213,68
km²
Jordbruksareal i drift²
2021
9 845,19
km²
Nydyrket jordbruksareal³
2021
17,56
km²
-18,9 % Endring fra året før
Jordbruksareal som blir gjort om til f.eks. vei³
2020
4,81
km²
25,2 % Endring fra året før

¹ Kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå
² Kilde: Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr, Statistisk sentralbyrå
³ Kilde: Kommunal forvaltning av landbruksarealer, Statistisk sentralbyrå

Tall i km². Innen jordbruk brukes ofte dekar som enhet for måling av areal. 1000 dekar er 1 km². I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.

Omdisponering¹ av dyrket jord

¹ Omdisponering betyr å bruke områder med dyrket jord til annet enn landbruksformål, for eksempel til vei og bolig.
Formål for omdisponering av areal. Prosent

Finn tall på omdisponeringen av dyrket jord i din kommune

Mer om jordbruk finner du i Faktasiden om jordbruk

Boliger

Andel av Norges areal som er dekket av boliger
Ikon av flere bygninger
Andel av Norges areal som er dekket av boliger
2021
0,39
%
Antall boligbygninger

Byggetidspunkt for ulike boligtyper¹

¹ Boliger med ukjent byggeår er ikke tatt med
Boligbygging

Boliger består av leiligheter og hybler

Mer om bolig finner du i Faktasiden om bolig

Fritidsboliger

Andel av Norges areal som er dekket av fritidsboliger
Ikon av bygninger
Andel av Norges areal som er dekket av fritidsboliger
2021
0,14
%
Antall bygninger som brukes til fritidsboliger
ikon av bygning
Antall bygninger som brukes til fritidsboliger
2021
473 235
bygninger
15 233 bygninger Endring fra fem år før
Antall fritidsboliger (hytter, sommerhus o.l.),Eneboliger¹ brukt som fritidsbolig

Fritidsboliger

Antall fritidsboliger (hytter, sommerhus o.l.)
2021
440 147
bygninger
14 862 bygninger Endring fra fem år før
Eneboliger¹ brukt som fritidsbolig
2021
33 088
bygninger
128 bygninger Endring fra fem år før

¹ Noen fritidsboliger er regulert som helårsbolig, og de kommer derfor ikke med i den alminnelige hyttestatistikken. Dette kan for eksempel gjelde våningshus på gård eller andre eneboliger regulert til helårsbolig.

Mer om hytter og fritidsboliger finner du i Faktasiden om hytter og fritidsboliger

Tettsteder

Andel som bor i tettsteder
ikon av folkemengde
2021
82,4
%
8,5 prosentpoeng Endring fra 25 år før
Andel som bor i tettsteder

Kommuner med størst andel som bor i tettsteder

Sjekk hvor mange som bor i tettbygd strøk i din kommune

Antall bosatte i tettsteder,Antall bosatte i spredtbygd strøk

Folkemengde

Antall bosatte i tettsteder
2021
4 443 243
personer
37,6 % Endring fra 25 år før
Antall bosatte i spredtbygd strøk
2021
938 083
personer
-16,7 % Endring fra 25 år før
Tett og spredt bosetting

Kommunen med minst arealtilgang: Oslo,Kommunen med størst arealtilgang: Røyrvik

Arealtilgang

Kommunen med minst arealtilgang: Oslo
2022
649
m²/person
Kommunen med størst arealtilgang: Røyrvik
2022
3 593 560
m²/person

Mer om befolkning finner du i Faktasiden om befolkningen

Vann

Andel av Norge som er dekket av innsjøer og elver
Ikon av fisk i vann
Andel av Norge som er dekket av innsjøer og elver
2021
6,2
%
Areal av innsjøer,Areal av elver

Ferskvann

Areal av innsjøer
2021
18 571
km²
Areal av elver
2021
1 633
km²
De største innsjøene

De lengste elvene

Snø og is

Andel av Norge som er dekket av snø og is
Ikon av snøkrystaller
Andel av Norge som er dekket av snø og is
2021
0,84
%
De største isbreene i Fastlands-Norge

Andel av Svalbard som er dekket av snø og is
Ikon av isfjell
Andel av Svalbard som er dekket av snø og is
2021
52,6
%
De største isbreene på Svalbard

Vernede områder

Andel av Fastlands-Norge som er nasjonalpark
Ikon av vei i solnedgang
Andel av Fastlands-Norge som er nasjonalpark
2021
2,2
%
De største nasjonalparkene i Fastlands-Norge

Andel av Svalbard som er nasjonalpark
Ikon av isbjørn
Andel av Svalbard som er nasjonalpark
2021
27,1
%
Nasjonalparker på Svalbard

Antall nasjonalparker,Antall naturreservat,Antall landskapsverneområder,Antall andre fredninger¹

Vernede områder

Antall nasjonalparker
2021
47
nasjonalparker
2,2 % fra fem år før
Antall naturreservat
2021
2 520
naturreservat
14,0 % fra fem år før
Antall landskapsverneområder
2021
196
landskapsverneområder
1,0 % fra fem år før
Antall andre fredninger¹
2021
463
andre fredninger
-0,4 % fra fem år før

¹ Andre fredninger er dyrefredningsområder, plantefredningsområder, plante- og dyrefredningsområder, biotopvern etter viltloven og naturminner.

Vernede områder¹²

¹ Noen vernede arealer tilhører flere vernekategorier. Totalt vernet areal er derfor mindre enn sum vernet areal for de fire vernekategoriene. ² Områdene for Svalbard er tatt med fra 2009

Strandsonen

Strandsone¹ påvirket av bygninger, jernbane, vei eller dyrket mark
Ikon av hus ved sjøen
Strandsone¹ påvirket av bygninger, jernbane, vei eller dyrket mark
2021
31,6
%

¹ Strandsonen er området fra kysten og 100 meter inn i landet

Strandsoneareal. Kvadratkilometer

Bygninger i strandsonen
Ikon av bygning i standsonen
Bygninger i strandsonen
2021
527 979
bygninger
8,3 % Endring fra ti år før
Antall bygninger i strandsonen

Bygninger i strandsonen

Kommunene med flest bygninger i strandsonen

Bygninger langs vassdrag

Vassdragsonen

Ikon av bygning ved vassdrag
2021
487 869
bygninger
6,7 % Endring fra ti år før
Antall bygninger langs vassdrag

Bygninger langs vassdrag

Kommunene med flest bygninger langs vassdrag

Karttjeneste

Bilde av kartutsnitt

SSBs karttjeneste finner du oversikt over mange ulike tema. Her finner du blant annet en detaljert oversikt over befolkning, tettsteder, boliger og landbruk i hele Norge. Velg temalag i høyremenyen for å velge tema.

Hurtigvalg:
Tettsteder
Boliger
Fritidsboliger
Landbruk
Strandsonen

Alle faktasider