3595_0543
3595_0543
kommunefakta
2018-11-18T18:06:00.000Z
no
Vestre Slidre kommune

Kommunefakta

Vestre Slidre - 0543 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 131 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 43 42
5-9 år 60 59
10-14 år 75 57
15-19 år 62 55
20-24 år 54 63
25-29 år 57 39
30-34 år 47 51
35-39 år 53 55
40-44 år 60 64
45-49 år 98 71
50-54 år 77 86
55-59 år 92 94
60-64 år 78 68
65-69 år 68 78
70-74 år 66 49
75-79 år 49 48
80-84 år 30 34
85-89 år 9 22
90-94 år 10 12
95-99 år 2 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vestre Slidre
Sverige 3
Litauen 35
Polen 12
Tyskland 6
Eritrea 16
Somalia 0
Filippinene 7
Irak 4
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vestre Slidre
Selveier 78.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 21.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vestre Slidre
Jordbruk, skogbruk og fiske 121
Sekundærnæringer 256
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 325
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 47
Undervisning 122
Helse- og sosialtjenester 215
Personlig tjenesteyting 22

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vestre Slidre
Aleneboende 272000
Par uten barn 567000
Par med barn 0-17 år 710000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 382000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vestre Slidre
Grunnskolenivå 488
Videregående skole-nivå 855
Universitets- og høgskolenivå kort 310
Universitets- og høgskolenivå lang 77
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vestre Slidre
Aktivitetstilbud barn og unge 24
Bibliotek 346
Muséer 44
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 132
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 335
Musikk- og kulturskoler 1604
Kommunale kulturbygg 252

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vestre Slidre
Sosialsektoren samlet 4.3
Barnevern 4.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 8.8
Administrasjon, kommune 6.1
Kultursektoren, kommune 4
Barnehage 5.9
Grunnskole 17.7
Helse- og omsorg 32.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.