3595_0211
3595_0211
kommunefakta
2019-02-20T07:30:00.000Z
no
Vestby kommune

Kommunefakta

Vestby - 0211 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 17 741 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 574 536
5-9 år 652 587
10-14 år 610 608
15-19 år 559 556
20-24 år 473 398
25-29 år 425 441
30-34 år 518 538
35-39 år 583 592
40-44 år 688 678
45-49 år 749 737
50-54 år 641 577
55-59 år 493 468
60-64 år 462 484
65-69 år 473 515
70-74 år 450 466
75-79 år 244 240
80-84 år 113 133
85-89 år 52 86
90-94 år 20 46
95-99 år 2 18
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vestby
Sverige 210
Litauen 94
Polen 394
Tyskland 122
Eritrea 88
Somalia 123
Filippinene 102
Irak 129
Pakistan 110
Vietnam 105

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vestby
Selveier 85
Andels- / aksjeeier 2.2
Leier 12.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vestby
Jordbruk, skogbruk og fiske 83
Sekundærnæringer 1140
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4238
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 597
Undervisning 729
Helse- og sosialtjenester 1507
Personlig tjenesteyting 325

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vestby
Aleneboende 304000
Par uten barn 673000
Par med barn 0-17 år 847000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 440000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vestby
Grunnskolenivå 3422
Videregående skole-nivå 5199
Universitets- og høgskolenivå kort 3357
Universitets- og høgskolenivå lang 1270
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 75

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vestby
Aktivitetstilbud barn og unge 188
Bibliotek 235
Muséer 20
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 119
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 591
Musikk- og kulturskoler 310
Kommunale kulturbygg 169

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vestby
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 1.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.2
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 15.8
Grunnskole 28
Helse- og omsorg 24.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.