Landskap i Norge

Fakta om landskap i norge

Lurer du på hvor mye av Norges areal som er dekket av skog eller som er bebygd? Eller hvor stor andel av landet som er nasjonalpark? Dette og annet knyttet til arealbruk og arealressurser finner du svar på her.

Norges areal

Norges areal¹
Ikon av flagg med vekst
Norges areal¹
2024
384 482
km²

¹ Areal av land og ferskvann. Inkluderer Svalbard og Jan Mayen.

Arealet til de nordiske landene

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen ² Inkluderer ikke Færøyene og Grønland
Fastlands-Norge,Svalbard,Jan Mayen

Norges areal

Fastlands-Norge
2024
323 806
km²
Svalbard
2024
60 299
km²
Jan Mayen
2024
377
km²
Fylkenes arealer

De største kommunene etter areal i km²

De minste kommunene etter areal i km²

Sjekk hvor stort arealet av din kommune er

Slik fordeles fylkenes areal. Kvadratkilometer

¹ Områder med lav vegetasjon, samt fjell og viddeområder. ² Fjære- og gruntvannsområder, strandsoner, næringsrike vann, sumpområder, deltaområder, fuktenger og myrer med mer.
Artikkel / 4. august 2017
Skog, fjell og vidde dominerer

Skog, fjell og vidde dominerer Norges landareal. Omlag 2 prosent av Norges landareal er bebygd, og av dette utgjør veg den største andelen.

Fordeling av bebygd areal

Du kan også se hvordan arealet fordeler seg i kommunene i vår nettjeneste Kommuneareal.

Skog

Andel av Norge¹ som er dekket av skog
Ikon av skog
Andel av Norge¹ som er dekket av skog
2023
59,1
%

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen

Areal dekket av skog¹,Produktivt skogareal²,Antall skogeiendommer²,Skogeiendommer med aktiv jordbruksdrift²
Areal dekket av skog¹
2023
122 197
km²
Produktivt skogareal²
2022
69 939
km²
Antall skogeiendommer²
2022
126 125
eiendommer
1,3 % fra året før
Skogeiendommer med aktiv jordbruksdrift²
2022
30 068
eiendommer
-0,4 % fra året før

¹ Kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå
² Kilde: Skogeiendommer, Statistisk sentralbyrå

Tall i km². Innen skogbruk brukes ofte dekar som enhet for måling av areal. 
1000 dekar er 1 km². I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.

Mer om skogbruk finner du i Faktasiden om skogbruk

Jordbruk

Andel av Norge¹ som brukes til jordbruk
Ikon med traktor og trær
Andel av Norge¹ som brukes til jordbruk
2023
5,4
%

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen

Artikkel / 17. august 2021
Jordbrukets kulturlandskap

Jordbrukslandskapet og beitemarker inngår som ein viktig del av kulturlandskapet i Noreg. Det finns fleire tilskotsordningar i jordbruket for å ta vare på kulturlandskapet.

Jordbruksareal¹,Jordbruksareal i drift²,Nydyrket jordbruksareal³,Jordbruksareal som blir gjort om til f.eks. vei³
Jordbruksareal¹
2023
11 207,57
km²
Jordbruksareal i drift²
2022
9 845,06
km²
Nydyrket jordbruksareal³
2022
15,90
km²
-12,1 % fra året før
Jordbruksareal som blir gjort om til f.eks. vei³
2022
3,58
km²
15,9 % fra året før

¹ Kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå
² Kilde: Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr, Statistisk sentralbyrå
³ Kilde: Kommunal forvaltning av landbruksarealer, Statistisk sentralbyrå

Tall i km². Innen jordbruk brukes ofte dekar som enhet for måling av areal. 1000 dekar er 1 km². I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.

Omdisponering¹ av dyrket jord

¹ Omdisponering betyr å bruke områder med dyrket jord til annet enn landbruksformål, for eksempel til vei og bolig.
Formål for omdisponering av areal. Prosent

Finn tall på omdisponeringen av dyrket jord i din kommune

Mer om jordbruk finner du i Faktasiden om jordbruk

Boliger

Andel av Norges areal som er dekket av boliger
Ikon av flere bygninger
Andel av Norges areal som er dekket av boliger
2023
0,62
%
Antall boligbygninger

Byggetidspunkt for ulike boligtyper¹

¹ Boliger med ukjent byggeår er ikke tatt med
Boligbygging

Boliger består av leiligheter og hybler

Mer om bolig finner du i Faktasiden om bolig

Fritidsboliger

Andel av Norges areal som er dekket av fritidsboliger
Ikon av bygninger
Andel av Norges areal som er dekket av fritidsboliger
2023
0,22
%
Antall bygninger som brukes til fritidsboliger
ikon av bygning
Antall bygninger som brukes til fritidsboliger
2023
481 331
bygninger
13 786 bygninger fra fem år før
Antall fritidsboliger (hytter, sommerhus o.l.),Eneboliger¹ brukt som fritidsbolig
Antall fritidsboliger (hytter, sommerhus o.l.)
2023
448 729
bygninger
14 065 bygninger fra fem år før
Eneboliger¹ brukt som fritidsbolig
2023
32 602
bygninger
-603 bygninger fra fem år før

¹ Noen fritidsboliger er regulert som helårsbolig, og de kommer derfor ikke med i den alminnelige hyttestatistikken. Dette kan for eksempel gjelde våningshus på gård eller andre eneboliger regulert til helårsbolig.

Mer om hytter og fritidsboliger finner du i Faktasiden om hytter og fritidsboliger

Tettsteder

Andel som bor i tettsteder
ikon av folkemengde
En hussamling er et tettsted hvis det bor minst 200 personer der, og avstanden mellom husene ikke overstiger 50 meter.
2023
83,0
%
8,5 prosentpoeng fra 25 år før
Andel som bor i tettsteder

Kommuner med størst andel som bor i tettsteder

Antall bosatte i tettsteder,Antall bosatte i spredtbygd strøk
Antall bosatte i tettsteder
2023
4 554 562
personer
38,5 % fra 25 år før
Antall bosatte i spredtbygd strøk
2023
928 566
personer
-16,9 % fra 25 år før
Tett og spredt bosetting

Kommunen med minst arealtilgang: Oslo,Kommunen med størst arealtilgang: Røyrvik
Kommunen med minst arealtilgang: Oslo
2024
633
m²/person
Kommunen med størst arealtilgang: Røyrvik
2024
3 746 430
m²/person

Mer om befolkning finner du i Faktasiden om befolkningen

Vann

Andel av Norge som er dekket av innsjøer og elver
Ikon av fisk i vann
Andel av Norge som er dekket av innsjøer og elver
2023
9,8
%
Areal av innsjøer,Areal av elver
Areal av innsjøer
2023
18 588
km²
Areal av elver
2023
1 608
km²
De største innsjøene

De lengste elvene

Snø og is

Andel av Norge som er dekket av snø og is
Ikon av snøkrystaller
Andel av Norge som er dekket av snø og is
2023
1,38
%
De største isbreene i Fastlands-Norge

Andel av Svalbard som er dekket av snø og is
Ikon av isfjell
Andel av Svalbard som er dekket av snø og is
2023
61,7
%
De største isbreene på Svalbard

Vernede områder

Andel av Fastlands-Norge som er nasjonalpark
Ikon av vei i solnedgang
Andel av Fastlands-Norge som er nasjonalpark
2023
3,4
%
De største nasjonalparkene i Fastlands-Norge

Andel av Svalbard som er nasjonalpark
Ikon av isbjørn
Andel av Svalbard som er nasjonalpark
2023
27,1
%
Nasjonalparker på Svalbard

Antall nasjonalparker,Antall naturreservat,Antall landskapsverneområder,Antall andre fredninger¹
Antall nasjonalparker
2023
48
nasjonalparker
2,1 % fra fem år før
Antall naturreservat
2023
2 614
naturreservat
11,1 % fra fem år før
Antall landskapsverneområder
2023
195
landskapsverneområder
Ingen endring fra fem år før
Antall andre fredninger¹
2023
456
andre fredninger
-1,7 % fra fem år før

¹ Andre fredninger er dyrefredningsområder, plantefredningsområder, plante- og dyrefredningsområder, biotopvern etter viltloven og naturminner.

Vernede områder¹²

¹ Noen vernede arealer tilhører flere vernekategorier. Totalt vernet areal er derfor mindre enn sum vernet areal for de fire vernekategoriene. ² Områdene for Svalbard er tatt med fra 2009
Artikkel / 13. juni 2017
En sjettedel av Fastlands-Norge er vernet

Vernede områder omfattet 17 prosent av Fastlands-Norges landareal per 2016 - tre ganger mer enn ved årtusenskiftet. I 2016 fikk Norge 2 nye nasjonalparker og flere nye naturreservater. Hvor mye land som er vernet, varierer sterkt fra fylke til fylke.

Strandsonen

Strandsone¹ påvirket av bygninger, jernbane, vei eller dyrket mark
Ikon av hus ved sjøen
Strandsone¹ påvirket av bygninger, jernbane, vei eller dyrket mark
2022
31,6
%

¹ Strandsonen er området fra kysten og 100 meter inn i landet

Strandsoneareal. Kvadratkilometer

Bygninger i strandsonen
Ikon av bygning i standsonen
Bygninger i strandsonen
2022
532 832
bygninger
8,1 % fra ti år før
Antall bygninger i strandsonen

Bygninger i strandsonen

Kommunene med flest bygninger i strandsonen

Bygninger langs vassdrag

Vassdragsonen

Ikon av bygning ved vassdrag
Vassdragssonen er området fra innsjøer og større elver og 100 meter inn i landet.
2022
491 701
bygninger
6,5 % fra ti år før
Antall bygninger langs vassdrag

Bygninger langs vassdrag

Kommunene med flest bygninger langs vassdrag

Artikkel / 30. juni 2023
68 prosent av strandsonen er tilgjengelig for allmennheten

Omkring 32 prosent av strandsonen langs Norskekysten er utilgjengelig for allmenn ferdsel. I indre Oslofjord er rundt 30 prosent av strandsonen tilgjengelig, mens for Oslofjorden i sin helhet er om lag 40 prosent av strandsonen tilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold.

Karttjeneste

Bilde av kartutsnitt

SSBs karttjeneste finner du oversikt over mange ulike tema. Her finner du blant annet en detaljert oversikt over befolkning, tettsteder, boliger og landbruk i hele Norge. Velg temalag i høyremenyen for å velge tema.

Hurtigvalg:
Tettsteder
Boliger
Fritidsboliger
Landbruk
Strandsonen