3595_1860
3595_1860
kommunefakta
2020-01-21T18:01:00.000Z
no
Vestvågøy kommune

Kommunefakta

Vestvågøy - 1860 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 405 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 347 299
5-9 år 343 350
10-14 år 342 373
15-19 år 391 369
20-24 år 424 331
25-29 år 375 355
30-34 år 350 345
35-39 år 324 338
40-44 år 288 313
45-49 år 375 380
50-54 år 426 367
55-59 år 356 377
60-64 år 370 338
65-69 år 329 340
70-74 år 305 308
75-79 år 190 183
80-84 år 113 165
85-89 år 73 124
90-94 år 30 55
95-99 år 3 15
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vestvågøy
Sverige 53
Litauen 64
Polen 134
Tyskland 62
Eritrea 48
Somalia 80
Filippinene 36
Irak 31
Pakistan 4
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vestvågøy
Selveier 79.7
Andels- / aksjeeier 2.3
Leier 17.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vestvågøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 417
Sekundærnæringer 1096
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1566
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 251
Undervisning 517
Helse- og sosialtjenester 1455
Personlig tjenesteyting 182

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vestvågøy
Aleneboende 279000
Par uten barn 620000
Par med barn 0-17 år 817000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 414000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vestvågøy
Grunnskolenivå 3102
Videregående skolenivå 3547
Universitets- og høgskolenivå, kort 1834
Universitets- og høgskolenivå, lang 445
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 55

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vestvågøy
Aktivitetstilbud barn og unge 197
Bibliotek 296
Muséer 70
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 278
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 123
Kulturskoler 601
Kommunale kulturbygg 439

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vestvågøy
Sosialsektoren samlet 4.3
Barnevern 4.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 1.8
Administrasjon, kommune 5.8
Kultursektoren, kommune 4
Barnehage 10.3
Grunnskole 19.2
Helse- og omsorg 36.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.