3595_1417
3595_1417
kommunefakta
2020-01-25T19:35:00.000Z
no
Vik kommune

Kommunefakta

Vik - 1417 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 637 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 63 62
5-9 år 75 82
10-14 år 88 71
15-19 år 81 83
20-24 år 78 77
25-29 år 73 62
30-34 år 58 66
35-39 år 63 59
40-44 år 89 66
45-49 år 78 89
50-54 år 83 68
55-59 år 89 97
60-64 år 95 80
65-69 år 103 86
70-74 år 88 86
75-79 år 53 61
80-84 år 45 54
85-89 år 14 52
90-94 år 19 22
95-99 år 3 10
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vik (-2019)
Sverige 3
Litauen 29
Polen 129
Tyskland 5
Eritrea 11
Somalia 14
Filippinene 7
Irak 0
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vik (-2019)
Selveier 81.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vik (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 115
Sekundærnæringer 407
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 320
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 100
Undervisning 89
Helse- og sosialtjenester 290
Personlig tjenesteyting 32

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vik (-2019)
Aleneboende 282000
Par uten barn 616000
Par med barn 0-17 år 829000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 466000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vik (-2019)
Grunnskolenivå 543
Videregående skolenivå 1048
Universitets- og høgskolenivå, kort 416
Universitets- og høgskolenivå, lang 121
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vik
Aktivitetstilbud barn og unge 328
Bibliotek 367
Muséer 14
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 670
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 408
Kommunale kulturbygg 65

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vik
Sosialsektoren samlet 3.3
Barnevern 4.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.7
Administrasjon, kommune 7
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 6.8
Grunnskole 16
Helse- og omsorg 38

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.