3595_1535
3595_1535
kommunefakta
2020-01-21T07:35:00.000Z
no
Vestnes kommune

Kommunefakta

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 540 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 162 143
5-9 år 166 180
10-14 år 210 202
15-19 år 206 183
20-24 år 234 182
25-29 år 205 177
30-34 år 178 143
35-39 år 198 177
40-44 år 197 180
45-49 år 237 215
50-54 år 258 250
55-59 år 233 184
60-64 år 240 236
65-69 år 226 192
70-74 år 193 188
75-79 år 103 115
80-84 år 79 84
85-89 år 45 68
90-94 år 20 26
95-99 år 3 15
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vestnes
Sverige 21
Litauen 67
Polen 212
Tyskland 42
Eritrea 23
Somalia 17
Filippinene 41
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 6

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vestnes
Selveier 83.1
Andels- / aksjeeier 1.9
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vestnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 122
Sekundærnæringer 1057
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 819
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 111
Undervisning 267
Helse- og sosialtjenester 808
Personlig tjenesteyting 73

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vestnes
Aleneboende 276000
Par uten barn 630000
Par med barn 0-17 år 808000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 405000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vestnes
Grunnskolenivå 1637
Videregående skolenivå 2402
Universitets- og høgskolenivå, kort 912
Universitets- og høgskolenivå, lang 218
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 69

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vestnes
Aktivitetstilbud barn og unge 3
Bibliotek 206
Muséer 82
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 64
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 329
Kulturskoler 694
Kommunale kulturbygg 248

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vestnes
Sosialsektoren samlet 3.5
Barnevern 3.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.8
Administrasjon, kommune 4.5
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 8.5
Grunnskole 15.5
Helse- og omsorg 48.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.