3595_1816
3595_1816
kommunefakta
2020-01-21T19:19:00.000Z
no
Vevelstad kommune

Kommunefakta

Vevelstad - 1816 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 463 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 18 9
5-9 år 14 14
10-14 år 10 12
15-19 år 18 11
20-24 år 21 12
25-29 år 11 11
30-34 år 14 9
35-39 år 14 14
40-44 år 15 14
45-49 år 13 12
50-54 år 20 19
55-59 år 15 9
60-64 år 18 26
65-69 år 14 19
70-74 år 31 18
75-79 år 8 9
80-84 år 5 6
85-89 år 6 4
90-94 år 1 2
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vevelstad
Sverige 0
Litauen 3
Polen 3
Tyskland 3
Eritrea 10
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vevelstad
Selveier 83.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vevelstad
Jordbruk, skogbruk og fiske 53
Sekundærnæringer 24
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 43
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 25
Undervisning 21
Helse- og sosialtjenester 49
Personlig tjenesteyting 9

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vevelstad
Aleneboende 267000
Par uten barn 558000
Par med barn 0-17 år 822000
Enslig mor/far med barn 0-17 år

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vevelstad
Grunnskolenivå 145
Videregående skolenivå 187
Universitets- og høgskolenivå, kort 63
Universitets- og høgskolenivå, lang 12
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 3

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vevelstad
Aktivitetstilbud barn og unge 24
Bibliotek 783
Muséer 815
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 141
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 12
Kulturskoler 60
Kommunale kulturbygg 610

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vevelstad
Sosialsektoren samlet 5.2
Barnevern 1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.6
Administrasjon, kommune 14.3
Kultursektoren, kommune 1.7
Barnehage 7.2
Grunnskole 17.7
Helse- og omsorg 32.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.