346068
/kultur-og-fritid/statistikker/kirke_kostra/aar
346068
statistikk
2018-06-04T08:00:00.000Z
Kultur og fritid;Offentlig sektor
no
kirke_kostra, Den norske kirke, statskirken, Dnk, medlemmer, dåp, konfirmasjon, vigsler, begravelser, gudstjenester, nattverd, kirkekollekt, bispedømmer, driftsutgifter, sysselsatteKOSTRA, Religion og livssyn, Kultur og fritid, Offentlig sektor
true

Den norske kirke

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

3 740 920

medlemmer i Den norske kirke i 2017

Den norske kirke - hovedtall1
2017Endring siste 4 år
1Døpte fra og med 2016 viser totalt antall døpte. Tallet kan derfor ikke sammenlignes tidligere års tall da disse viste utførte dåpshandlinger.
Medlemmer og tilhørige i Dnk3 740 920-102 801
Andel av befolkningen70,6-4,6
Døpte130 331-6 241
Andel døpte av antall fødte53,6-8,4
Konfirmerte35 519-4 535
Andel konfirmerte av 15-åringer57,9-5,7
Kirkelige gravferder35 998-1 245
Andel kirkelige gravferder av døde88,2-2,0
 
Kirkelige vigsler7 331-890
Gudstjenester totalt61 000-3 048
Deltakere på gudstjenester totalt5 454 826-498 068
Deltakere per gudstjeneste89,4-3,5

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Den norske kirke. Gudstjenester og deltakere, etter bispedømme

Den norske kirke. Gudstjenester og deltakere, etter bispedømme
Gudstjenester i altDeltakere i altGudstjenester søn- og helligdagDeltakere, gudstjenester søn- og helligdagGudstjenester utenom søn- og helligdagDeltakere, gudstjenester utenom søn- og helligdagGudstjenester med nattverdAntall til nattverdJulaftens-gudstjenesterDeltakere julaftens-gudstjenester
201761 0005 454 82645 5004 194 79315 5001 260 03332 7911 305 1202 314559 807
201662 5095 685 13846 4184 418 53916 0911 266 59932 6971 317 4722 321553 283
201561 9085 770 03246 5744 563 91615 3341 206 11632 1041 310 4512 291562 674
201463 0225 892 11047 6014 668 38815 4211 223 72232 1821 311 8052 261563 583
201364 0485 952 89448 3024 723 22415 7461 229 67032 3921 303 7462 254556 689
201264 8526 017 01848 5794 771 62216 2731 245 39630 9091 255 9082 231550 789
 
2017
Oslo5 722553 0043 666385 4052 056167 5993 905189 51718163 040
Borg6 430591 8794 716440 9041 714150 9753 577150 68325359 089
Hamar5 822406 5944 573321 9731 24984 6213 33078 05423245 838
Tunsberg5 485463 6974 213368 0601 27295 6373 011117 37823255 259
Agder og Telemark6 499636 5765 214518 0761 285118 5003 066165 03024363 811
Stavanger5 489666 8074 079520 8621 410145 9452 907177 76521264 308
Bjørgvin8 253744 3746 446596 6961 807147 6784 388158 30331374 568
Møre3 749371 2742 981287 33776883 9372 06085 04613833 694
Nidaros5 752467 9303 952346 5321 800121 3982 41880 08320444 920
Sør-Hålogaland3 610270 7342 792204 86581865 8691 94251 78814729 750
Nord-Hålogaland4 189281 9572 868204 0831 32177 8742 18751 47315925 530

Tabell 2 
Den norske kirke. Medlemmer og kirkelige handlinger, etter bispedømme

Den norske kirke. Medlemmer og kirkelige handlinger, etter bispedømme1
Medlemmer og tilhørige i DnkInnmeldteUtmeldteDøpteKonfirmerteKirkelige vigslerKirkelige gravferder
1Inkluderer ikke medlemmer bosatt i utlandet. Utvandrede medlemmer utgjorde i 2012: 133 252 medlemmer, i 2013: 130 953 medlemmer, i 2014 135 592 medlemmer, i 2015 147 648 medlemmer, i 2016 142 802 medlemmer.
201713 740 9202 44315 42430 33135 5197 33135 998
20163 758 0703 14741 02432 56137 4207 53536 150
20153 799 3661 93815 48634 11639 5277 83436 797
20143 835 9731 04711 00335 05140 2538 00636 430
20133 843 7211 0635 46436 57240 0548 22137 243
20123 848 2951 1615 25838 35741 1868 89837 673
 
2017
Oslo453 5024472 2933 4732 8136523 795
Borg493 3253261 6633 5644 7169844 486
Hamar311 0441368142 2002 9716323 759
Tunsberg370 8942531 2792 5593 1937803 953
Agder og Telemark332 7063212 0232 7983 0528103 556
Stavanger336 9032541 9573 3463 7327662 736
Bjørgvin479 9352412 0304 3555 2478854 190
Møre213 0801287901 9252 4844272 129
Nidaros356 9221521 3703 0523 5346633 258
Sør-Hålogaland197 239836031 5251 9333582 230
Nord-Hålogaland189 9381026021 5341 8443741 906
Uoppgitt bispedømme15 432000000

Om statistikken

Kirkelig årsstatistikk gir en oppsummering av kirkelig virksomhet i soknet/kommunen. Denne statistikken blir publisert på bispedømmenivå. Statistikken gir opplysninger om bl.a. kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsler og gravferder og gudstjenestedeltakelse i løpet av et år.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Rapporteringsenheten for denne statistikken er soknet. I følge kirkeloven er soknet den grunnleggende enhet i Dnk. I hvert sokn skal det være et menighetsråd. I kommuner med flere sokn skal det i tillegg være et kirkelig fellesråd. I henhold til kirkeloven skal det føres register over personer som blir døpt, konfirmert, vigslet til ekteskap og jordfestet ved prest i Den norske kirke samt over personer som melder seg inn i eller ut av Den norske kirke. Døpte omfatter både barne- og voksendåp. Dåpstall fra og med 2016, viser totalt antall døpte. tallet kan derfor ikke sammenlignes med tidligere års indikator da denne viste utførte dåpshandlinger. Vigsler omfatter bare kirkelige vigsler i Norge. For det totale antall ekteskapsinngåelser henvises det til befolkningsstatistikk. Gravferd er en fellesbetegnelse på handlingen som foregår når den døde skal gravlegges. En gravferd kan foregå ved kremasjon eller kistebegravelse. Medlemmer i Den norske kirke  omfatter også tilhørige, det vil si ikke døpte under 18 år med foreldre som er medlem i Den norske kirke.

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Regionalt nivå

Laveste publiseringsnivå i SSB er kommune.

Hyppighet og aktualitet

Årlig innsamling. Publisering i KOSTRA på kommunenivå, foreløpige tall 15. mars, endelige tall 15. juni. Publisering på bispedømmenivå i begynnelsen av mai.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata lagres i samsvar med Datatilsynets retningslinjer.

Bakgrunn

Formål og historie

Inntil statistikkåret 2004 ble årsstatistikken samlet inn på papirskjema av NSD - Norsk senter for forskningsdata og publisert i Kirkedatabasen, fra 1998. Kirkestatistikk i Kirkedatabasen blir publisert på soknenivå. Eldre/historisk statistikk finnes på kirken.no, statistikk fra 1950 Kirken i tall

Fra og med statistikkåret 2005 skjer rapportering av Årsstatistikk for Den norske kirke elektronisk på KOSTRA skjema til SSB. Kirkerådet er oppdragsgiver og finansierer statistikken. Formålet med statistikken er å gi informasjon om virksomheten i menighetene i Dnk.

Brukere og bruksområder

Viktige brukere er Kulturdepartementet (KUD), Kirkerådet, bispedømmer, kirkelige fellesråd, andre kirkelige organisasjoner tilknyttet Dnk, samt forskere og media. Statistikken er også relevant i forhold til andre statistikker i SSB. Her kan nevnes tros- og livssynsamfunn statistikk, regnskapsstatistikk for kirkelige fellesråd og personellstatistikk for Dnk.

 

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

 

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er også relevant i forhold til andre statistikker i SSB. Her kan nevnes tros- og livssynsamfunnstatistikk, regnskapsstatistikk for kirkelige fellesråd og personellstatistikk for kirken.

Lovhjemmel

Statistisk sentralbyrå utfører oppdraget fra 2012 på vegne av Kirkerådet med hjemmel i Lov om Den norske kirke (kirkeloven) §9, siste ledd. Statistisk sentralbyrå vil i medhold av lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 2-2 samtidig benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter alle geografiske sokn i Den norske kirke, unntatt Svalbard. Statistikken omfatter ikke kirkelige handlinger i utlandet eller ved institusjoner (sjukehus, fengsel), døvekirken, feltprestkorpset o.a. som har egen kirkebokføring. Det er det enkelte menighetsråd i samarbeid med soknepresten som er ansvarlig for å sende inn skjemaet og rapporteringsenheten er det enkelte sokn. Det blir innhentet opplysninger om innmeldinger, utmeldinger, kirkelige handlinger, gudstjenester, opplæring og diakoni, barnehage- og skole kontakt, kirkemusikk og kulturarbeid, frivillig arbeid og ofringer. I hovedsak inkluderer statistikken virksomhet som prestene, menighetsråd og dets ansatte har ansvar for.

Datakilder og utvalg

Datakilder

Kirke KOSTRA henter inn data fra flere kilder, blant annet kommuneregnskapet, Den norske kirkes medlemsregister,  diverse registre for sysselsettingstall og SSBs befolkningstall per 31.12.i statistikkåret. Tjenestedata blir hentet inn via KOSTRA skjema 28, Årsstatistikk for Den norske kirke.

Utvalg

Fulltelling. Statistikken er en fulltelling blant alle geografiske sokn som er registrert i Virksomhetsregisteret i det aktuelle rapporteringsåret. De siste årene er det blitt færre enheter i statistikken. Årsaken til at det hvert år er færre enheter i statistikken, er sammenslåinger av sokn, delvis permanente sammenslåinger, delvis forsøksordninger. Alle sokn har rapportert de siste årene.

Datainnsamling, editering og beregninger

Elektronisk skjema sendes inn til SSB fra hvert sokn. Rapporteringsperioden starter i begynnelsen av januar og rapporteringsfristen er 20. januar. De elektroniske skjemaene har flere innebygde kontroller ved registreringen. Etter mottak blir opplysningene kontrollert og editert hos SSB før sammenstilling og publisering. Mottatte data blir kontrollert for dubletter, felter som er blanke, i forhold til fjorårets data og logiske feil. Med editering menes kontroll, gransking og endring av data.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ved omleggingen av rapporteringen til SSB i 2005, ble det utarbeidet et nytt skjema. I det nye skjemaet er det gjort en utvikling og forenkling av spørsmålsformuleringer, som kan gi noe utslag i forhold til tidligere registrert statistikk. Bl.a. er det i det nye skjemaet slik at i hovedsak skal kirkelige handlinger registreres bare i soknet hvor handlingen fant sted. Dette vil kunne gi noe utslag på kommunenivå, men på landsnivå vil det være bedre kontinuitet. Enkelte opplysninger fra det gamle skjemaet er gått ut, og nye er blitt lagt til. De viktigste opplysningene i skjemaet er videreført med tanke på kontinuitet fra den tidligere statistikken.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Ved utfylling av skjemaene i sokn kan det oppstå feil. Mange slike feil blir funnet ved hjelp av kontroller, og blir rettet. Det er også mulighet for feil ved måling i soknene. For opplysninger som blir hentet fra kirkebok, dagsregister osv. regnes dataene for å være av god kvalitet, mens det for opplysninger som ikke blir løpende registrert kan være større feilmarginer. For noen av de diakonale samarbeidstiltakene mellom menigheter kan det forekomme dobbeltføringer. Det kan også oppstå feil etter mottak i SSB, ved overføring av data osv.

 

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB