3595_0529
3595_0529
kommunefakta
2019-01-24T12:24:00.000Z
no
Vestre Toten kommune

Kommunefakta

Vestre Toten - 0529 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 378 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 331 291
5-9 år 367 371
10-14 år 362 379
15-19 år 439 395
20-24 år 422 350
25-29 år 435 391
30-34 år 391 319
35-39 år 354 357
40-44 år 456 450
45-49 år 539 521
50-54 år 518 454
55-59 år 428 407
60-64 år 434 413
65-69 år 380 427
70-74 år 381 398
75-79 år 210 269
80-84 år 149 172
85-89 år 107 142
90-94 år 22 59
95-99 år 7 17
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vestre Toten
Sverige 37
Litauen 108
Polen 162
Tyskland 35
Eritrea 55
Somalia 37
Filippinene 43
Irak 64
Pakistan 9
Vietnam 8

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vestre Toten
Selveier 82.3
Andels- / aksjeeier 4.3
Leier 13.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vestre Toten
Jordbruk, skogbruk og fiske 194
Sekundærnæringer 2179
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1703
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 269
Undervisning 458
Helse- og sosialtjenester 1472
Personlig tjenesteyting 159

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vestre Toten
Aleneboende 282000
Par uten barn 596000
Par med barn 0-17 år 747000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 403000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vestre Toten
Grunnskolenivå 3631
Videregående skole-nivå 4607
Universitets- og høgskolenivå kort 1981
Universitets- og høgskolenivå lang 403
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 48

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vestre Toten
Aktivitetstilbud barn og unge 174
Bibliotek 271
Muséer 37
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 334
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 193
Musikk- og kulturskoler 256
Kommunale kulturbygg 82

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vestre Toten
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 4.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 2.6
Barnehage 9.7
Grunnskole 21.3
Helse- og omsorg 31.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.