3595_5050
3595_5050
kommunefakta
2020-01-29T18:26:00.000Z
no
Vikna kommune

Kommunefakta

Vikna - 5050 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 582 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 159 113
5-9 år 145 141
10-14 år 128 166
15-19 år 187 148
20-24 år 164 160
25-29 år 161 115
30-34 år 133 156
35-39 år 143 120
40-44 år 152 148
45-49 år 174 142
50-54 år 178 132
55-59 år 137 121
60-64 år 122 124
65-69 år 119 125
70-74 år 82 99
75-79 år 84 87
80-84 år 60 48
85-89 år 25 43
90-94 år 11 17
95-99 år 0 9
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vikna (2018-2019)
Sverige 19
Litauen 73
Polen 76
Tyskland 35
Eritrea 55
Somalia 18
Filippinene 23
Irak 14
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vikna (2018-2019)
Selveier 82.3
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 16.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vikna (2018-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 282
Sekundærnæringer 424
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 862
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 82
Undervisning 188
Helse- og sosialtjenester 433
Personlig tjenesteyting 38

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vikna (2018-2019)
Aleneboende 295000
Par uten barn 635000
Par med barn 0-17 år 858000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 436000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vikna (2018-2019)
Grunnskolenivå 1275
Videregående skolenivå 1467
Universitets- og høgskolenivå, kort 612
Universitets- og høgskolenivå, lang 121
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vikna
Aktivitetstilbud barn og unge 42
Bibliotek 332
Muséer 161
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 540
Kulturskoler 182
Kommunale kulturbygg 40

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vikna
Sosialsektoren samlet 3.5
Barnevern 2.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.1
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 3.1
Barnehage 10.1
Grunnskole 18.3
Helse- og omsorg 30.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.