3595_5050
3595_5050
kommunefakta
2018-11-18T09:19:00.000Z
no
Vikna kommune

Kommunefakta

Vikna - 5050 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 537 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 162 118
5-9 år 144 144
10-14 år 130 158
15-19 år 170 148
20-24 år 149 155
25-29 år 159 121
30-34 år 122 150
35-39 år 146 128
40-44 år 148 154
45-49 år 176 134
50-54 år 172 119
55-59 år 125 118
60-64 år 120 139
65-69 år 116 113
70-74 år 86 96
75-79 år 78 74
80-84 år 60 50
85-89 år 27 47
90-94 år 9 20
95-99 år 0 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vikna
Sverige 18
Litauen 69
Polen 69
Tyskland 37
Eritrea 52
Somalia 26
Filippinene 18
Irak 15
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vikna
Selveier 83
Andels- / aksjeeier 1
Leier 16

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vikna (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 262
Sekundærnæringer 439
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 804
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 90
Undervisning 189
Helse- og sosialtjenester 415
Personlig tjenesteyting 47

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vikna
Aleneboende 281000
Par uten barn 593000
Par med barn 0-17 år 805000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 386000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vikna
Grunnskolenivå 1260
Videregående skole-nivå 1432
Universitets- og høgskolenivå kort 590
Universitets- og høgskolenivå lang 108
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vikna
Aktivitetstilbud barn og unge 43
Bibliotek 325
Muséer 96
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 598
Musikk- og kulturskoler 170
Kommunale kulturbygg 58

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vikna
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 2.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 9.6
Grunnskole 17.9
Helse- og omsorg 30.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.