På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3825
3595_3825
kommunefakta
2020-03-30T03:47:00.000Z
no
Vinje kommune

Kommunefakta

Vinje - 3825 (Vestfold og Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 676 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 100 84
5-9 år 108 89
10-14 år 99 101
15-19 år 110 101
20-24 år 108 113
25-29 år 115 112
30-34 år 118 82
35-39 år 105 104
40-44 år 102 92
45-49 år 135 125
50-54 år 128 139
55-59 år 142 113
60-64 år 118 127
65-69 år 120 109
70-74 år 108 119
75-79 år 71 84
80-84 år 53 54
85-89 år 16 35
90-94 år 10 20
95-99 år 0 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vinje
Sverige 14
Litauen 42
Polen 22
Tyskland 14
Eritrea 11
Somalia 59
Filippinene 8
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vinje
Selveier 81.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vinje (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 79
Sekundærnæringer 569
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 502
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 121
Undervisning 159
Helse- og sosialtjenester 442
Personlig tjenesteyting 41

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vinje
Aleneboende 290000
Par uten barn 643000
Par med barn 0-17 år 824000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 419000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vinje
Grunnskolenivå 774
Videregående skolenivå 1393
Universitets- og høgskolenivå, kort 682
Universitets- og høgskolenivå, lang 162
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vinje
Aktivitetstilbud barn og unge 241
Bibliotek 446
Muséer 772
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 490
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 1117
Kommunale kulturbygg 1843

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vinje
Sosialsektoren samlet 3.1
Barnevern 1.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 9
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 4.8
Barnehage 9.1
Grunnskole 14.9
Helse- og omsorg 34.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.