Religion

Fakta om religion

Se hvor mange medlemmer det er i Den norske kirke, og hvor mange som går til gudstjeneste eller er med på andre aktiviteter i kirka. Du kan finne ut hvor mange muslimer, humanetikere, buddhister og andre religiøse det er i Norge.

Hvor mange av oss er religiøse?

Andel av befolkningen over 16 år som oppgir at de tilhører en religion eller trosretning
Ikon av person over 16 år
Andel av befolkningen over 16 år som oppgir at de tilhører en religion eller trosretning
2020
47
%
Andel over 16 år som tilhører en religion eller trosretning

Andel av befolkningen som har deltatt på tros-/livssynsmøte

Artikkel / 1. september 2022
8 av 10 er medlem i et tros- eller livssynssamfunn

Medlemsmassen i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke øker, mens nedgangen i medlemmer i Den norske kirke fortsetter.

Den norske kirke

Medlemmer i Den norske kirke
ikon av kirkebygning
Medlemmer i Den norske kirke
2023
3 476 211
personer
-248 646 personer fra fem år før
Medlemmer i Den norske kirke

Andel av befolkningen som er medlem av Den norske kirke
Ikon av to personer med kors
Andel av befolkningen som er medlem av Den norske kirke
2023
62,6
%
-7,2 prosentpoeng fra fem år før
Døpte og utmeldte¹ av Den norske kirke

¹Den norske kirke tok i bruk nye digitale verktøy for inn- og utmelding i 2016. Dette førte til høye tall for utmeldte i 2016.
Deltakelse på gudstjenester (søn-/helligdager),Konfirmasjoner,Døpte,Vigsler

Aktiviteter i Den norske kirke

Deltakelse på gudstjenester (søn-/helligdager)
2023
3 276 938
110 878 fra året før
Konfirmasjoner
2023
32 980
264 fra året før
Døpte
2023
26 503
-1 976 fra året før
Vigsler
2023
6 794
-937 fra året før
Døpte og konfirmerte

Artikkel / 25. mars 2024
Færre feirer påske i kirken

Flere deltar i gudstjenester arrangert av Den norske kirke etter pandemien, men de som deltar på påskegudstjeneste blir stadig færre.

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Artikkel / 22. november 2017
4 prosent muslimer i Norge?

I denne artikkelen gir SSB et begrunnet anslag for antall muslimer i Norge og viser hvor i landet muslimene bor.

Kristne utenfor Den norske kirke

Kristne,Muslimer,Human-Etisk Forbund og andre livssyn,Buddhister,Hinduer,Sikher,Bahai,Jøder

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Kristne
2024
381 059
medlemmer
4 504 medlemmer fra året før
Muslimer
2024
190 452
medlemmer
7 845 medlemmer fra året før
Human-Etisk Forbund og andre livssyn
2024
139 398
medlemmer
18 672 medlemmer fra året før
Buddhister
2024
22 768
medlemmer
556 medlemmer fra året før
Hinduer
2024
13 871
medlemmer
730 medlemmer fra året før
Sikher
2024
4 356
medlemmer
40 medlemmer fra året før
Baha'i
2024
1 075
medlemmer
8 medlemmer fra året før
Jøder
2024
741
medlemmer
-14 medlemmer fra året før
Artikkel / 27. september 2021
Færre trus- og livssynssamfunn søkte om tilskot

I 2021 trådde den nye trussamfunnslova i kraft med strengare krav om medlemstal. Talet på trus- og livssynssamfunn som har søkt om offentleg stønad sank samanlikna med tidlegare år. Det er også færre medlemmer i 2021 enn i 2020.

Relaterte faktasider