3595_1160
3595_1160
kommunefakta
2019-01-24T12:29:00.000Z
no
Vindafjord kommune

Kommunefakta

Vindafjord - 1160 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 769 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 264 277
5-9 år 293 289
10-14 år 255 295
15-19 år 326 292
20-24 år 303 240
25-29 år 289 243
30-34 år 314 241
35-39 år 297 262
40-44 år 279 248
45-49 år 310 270
50-54 år 294 278
55-59 år 310 258
60-64 år 289 246
65-69 år 266 196
70-74 år 179 170
75-79 år 104 150
80-84 år 102 109
85-89 år 59 92
90-94 år 28 59
95-99 år 8 7
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vindafjord
Sverige 25
Litauen 255
Polen 324
Tyskland 74
Eritrea 18
Somalia 26
Filippinene 16
Irak 0
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vindafjord
Selveier 84.5
Andels- / aksjeeier 0.2
Leier 15.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vindafjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 435
Sekundærnæringer 1547
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1234
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 177
Undervisning 313
Helse- og sosialtjenester 747
Personlig tjenesteyting 94

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vindafjord
Aleneboende 279000
Par uten barn 605000
Par med barn 0-17 år 809000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 411000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vindafjord
Grunnskolenivå 1807
Videregående skole-nivå 3369
Universitets- og høgskolenivå kort 1306
Universitets- og høgskolenivå lang 316
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 41

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vindafjord
Aktivitetstilbud barn og unge 15
Bibliotek 231
Muséer 44
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 110
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 298
Musikk- og kulturskoler 395
Kommunale kulturbygg 155

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vindafjord
Sosialsektoren samlet 3.5
Barnevern 4.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3
Administrasjon, kommune 5.8
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 11
Grunnskole 22
Helse- og omsorg 33.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.