3595_0834
3595_0834
kommunefakta
2019-02-20T07:33:00.000Z
no
Vinje kommune

Kommunefakta

Vinje - 0834 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 737 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 101 85
5-9 år 113 106
10-14 år 105 89
15-19 år 109 109
20-24 år 121 134
25-29 år 107 100
30-34 år 110 95
35-39 år 97 95
40-44 år 115 105
45-49 år 140 125
50-54 år 141 135
55-59 år 123 114
60-64 år 133 128
65-69 år 109 110
70-74 år 112 104
75-79 år 68 78
80-84 år 37 59
85-89 år 26 31
90-94 år 6 25
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vinje
Sverige 11
Litauen 53
Polen 27
Tyskland 23
Eritrea 7
Somalia 56
Filippinene 6
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vinje
Selveier 81.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vinje
Jordbruk, skogbruk og fiske 81
Sekundærnæringer 580
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 532
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 96
Undervisning 165
Helse- og sosialtjenester 469
Personlig tjenesteyting 44

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vinje
Aleneboende 284000
Par uten barn 610000
Par med barn 0-17 år 804000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 418000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vinje
Grunnskolenivå 771
Videregående skole-nivå 1384
Universitets- og høgskolenivå kort 674
Universitets- og høgskolenivå lang 149
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vinje
Aktivitetstilbud barn og unge 103
Bibliotek 727
Muséer 325
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 167
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 1002
Kommunale kulturbygg 1207

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vinje
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 1.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 9.7
Administrasjon, kommune 6.4
Kultursektoren, kommune 5
Barnehage 7.4
Grunnskole 15.2
Helse- og omsorg 32.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.