Statistikkbanken

Statistikkbanken inneholder detaljerte tabeller med tidsserier. Du kan lage egne utvalg av tallene og lagre disse i flere filformater. Det finnes også et API mot Statstikkbanken.

Ved tidspunktene 05:00 og 11:30 oppdateres Statistikkbanken. Dette gjør alle tabeller midlertidig utilgjengelige i opptil fem minutter.
Tall som skal revideres vises som ‘0’ eller ‘:’ i tidsrommet 05:00-08:00.

 1. Vis/skjul: Arbeid og lønn
  1. Vis/skjul: Arbeidsledighet
   1. Arbeidskraftundersøkelsen
   2. Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal
   3. Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)
   4. Ledige stillingar
   5. Registrerte arbeidsledige
   6. Registrerte arbeidsledige blant innvandrere
  2. Vis/skjul: Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
   1. Arbeidskonfliktar
   2. Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen
   3. Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)
   4. Arbeidsulykker
   5. Fagforeiningsmedlemmer og streikar
   6. Sykefravær
  3. Vis/skjul: Lønn og arbeidskraftkostnader
   1. Antall arbeidsforhold og lønn
   2. Arbeidskraftkostnader
   3. Arbeidskraftkostnadsindeks
   4. Grunnlag for arbeidsgiveravgift
   5. Lønn
   6. Lønn for ansatte i varehandel
   7. Lønnsindeks
   8. Lønnssummer fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret
   9. Wage totals from End of the Year Certificate Register
  4. Vis/skjul: Sysselsetting
   1. Ansatte i barnehage og skole
   2. Antall arbeidsforhold og lønn
   3. Arbeidskraftundersøkelsen
   4. Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal
   5. Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)
   6. Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen
   7. Helse- og sosialpersonell
   8. Ledige stillingar
   9. Sysselsatte på korttidsopphold
   10. Sysselsetting, registerbasert
   11. Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert
   12. Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger
 2. Vis/skjul: Bank og finansmarked
  1. Vis/skjul: Finansielle indikatorer
   1. Finansielle sektorregnskaper
   2. Kredittindikator
   3. Opna konkursar
   4. Pengemengde
  2. Vis/skjul: Finansinstitusjoner og andre finansielle foretak
   1. Avtalefesta pensjon (AFP) (opphørt)
   2. Banker og kredittforetak
   3. Finansielle holdingselskaper
   4. Finansinstitusjoner (opphørt)
   5. Forsikringsmeglere (opphørt)
   6. Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap
   7. Næringsoppgaver og hjelpevirksomhet for finansielle foretak (opphørt)
   8. Pensjonskasser
   9. Renter i banker og kredittforetak
   10. Tjenestepensjoner
   11. Verdipapirforetak (opphørt)
  3. Vis/skjul: Verdipapirmarkeder
   1. Aksjer og kapitalutdelinger
   2. Verdipapirer
   3. Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS)
   4. Verdipapirfond
   5. Verdipapirfond, kvartalstall
   6. Verdipapirforetak (opphørt)
 3. Vis/skjul: Befolkning
  1. Vis/skjul: Barn, familier og husholdninger
   1. Adopsjoner
   2. Befolkning
   3. Ekteskap og skilsmisser
   4. Familier og husholdninger
   5. Folke- og boligtellingen, husholdninger (opphørt)
   6. Fødte
   7. Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)
   8. Samboere
  2. Vis/skjul: Befolkningsframskrivinger
   1. Befolkningsframskrivinger
  3. Vis/skjul: Flytting
   1. Flyttinger
  4. Vis/skjul: Folke- og boligtellinger
   1. Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt)
   2. Folke- og boligtellingen, hovedtall (opphørt)
   3. Folke- og boligtellingen, husholdningenes inntekt (opphørt)
   4. Folke- og boligtellingen, husholdninger (opphørt)
   5. Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)
   6. Folke- og boligtellingen. Innvandrernes boforhold (opphørt)
  5. Vis/skjul: Folketall
   1. Befolkning
   2. Befolkningen på Svalbard
   3. Befolkningsframskrivinger
   4. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
   5. Samiske forhold
   6. Tettsteders befolkning og areal
  6. Vis/skjul: Fødte og døde
   1. Adopsjoner
   2. Døde
   3. Dødsårsaker (opphørt)
   4. Fødte
  7. Vis/skjul: Innvandrere
   1. Adopsjoner
   2. Flyttinger
   3. Holdninger til innvandrere og innvandring
   4. Innvandrere etter innvandringsgrunn
   5. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
   6. Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)
   7. Overgang til norsk statsborgerskap
  8. Vis/skjul: Likestilling
   1. Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene
  9. Vis/skjul: Navn
   1. Navn
 4. Vis/skjul: Bygg, bolig og eiendom
  1. Vis/skjul: Bolig og boforhold
   1. Boforhold, levekårsundersøkelsen
   2. Boforhold, registerbasert
   3. Boliger
   4. Brann- og ulukkesvern
   5. Byggjekostnadsindeks for bustader
   6. Bygningsmassen
   7. Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt)
   8. Folke- og boligtellingen. Innvandrernes boforhold (opphørt)
   9. Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger (opphørt)
   10. Kommunale boliger
   11. Kommunale gebyrer
   12. Kvadratmeterpriser for eneboliger
   13. Leiemarkedsundersøkelsen
   14. Prisindeks for brukte boliger
   15. Prisindeks for nye boliger
  2. Vis/skjul: Bygg og anlegg
   1. Avfall fra byggeaktivitet
   2. Byggeaktivitet i strandsonen
   3. Byggeareal
   4. Byggekostnadsindeks for veganlegg
   5. Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk
   6. Byggjekostnadsindeks for bustader
   7. Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg
   8. Bygningsmassen
   9. Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet (opphørt)
   10. Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet (opphørt)
   11. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet
  3. Vis/skjul: Eiendom
   1. Eiendomsforvaltning i kommunesektoren
   2. Eiendomsomsetning
   3. Landbrukseiendommer
   4. Næringslivstjenester, strukturstatistikk
   5. Omsetningsindeks for næringslivstjenester
   6. Overdragelser av landbrukseiendommer
 5. Vis/skjul: Energi og industri
  1. Vis/skjul: Energi
   1. Elektrisitet
   2. Elektrisitetspriser
   3. Energibruk i husholdningene
   4. Energibruk i industrien
   5. Energibruk i kommunene (opphørt)
   6. Energibruk i tjenesteytende næringer (opphørt)
   7. Fjernvarme og fjernkjøling
   8. Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   9. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   10. Produksjon og forbruk av energi, energibalanse
   11. Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap
   12. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   13. Produsentprisindeksen
   14. Vannmagasinenes fyllingsgrad (opphørt)
   15. Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)
  2. Vis/skjul: Industri og bergverksdrift
   1. Avfall fra industrien
   2. Energibruk i industrien
   3. Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   4. Kjøtproduksjon
   5. Konjunkturbarometer for industri og bergverk
   6. Miljøvernutgifter
   7. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   8. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   9. Produsentprisindeksen
   10. Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift
   11. Utenlandske datterselskap i Norge
   12. Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)
   13. Vareproduksjon i industri og bergverksdrift
  3. Vis/skjul: Olje og gass
   1. Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester
   2. Olje- og gassvirksomhet, internasjonale markedsforhold (opphørt)
   3. Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)
   4. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   5. Produksjon og forbruk av energi, energibalanse
   6. Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap
   7. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   8. Produsentprisindeksen
   9. Sal av petroleumsprodukt
   10. Utenlandske datterselskap i Norge
   11. Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)
 6. Vis/skjul: Helse
  1. Vis/skjul: Dødsårsaker
   1. Dødsårsaker (opphørt)
  2. Vis/skjul: Funksjonsevne
   1. Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen
  3. Vis/skjul: Helseforhold og levevaner
   1. Arbeidsulykker
   2. Helseforhold, levekårsundersøkelsen
   3. Røyk, alkohol og andre rusmidler
   4. Sosial kontakt, levekårsundersøkelsen
   5. Steriliseringar (opphørt)
   6. Svangerskapsavbrudd (opphørt)
   7. Sykefravær
  4. Vis/skjul: Helsetjenester
   1. Allmennlegetjenesten
   2. Helse- og sosialpersonell
   3. Helseregnskap
   4. Kommunehelsetenesta
   5. Omsorgstenester
   6. Pasienter på sykehus
   7. Spesialisthelsetjenesten
   8. Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)
   9. Tannhelsetenesta
   10. Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen
 7. Vis/skjul: Inntekt og forbruk
  1. Vis/skjul: Forbruk
   1. Detaljomsetningsindeksen
   2. Forbruksundersøkelsen
   3. Harmonisert konsumprisindeks
   4. Konsumprisindeksen
   5. Konsumprisindeks for Svalbard (opphørt)
   6. Varekonsumindeksen
  2. Vis/skjul: Inntekt og formue
   1. Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen
   2. Folke- og boligtellingen, husholdningenes inntekt (opphørt)
   3. Gårdbrukernes inntekter og gjeld
   4. Inntekter, personlig næringsdrivende
   5. Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger
   6. Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)
   7. Skattestatistikk for personer
   8. Skogeiernes inntekt
  3. Vis/skjul: Skatt for personer
   1. Arveavgift (opphørt)
   2. Inntekter, personlig næringsdrivende
   3. Skattelikninga (opphørt)
   4. Skattestatistikk for personer
 8. Vis/skjul: Innvandring og innvandrere
  1. Vis/skjul: Arbeid og lønn
   1. Arbeidskraftundersøkelsen
   2. Registrerte arbeidsledige blant innvandrere
   3. Sysselsatte på korttidsopphold
   4. Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert
  2. Vis/skjul: Befolkning
   1. Adopsjoner
   2. Befolkning
   3. Flyttinger
   4. Holdninger til innvandrere og innvandring
   5. Innvandrere etter innvandringsgrunn
   6. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
   7. Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)
   8. Overgang til norsk statsborgerskap
  3. Vis/skjul: Bygg, bolig og eiendom
   1. Folke- og boligtellingen. Innvandrernes boforhold (opphørt)
  4. Vis/skjul: Inntekt og forbruk
   1. Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger
  5. Vis/skjul: Kultur og fritid
   1. Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja
  6. Vis/skjul: Sosiale forhold og kriminalitet
   1. Etterforskede lovbrudd
   2. Fengslinger
   3. Straffereaksjoner
   4. Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak
  7. Vis/skjul: Utdanning
   1. Barnehager
   2. Befolkningens utdanningsnivå
   3. Elevar i grunnskolen
   4. Gjennomføring i videregående opplæring
   5. Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
   6. Karakterer ved avsluttet grunnskole
   7. Nasjonale prøver
   8. Norskopplæring for voksne innvandrere
   9. Studenter i høyere utdanning
   10. Studiepoeng og fullført høyere utdanning
   11. Videregående opplæring og annen videregående utdanning
  8. Vis/skjul: Valg
   1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget
   2. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter
   3. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett
   4. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen blant innvandrere
   5. Stortingsvalet, personar med røysterett
   6. Stortingsvalget, valgdeltakelse
   7. Stortingsvalget, valgundersøkelsen blant innvandrere
  9. Vis/skjul: Virksomheter, foretak og regnskap
   1. Eigarskap og roller i næringslivet (opphørt)
   2. Etablerere i næringslivet
   3. Styre og leiing i aksjeselskap
 9. Vis/skjul: Jord, skog, jakt og fiskeri
  1. Vis/skjul: Akvakultur
   1. Akvakultur
   2. Eksport av laks
  2. Vis/skjul: Fiske og fangst
   1. Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye
   2. Fiskeri
   3. Sjøfiske etter laks og sjøaure
  3. Vis/skjul: Jakt
   1. Aktive jegere
   2. Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt
   3. Elgjakt
   4. Hjortejakt
   5. Registrert avgang av store rovdyr
   6. Registrerte jegere
   7. Småvilt- og rådyrjakt
   8. Villreinjakt
  4. Vis/skjul: Jordbruk
   1. Gårdbrukernes inntekter og gjeld
   2. Hagebruksavlingar
   3. Husdyrhald
   4. Jordbruksareal og husdyr (opphørt)
   5. Kjøtproduksjon
   6. Kommunal forvaltning av landbruksarealer
   7. Korn og oljevekster, areal og avlinger
   8. Landbruksundersøkinga
   9. Mattilsynet - StatRes (opphørt)
   10. Plantevern
   11. Potet- og grovfôravlingar
   12. Strukturen i jordbruket
   13. Veksthus og planteskoler (opphørt)
  5. Vis/skjul: Landbrukseiendommer
   1. Kommunal forvaltning av landbruksarealer
   2. Landbrukseiendommer
   3. Overdragelser av landbrukseiendommer
  6. Vis/skjul: Landbrukstellinger
   1. Landbruksteljing
  7. Vis/skjul: Skogbruk
   1. Kommunal forvaltning av landbruksarealer
   2. Landsskogtakseringen
   3. Skogavvirkning for salg
   4. Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)
   5. Skogeiendommer
   6. Skogeiernes inntekt
   7. Skogkultur
   8. Skogsveier
   9. Totalregnskap for skogbruket (opphørt)
 10. Vis/skjul: Kultur og fritid
  1. Vis/skjul: Idrett og friluftsliv
   1. Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen
   2. Norsk kulturbarometer
  2. Vis/skjul: Kultur
   1. Fag- og forskingsbibliotek
   2. Kulturtilbod
   3. Museum og samlingar
   4. Norsk kulturbarometer
  3. Vis/skjul: Organisasjoner og medlemskap
   1. Fagforeiningsmedlemmer og streikar
   2. Finansiering av politiske partier
   3. Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen
   4. Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner
  4. Vis/skjul: Religion og livssyn
   1. Den norske kirke
   2. Kyrkjelege fellesråd, rekneskap
   3. Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen
   4. Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja
  5. Vis/skjul: Tids- og mediebruk
   1. Norsk mediebarometer
   2. Reiseundersøkelsen
   3. Tidsbruksundersøkelsen
 11. Vis/skjul: Nasjonalregnskap og konjunkturer
  1. Vis/skjul: Finansregnskap
   1. Finansielle sektorregnskaper
   2. Finansielt og ikke-finansielt sektorregnskap (opphørt)
  2. Vis/skjul: Konjunkturer
   1. Konjunkturbarometer for industri og bergverk
   2. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   3. Produsentprisindeksen
   4. Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)
  3. Vis/skjul: Nasjonalregnskap
   1. Fylkesfordelt nasjonalregnskap
   2. Helseregnskap
   3. Nasjonalregnskap
   4. Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet
   5. Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner
   6. Satellittregnskap for turisme
   7. Utdanningsregnskap
   8. Utenriksregnskap
   9. Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet
   10. Varekonsumindeksen
 12. Vis/skjul: Natur og miljø
  1. Vis/skjul: Areal
   1. Aktivitet i sentrumssoner
   2. Areal av land og ferskvatn
   3. Arealbruk i tettsteder
   4. Arealbruk og arealressurser
   5. Areal- og samfunnsplanlegging
   6. Byggeaktivitet i strandsonen
   7. Fritidsbyggområder
   8. Jordbruksareal og husdyr (opphørt)
   9. Miljøforvaltning i kommuner og fylkeskommuner
   10. Rekreasjonsareal og nærturterreng
   11. Tettsteders befolkning og areal
   12. Vernede områder
  2. Vis/skjul: Avfall
   1. Avfall fra byggeaktivitet
   2. Avfall fra industrien
   3. Avfall fra tjenesteytende næringer
   4. Avfall frå hushalda
   5. Avfallshåndtering ved avfallsanlegg
   6. Avfallsregnskapet
   7. Avfall - StatRes (opphørt)
   8. Farlig avfall
  3. Vis/skjul: Forurensning og klima
   1. Farlig avfall
   2. Kommunalt avløp
   3. Plantevern
   4. Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere
   5. Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet
   6. Utslipp og rensing av kommunalt avløp
   7. Utslipp til luft
   8. Utslipp til luft, kommunetall
   9. Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv
  4. Vis/skjul: Miljøregnskap
   1. Materialstrømsregnskap
   2. Miljøvernutgifter
   3. Miljøøkonomiske virkemidler
   4. Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet
  5. Vis/skjul: Vann og avløp
   1. Kommunalt avløp
   2. Kommunal vannforsyning
   3. Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet
   4. Utslipp og rensing av kommunalt avløp
   5. Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning (opphørt)
 13. Vis/skjul: Offentlig sektor
  1. Vis/skjul: Kommunale finanser
   1. Eiendomsskatt
   2. Fylkeskommuneregnskap
   3. Kommunale attføringsforetak, regnskap (opphørt)
   4. Kommuneregnskap
   5. Kyrkjelege fellesråd, rekneskap
   6. Offentlige foretak, regnskap
   7. Offentlige foretak, strukturstatistikk (opphørt)
   8. Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld
   9. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter
  2. Vis/skjul: KOSTRA
   1. Areal- og samfunnsplanlegging
   2. Avfall frå hushalda
   3. Barnehager
   4. Barnevern
   5. Brann- og ulukkesvern
   6. Den norske kirke
   7. Eiendomsforvaltning i kommunesektoren
   8. Eiendomsskatt
   9. Elevar i grunnskolen
   10. Fylkeskommuneregnskap
   11. Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
   12. Kommunale boliger
   13. Kommunale gebyrer
   14. Kommunal forvaltning av landbruksarealer
   15. Kommunalt avløp
   16. Kommunal vannforsyning
   17. Kommunehelsetenesta
   18. Kommuneregnskap
   19. KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering
   20. Kulturtilbod
   21. Miljøforvaltning i kommuner og fylkeskommuner
   22. Omsorgstenester
   23. Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner
   24. Tannhelsetenesta
   25. Videregående opplæring og annen videregående utdanning
   26. Økonomisk sosialhjelp
  3. Vis/skjul: Offentlig forvaltning
   1. Bruk av IKT i offentlig sektor
   2. Eiendomsforvaltning i kommunesektoren
   3. Forsvaret - StatRes (opphørt)
   4. Offentlige foretak, strukturstatistikk (opphørt)
   5. Offentlige innkjøp
   6. Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld
   7. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter
   8. Offentlig sektor på Svalbard
   9. Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)
  4. Vis/skjul: Skatteregnskap
   1. Eiendomsskatt
   2. Skatterekneskap
  5. Vis/skjul: Statlige finanser
   1. Forsvaret - StatRes (opphørt)
   2. Holdninger til og kunnskap om norsk u-hjelp
   3. Offentlige foretak, regnskap
   4. Offentlige foretak, strukturstatistikk (opphørt)
   5. Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld
   6. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter
   7. Skatteetaten - StatRes (opphørt)
   8. Statens pensjonsfond Norge (opphørt)
   9. Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)
   10. Statsgjelden
   11. Statsregnskapets inntekter og utgifter
   12. Toll- og avgiftsetaten - StatRes (opphørt)
   13. Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land (opphørt)
 14. Vis/skjul: Priser og prisindekser
  1. Vis/skjul: Boligpriser og boligprisindekser
   1. Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger (opphørt)
   2. Kvadratmeterpriser for eneboliger
   3. Leiemarkedsundersøkelsen
   4. Prisindeks for brukte boliger
   5. Prisindeks for kontor- og forretningseiendommer (opphørt)
   6. Prisindeks for nye boliger
   7. Prisindeks for nye flerbolighus (opphørt)
   8. Prisindeks for utleie av næringseiendom
  2. Vis/skjul: Byggekostnadsindekser
   1. Byggekostnadsindeks for veganlegg
   2. Byggjekostnadsindeks for bustader
   3. Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg
  3. Vis/skjul: Kjøpekraftspariteter
   1. BNP per innbygger, prisnivåjustert
   2. Prisnivå på varer og tjenester
  4. Vis/skjul: Konsumpriser
   1. Foreldrebetaling i barnehagar
   2. Harmonisert konsumprisindeks
   3. Konsumprisindeksen
   4. Konsumprisindeks for Svalbard (opphørt)
  5. Vis/skjul: Produsent- og engrosprisindekser
   1. Elektrisitetspriser
   2. Prisindeks for engroshandel
   3. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands
   4. Produsentprisindeksen
   5. Produsentprisindekser for tjenester
   6. Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)
 15. Vis/skjul: Sosiale forhold og kriminalitet
  1. Vis/skjul: Barne- og familievern
   1. Barnevern
   2. Barnevernsinstitusjoner
   3. Familievern
   4. Statleg barnevern - StatRes (opphørt)
  2. Vis/skjul: Kriminalitet og rettsvesen
   1. Anmeldte lovbrudd
   2. Domstolene og andre konfliktløsningsorganer - StatRes (opphørt)
   3. Etterforskede lovbrudd
   4. Fengslinger
   5. Forliksrådenes virksomhet (opphørt)
   6. Kriminalomsorgen - StatRes (opphørt)
   7. Ofre for anmeldte lovbrudd
   8. Politi og påtale - StatRes (opphørt)
   9. Straffereaksjoner
   10. Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen
  3. Vis/skjul: Levekår
   1. Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen
   2. Boforhold, levekårsundersøkelsen
   3. Boforhold, registerbasert
   4. Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen
   5. Helseforhold, levekårsundersøkelsen
   6. Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen
   7. Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen
   8. Sosial kontakt, levekårsundersøkelsen
   9. Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen
   10. Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen
  4. Vis/skjul: Trygd og stønad
   1. Alderspensjonister
   2. Arbeidsavklaringspenger
   3. Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)
   4. Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)
   5. Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger
   6. Uføretrygdede
   7. Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak
   8. Økonomisk sosialhjelp
 16. Vis/skjul: Svalbard
  1. Vis/skjul: Arbeid og lønn
   1. Sysselsetting, registerbasert
  2. Vis/skjul: Befolkning
   1. Befolkningen på Svalbard
  3. Vis/skjul: Bygg, bolig og eiendom
   1. Boliger
   2. Byggeareal
   3. Bygningsmassen
  4. Vis/skjul: Energi og industri
   1. Elektrisitet
   2. Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift
  5. Vis/skjul: Inntekt og forbruk
   1. Skattestatistikk for personer
  6. Vis/skjul: Kultur og fritid
   1. Fag- og forskingsbibliotek
   2. Museum og samlingar
  7. Vis/skjul: Nasjonalregnskap og konjunkturer
   1. Fylkesfordelt nasjonalregnskap
  8. Vis/skjul: Natur og miljø
   1. Areal av land og ferskvatn
   2. Arealbruk og arealressurser
   3. Avfall frå hushalda
   4. Farlig avfall
   5. Utslipp til luft, kommunetall
   6. Vernede områder
  9. Vis/skjul: Offentlig sektor
   1. Offentlig sektor på Svalbard
   2. Skatterekneskap
  10. Vis/skjul: Priser og prisindekser
   1. Konsumprisindeks for Svalbard (opphørt)
  11. Vis/skjul: Sosiale forhold og kriminalitet
   1. Anmeldte lovbrudd
   2. Etterforskede lovbrudd
   3. Forliksrådenes virksomhet (opphørt)
   4. Ofre for anmeldte lovbrudd
   5. Straffereaksjoner
  12. Vis/skjul: Teknologi og innovasjon
   1. Internett-målinga
  13. Vis/skjul: Transport og reiseliv
   1. Godstransport på kysten
   2. Lufttransport
   3. Overnattingar
   4. Registrerte kjøretøy
  14. Vis/skjul: Utdanning
   1. Barnehager
   2. Regnskap for private barnehager
  15. Vis/skjul: Virksomheter, foretak og regnskap
   1. Næringer på Svalbard
 17. Vis/skjul: Teknologi og innovasjon
  1. Vis/skjul: Forskning og innovasjon i næringslivet
   1. Forskning og utvikling i næringslivet
   2. Innovasjon i næringslivet
   3. Patenter, design og varemerker
  2. Vis/skjul: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT
   1. Bruk av IKT i husholdningene
   2. Bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene (opphørt)
   3. Bruk av IKT i næringslivet
   4. Bruk av IKT i offentlig sektor
   5. Informasjon og kommunikasjon, strukturstatistikk
   6. Internett-målinga
   7. Norsk mediebarometer
   8. Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT
   9. Utenrikshandel med IKT-varer (opphørt)
   10. Økonomiske strukturer i informasjonssektoren (opphørt)
 18. Vis/skjul: Transport og reiseliv
  1. Vis/skjul: Landtransport
   1. Byggekostnadsindeks for veganlegg
   2. Drosjetransport
   3. Godstransport med lastebil
   4. Godstransport med norske lastebiler
   5. Godstransport med utenlandske lastebiler
   6. Godstransport på vei, regnskap for aksjeselskaper
   7. Innenlandske transportytelser
   8. Jernbanetransport
   9. Jernbaneverket - StatRes (opphørt)
   10. Kjørelengder
   11. Kollektivtransport
   12. Kostnadsindeks for buss
   13. Kostnadsindeks for lastebiltransport
   14. Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT
   15. Registrerte kjøretøy
   16. Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner
   17. Statens vegvesen - StatRes (opphørt)
   18. Transport med små godsbiler
   19. Transport og lagring, strukturstatistikk
   20. Varetransportundersøkelsen
   21. Veitrafikkulykker med personskade
  2. Vis/skjul: Luftfart
   1. Innenlandske transportytelser
   2. Lufttransport
   3. Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT
   4. Transport og lagring, strukturstatistikk
  3. Vis/skjul: Reiseliv
   1. Grensehandel
   2. Hytteformidling
   3. Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT
   4. Overnattingar
   5. Overnattings- og serveringsvirksomhet, strukturstatistikk
   6. Reiseundersøkelsen
   7. Satellittregnskap for turisme
  4. Vis/skjul: Sjøtransport
   1. Driftsundersøkelse for nærsjø- og innenriksfart (opphørt)
   2. Driftsundersøkelse for sjøfart
   3. Godstransport på kysten
   4. Handelsflåten, norskregistrerte skip
   5. Innenlandske transportytelser
   6. Kollektivtransport
   7. Kostnadsindeks for innenriks sjøfart
   8. Kystverkets virksomhet (opphørt)
   9. Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT
   10. Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner
   11. Sjøulykker (opphørt)
   12. Skipsanløp i norske og utenlandske havner
   13. Transport og lagring, strukturstatistikk
   14. Utenrikshandel med sjøfartstjenester (opphørt)
 19. Vis/skjul: Utdanning
  1. Vis/skjul: Barnehager
   1. Ansatte i barnehage og skole
   2. Barnehager
   3. Foreldrebetaling i barnehagar
   4. Regnskap for private barnehager
  2. Vis/skjul: Fagskoleutdanning
   1. Fagskoler
   2. Utdanningsregnskap
  3. Vis/skjul: Grunnskoler
   1. Ansatte i barnehage og skole
   2. Elevar i grunnskolen
   3. Grunnskoleopplæring for vaksne (opphørt)
   4. Karakterer ved avsluttet grunnskole
   5. Lærarar (opphørt)
   6. Nasjonale prøver
   7. Regnskap fra private skoler (opphørt)
   8. Utdanningsregnskap
  4. Vis/skjul: Høyere utdanning
   1. Fag- og forskingsbibliotek
   2. Gjennomføring ved universiteter og høgskoler
   3. Lærarar (opphørt)
   4. Regnskap fra private skoler (opphørt)
   5. Studenter i høyere utdanning
   6. Studiepoeng og fullført høyere utdanning
   7. Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt)
   8. Utdanningsregnskap
  5. Vis/skjul: Utdanningsnivå
   1. Befolkningens utdanningsnivå
   2. Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)
   3. Leseferdigheter og tallforståelse
   4. Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger
  6. Vis/skjul: Videregående utdanning
   1. Ansatte i barnehage og skole
   2. Gjennomføring i videregående opplæring
   3. Lærarar (opphørt)
   4. Regnskap fra private skoler (opphørt)
   5. Utdanningsregnskap
   6. Videregående opplæring og annen videregående utdanning
  7. Vis/skjul: Voksenopplæring
   1. Ansatte i barnehage og skole
   2. Folkehøgskolar (opphørt)
   3. Grunnskoleopplæring for vaksne (opphørt)
   4. Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
   5. Livslang læring
   6. Norskopplæring for voksne innvandrere
   7. Opplæring i bedrifter
   8. Studieforbundenes opplæringsvirksomhet
   9. Utdanningsregnskap
   10. Voksenopplæring, godkjente nettskoler
   11. Voksnes læring
 20. Vis/skjul: Utenriksøkonomi
  1. Vis/skjul: Fordringer og gjeld overfor utlandet
   1. Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet
   2. Direkteinvesteringer, beholdninger og avkastning
   3. Direkteinvesteringer, transaksjoner (opphørt)
   4. Fordringer og gjeld overfor utlandet
   5. Internasjonale reservar og valutalikviditet
   6. Norske dotterselskap i utlandet
   7. Porteføljeinvesteringer i utlandet
   8. Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering
  2. Vis/skjul: Utenrikshandel
   1. Eksport av laks
   2. Utanrikshandel med tenester
   3. Utenrikshandel med IKT-varer (opphørt)
   4. Utenrikshandel med sjøfartstjenester (opphørt)
   5. Utenrikshandel med varer
   6. Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer
  3. Vis/skjul: Utenriksregnskap
   1. Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet
   2. Utenriksregnskap
   3. Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer
 21. Vis/skjul: Valg
  1. Vis/skjul: Folkeavstemninger
   1. Folkeavstemningen om EU (opphørt)
   2. Lokale folkeavstemninger
  2. Vis/skjul: Kommunestyre- og fylkestingsvalg
   1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget
   2. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter
   3. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett
   4. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen
   5. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen blant innvandrere
   6. Valgkampbidrag
  3. Vis/skjul: Partifinansiering
   1. Finansiering av politiske partier
   2. Valgkampbidrag
  4. Vis/skjul: Sametingsvalg
   1. Sametingsvalet
  5. Vis/skjul: Stortingsvalg
   1. Stortingsvalet
   2. Stortingsvalet, personar med røysterett
   3. Stortingsvalget, listekandidater
   4. Stortingsvalget, valgdeltakelse
   5. Stortingsvalget, valgundersøkelsen blant innvandrere
   6. Stortingsvalget, velgerundersøkelsen
   7. Valgkampbidrag
 22. Vis/skjul: Varehandel og tjenesteyting
  1. Vis/skjul: Tjenesteyting
   1. Annen tjenesteyting, omsetning
   2. Annen tjenesteyting, strukturstatistikk
   3. Avfall fra tjenesteytende næringer
   4. Energibruk i tjenesteytende næringer (opphørt)
   5. Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper
   6. Næringslivstjenester, strukturstatistikk
   7. Omsetningsindeks for næringslivstjenester
  2. Vis/skjul: Varehandel
   1. Alkoholomsetning
   2. Detaljomsetningsindeksen
   3. Grensehandel
   4. Investeringsindeks for detaljhandel
   5. Omsetning i varehandel
   6. Omsetning i varehandel, etter produktgruppe
   7. Prisindeks for engroshandel
   8. Sal av petroleumsprodukt
   9. Varehandel, strukturstatistikk
   10. Varekonsumindeksen
 23. Vis/skjul: Virksomheter, foretak og regnskap
  1. Vis/skjul: Eierskap og roller
   1. Aksjer og kapitalutdelinger
   2. Eigarskap og roller i næringslivet (opphørt)
   3. Etablerere i næringslivet
   4. Styre og leiing i aksjeselskap
  2. Vis/skjul: Konkurser
   1. Opna konkursar
  3. Vis/skjul: Regnskap
   1. Nøkkeltall for børsnoterte selskaper (opphørt)
   2. Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper
   3. Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser
   4. Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering
  4. Vis/skjul: Skatt for næringsvirksomhet
   1. Selskapers inntekter og fradrag
   2. Skattelikninga (opphørt)
   3. Skatt for selskaper
  5. Vis/skjul: Virksomheter og foretak
   1. Bruk av IKT i næringslivet
   2. Forskning og utvikling i næringslivet
   3. Føretak
   4. Innovasjon i næringslivet
   5. Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst
   6. Næringer på Svalbard
   7. Opplæring i bedrifter
   8. Produsentprisindekser for tjenester
   9. Utenlandske datterselskap i Norge
   10. Virksomheter