380991
/kultur-og-fritid/statistikker/kirke_kostra/aar
380991
statistikk
2019-06-14T08:00:00.000Z
Kultur og fritid;Offentlig sektor
no
kirke_kostra, Den norske kirke, statskirken, Dnk, medlemmer, dåp, konfirmasjon, vigsler, begravelser, gudstjenester, nattverd, kirkekollekt, bispedømmer, driftsutgifter, sysselsatteKOSTRA, Religion og livssyn, Kultur og fritid, Offentlig sektor
true

Den norske kirke

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

3 724 857

medlemmer i Den norske kirke i 2018

Den norske kirke - hovedtall1
2018Endring siste 3 år
1Døpte fra og med 2016 viser totalt antall døpte. Tallet kan derfor ikke sammenlignes tidligere års tall da disse viste utførte dåpshandlinger.
Medlemmer og tilhørige i Dnk3 724 857-74 509
Andel av befolkningen70-3,0
Døpte128 597-5 519
Andel døpte av antall fødte51,9-5,9
Konfirmerte35 248-4 279
Andel konfirmerte av 15-åringer56,3-5,2
Kirkelige gravferder35 683-1 114,0
Andel kirkelige gravferder av døde87,4-3,0
 
Kirkelige vigsler7 048-786
Gudstjenester totalt60 396-1 512
Deltakere på gudstjenester totalt5 318 193-451 839
Deltakere per gudstjeneste88,1-5

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Den norske kirke. Gudstjenester og deltakere, etter bispedømme

Den norske kirke. Gudstjenester og deltakere, etter bispedømme
Gudstjenester i altDeltakere i altGudstjenester søn- og helligdagDeltakere, gudstjenester søn- og helligdagGudstjenester utenom søn- og helligdagDeltakere, gudstjenester utenom søn- og helligdagGudstjenester med nattverdAntall til nattverdJulaftens-gudstjenesterDeltakere julaftens-gudstjenester
201860 3965 318 19345 1224 076 20915 2741 241 98432 4591 291 2572 347537 027
201761 0005 454 82645 5004 194 79315 5001 260 03332 7911 305 1202 314559 807
201662 5095 685 13846 4184 418 53916 0911 266 59932 6971 317 4722 321553 283
201561 9085 770 03246 5744 563 91615 3341 206 11632 1041 310 4512 291562 674
201463 0225 892 11047 6014 668 38815 4211 223 72232 1821 311 8052 261563 583
201364 0485 952 89448 3024 723 22415 7461 229 67032 3921 303 7462 254556 689
 
2018
Oslo5 620557 9053 657388 8311 963169 0743 805204 07217958 937
Borg6 543579 2334 750424 3031 793154 9303 662148 66725556 756
Hamar5 685395 7724 551313 3351 13482 4372 94477 23123344 808
Tunsberg5 466449 4594 175350 5401 29198 9193 019115 37823551 699
Agder og Telemark6 393601 9885 118487 4081 275114 5803 072157 97024863 327
Stavanger5 381642 5584 062505 6821 319136 8762 750167 20821662 470
Bjørgvin8 374734 8326 418583 7341 956151 0984 494157 08631970 863
Møre3 714366 6972 951283 79876382 8992 00882 64914031 877
Nidaros5 652457 1893 934341 9221 718115 2672 47076 26121344 002
Sør-Hålogaland3 576255 9712 698194 32487861 6471 98152 17814626 907
Nord-Hålogaland3 992276 5892 808202 3321 18474 2572 25452 55716325 381

Tabell 2 
Den norske kirke. Medlemmer og kirkelige handlinger, etter bispedømme

Den norske kirke. Medlemmer og kirkelige handlinger, etter bispedømme1
Medlemmer og tilhørige i DnkInnmeldteUtmeldteDøpteKonfirmerteKirkelige vigslerKirkelige gravferder
1Inkluderer ikke medlemmer bosatt i utlandet. Utvandrede medlemmer utgjorde i 2012: 133 252 medlemmer, i 2013: 130 953 medlemmer, i 2014 135 592 medlemmer, i 2015 147 648 medlemmer, i 2016 142 802 medlemmer.
201813 724 8572 09611 87728 59735 2487 04835 683
20173 740 9202 44315 42430 33135 5197 33135 998
20163 758 0703 14741 02432 56137 4207 53536 150
20153 799 3661 93815 48634 11639 5277 83436 797
20143 835 9731 04711 00335 05140 2538 00636 430
20133 843 7211 0635 46436 57240 0548 22137 243
 
2018
Oslo451 7753832 0303 4192 9076183 749
Borg491 8632651 3813 2944 5759034 575
Hamar308 6971087132 1562 9566523 810
Tunsberg368 9112121 1502 4043 0917513 722
Agder og Telemark330 4712901 2342 5263 1627483 505
Stavanger335 5662081 2523 0953 7287332 702
Bjørgvin477 6622181 5154 1075 2208474 259
Møre211 786865271 7552 4774042 126
Nidaros355 9051711 1172 9103 4806583 142
Sør-Hålogaland195 910825021 4651 8613572 240
Nord-Hålogaland188 636734561 4661 7913771 853
Uoppgitt bispedømme17 675000000

Om statistikken

Kirkelig årsstatistikk gir en oppsummering av kirkelig virksomhet i soknet/kommunen. Denne statistikken blir publisert på bispedømmenivå. Statistikken gir opplysninger om bl.a. kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsler og gravferder og gudstjenestedeltakelse i løpet av et år.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Rapporteringsenheten for denne statistikken er soknet. I følge kirkeloven er soknet den grunnleggende enhet i Dnk. I hvert sokn skal det være et menighetsråd. I kommuner med flere sokn skal det i tillegg være et kirkelig fellesråd. I henhold til kirkeloven skal det føres register over personer som blir døpt, konfirmert, vigslet til ekteskap og jordfestet ved prest i Den norske kirke samt over personer som melder seg inn i eller ut av Den norske kirke. Døpte omfatter både barne- og voksendåp. Dåpstall fra og med 2016, viser totalt antall døpte. tallet kan derfor ikke sammenlignes med tidligere års indikator da denne viste utførte dåpshandlinger. Vigsler omfatter bare kirkelige vigsler i Norge. For det totale antall ekteskapsinngåelser henvises det til befolkningsstatistikk. Gravferd er en fellesbetegnelse på handlingen som foregår når den døde skal gravlegges. En gravferd kan foregå ved kremasjon eller kistebegravelse. Medlemmer i Den norske kirke  omfatter også tilhørige, det vil si ikke døpte under 18 år med foreldre som er medlem i Den norske kirke.

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Regionalt nivå

Laveste publiseringsnivå i SSB er kommune.

Hyppighet og aktualitet

Årlig innsamling. Publisering i KOSTRA på kommunenivå, foreløpige tall 15. mars, endelige tall 15. juni. Publisering på bispedømmenivå i begynnelsen av mai.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata lagres i samsvar med Datatilsynets retningslinjer.

Bakgrunn

Formål og historie

Inntil statistikkåret 2004 ble årsstatistikken samlet inn på papirskjema av NSD - Norsk senter for forskningsdata og publisert i Kirkedatabasen, fra 1998. Kirkestatistikk i Kirkedatabasen blir publisert på soknenivå. Eldre/historisk statistikk finnes på kirken.no, statistikk fra 1950 Kirken i tall

Fra og med statistikkåret 2005 skjer rapportering av Årsstatistikk for Den norske kirke elektronisk på KOSTRA skjema til SSB. Kirkerådet er oppdragsgiver og finansierer statistikken. Formålet med statistikken er å gi informasjon om virksomheten i menighetene i Dnk.

Brukere og bruksområder

Viktige brukere er Kulturdepartementet (KUD), Kirkerådet, bispedømmer, kirkelige fellesråd, andre kirkelige organisasjoner tilknyttet Dnk, samt forskere og media. Statistikken er også relevant i forhold til andre statistikker i SSB. Her kan nevnes tros- og livssynsamfunn statistikk, regnskapsstatistikk for kirkelige fellesråd og personellstatistikk for Dnk.

 

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

 

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er også relevant i forhold til andre statistikker i SSB. Her kan nevnes tros- og livssynsamfunnstatistikk, regnskapsstatistikk for kirkelige fellesråd og personellstatistikk for kirken.

Lovhjemmel

Statistisk sentralbyrå utfører oppdraget fra 2012 på vegne av Kirkerådet med hjemmel i Lov om Den norske kirke (kirkeloven) §9, siste ledd. Statistisk sentralbyrå vil i medhold av lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 2-2 samtidig benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter alle geografiske sokn i Den norske kirke, unntatt Svalbard. Statistikken omfatter ikke kirkelige handlinger i utlandet eller ved institusjoner (sjukehus, fengsel), døvekirken, feltprestkorpset o.a. som har egen kirkebokføring. Det er det enkelte menighetsråd i samarbeid med soknepresten som er ansvarlig for å sende inn skjemaet og rapporteringsenheten er det enkelte sokn. Det blir innhentet opplysninger om innmeldinger, utmeldinger, kirkelige handlinger, gudstjenester, opplæring og diakoni, barnehage- og skole kontakt, kirkemusikk og kulturarbeid, frivillig arbeid og ofringer. I hovedsak inkluderer statistikken virksomhet som prestene, menighetsråd og dets ansatte har ansvar for.

Datakilder og utvalg

Datakilder

Kirke KOSTRA henter inn data fra flere kilder, blant annet kommuneregnskapet, Den norske kirkes medlemsregister,  diverse registre for sysselsettingstall og SSBs befolkningstall per 31.12.i statistikkåret. Tjenestedata blir hentet inn via KOSTRA skjema 28, Årsstatistikk for Den norske kirke.

Utvalg

Fulltelling. Statistikken er en fulltelling blant alle geografiske sokn som er registrert i Virksomhetsregisteret i det aktuelle rapporteringsåret. De siste årene er det blitt færre enheter i statistikken. Årsaken til at det hvert år er færre enheter i statistikken, er sammenslåinger av sokn, delvis permanente sammenslåinger, delvis forsøksordninger. Alle sokn har rapportert de siste årene.

Datainnsamling, editering og beregninger

Elektronisk skjema sendes inn til SSB fra hvert sokn. Rapporteringsperioden starter i begynnelsen av januar og rapporteringsfristen er 20. januar. De elektroniske skjemaene har flere innebygde kontroller ved registreringen. Etter mottak blir opplysningene kontrollert og editert hos SSB før sammenstilling og publisering. Mottatte data blir kontrollert for dubletter, felter som er blanke, i forhold til fjorårets data og logiske feil. Med editering menes kontroll, gransking og endring av data.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ved omleggingen av rapporteringen til SSB i 2005, ble det utarbeidet et nytt skjema. I det nye skjemaet er det gjort en utvikling og forenkling av spørsmålsformuleringer, som kan gi noe utslag i forhold til tidligere registrert statistikk. Bl.a. er det i det nye skjemaet slik at i hovedsak skal kirkelige handlinger registreres bare i soknet hvor handlingen fant sted. Dette vil kunne gi noe utslag på kommunenivå, men på landsnivå vil det være bedre kontinuitet. Enkelte opplysninger fra det gamle skjemaet er gått ut, og nye er blitt lagt til. De viktigste opplysningene i skjemaet er videreført med tanke på kontinuitet fra den tidligere statistikken. 

Den norske kirke tok i bruk nytt digitalt verktøy for inn- og utmelding i 2016. Dette førte til høye tall for utmeldte i 2016.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Ved utfylling av skjemaene i sokn kan det oppstå feil. Mange slike feil blir funnet ved hjelp av kontroller, og blir rettet. Det er også mulighet for feil ved måling i soknene. For opplysninger som blir hentet fra kirkebok, dagsregister osv. regnes dataene for å være av god kvalitet, mens det for opplysninger som ikke blir løpende registrert kan være større feilmarginer. For noen av de diakonale samarbeidstiltakene mellom menigheter kan det forekomme dobbeltføringer. Det kan også oppstå feil etter mottak i SSB, ved overføring av data osv.

 

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB