3595_1417
3595_1417
kommunefakta
2019-02-19T08:54:00.000Z
no
Vik kommune

Kommunefakta

Vik - 1417 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 673 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 65 57
5-9 år 78 72
10-14 år 90 74
15-19 år 77 85
20-24 år 80 74
25-29 år 72 65
30-34 år 59 68
35-39 år 69 54
40-44 år 84 75
45-49 år 81 78
50-54 år 81 77
55-59 år 93 91
60-64 år 104 84
65-69 år 96 91
70-74 år 86 71
75-79 år 50 64
80-84 år 43 69
85-89 år 19 41
90-94 år 16 24
95-99 år 2 13
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vik
Sverige 3
Litauen 29
Polen 124
Tyskland 4
Eritrea 11
Somalia 13
Filippinene 5
Irak 0
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vik
Selveier 80.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vik
Jordbruk, skogbruk og fiske 118
Sekundærnæringer 403
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 312
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 107
Undervisning 87
Helse- og sosialtjenester 295
Personlig tjenesteyting 28

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vik
Aleneboende 268000
Par uten barn 598000
Par med barn 0-17 år 833000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 443000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vik
Grunnskolenivå 539
Videregående skole-nivå 1088
Universitets- og høgskolenivå kort 397
Universitets- og høgskolenivå lang 126
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vik
Aktivitetstilbud barn og unge 354
Bibliotek 345
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 699
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 359
Kommunale kulturbygg 80

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vik
Sosialsektoren samlet 3
Barnevern 3.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.3
Administrasjon, kommune 7.3
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 6.7
Grunnskole 16.1
Helse- og omsorg 37.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.