3595_5050
3595_5050
kommunefakta
2019-01-24T08:09:00.000Z
no
Vikna kommune

Kommunefakta

Vikna - 5050 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 559 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 162 118
5-9 år 144 144
10-14 år 130 158
15-19 år 170 148
20-24 år 149 155
25-29 år 159 121
30-34 år 122 150
35-39 år 146 128
40-44 år 148 154
45-49 år 176 134
50-54 år 172 119
55-59 år 125 118
60-64 år 120 139
65-69 år 116 113
70-74 år 86 96
75-79 år 78 74
80-84 år 60 50
85-89 år 27 47
90-94 år 9 20
95-99 år 0 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vikna
Sverige 18
Litauen 69
Polen 69
Tyskland 37
Eritrea 52
Somalia 26
Filippinene 18
Irak 15
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vikna
Selveier 83
Andels- / aksjeeier 1
Leier 16

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vikna (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 262
Sekundærnæringer 439
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 804
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 90
Undervisning 189
Helse- og sosialtjenester 415
Personlig tjenesteyting 47

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vikna
Aleneboende 284000
Par uten barn 619000
Par med barn 0-17 år 820000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 423000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vikna
Grunnskolenivå 1260
Videregående skole-nivå 1432
Universitets- og høgskolenivå kort 590
Universitets- og høgskolenivå lang 108
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vikna
Aktivitetstilbud barn og unge 43
Bibliotek 325
Muséer 96
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 598
Musikk- og kulturskoler 170
Kommunale kulturbygg 58

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vikna
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 2.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 9.6
Grunnskole 17.9
Helse- og omsorg 30.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.