3595_0211
3595_0211
kommunefakta
2020-02-29T11:55:00.000Z
no
Vestby kommune

Kommunefakta

Vestby - 0211 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 18 042 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vestby (-2019)
Sverige 205
Litauen 109
Polen 399
Tyskland 122
Eritrea 95
Somalia 133
Filippinene 104
Irak 157
Pakistan 123
Vietnam 97

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vestby (-2019)
Selveier 84.5
Andels- / aksjeeier 2.1
Leier 13.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vestby (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 89
Sekundærnæringer 1243
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4284
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 604
Undervisning 724
Helse- og sosialtjenester 1545
Personlig tjenesteyting 381

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vestby (-2019)
Aleneboende 312000
Par uten barn 689000
Par med barn 0-17 år 868000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 446000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vestby (-2019)
Grunnskolenivå 3476
Videregående skolenivå 5271
Universitets- og høgskolenivå, kort 3424
Universitets- og høgskolenivå, lang 1304
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 75

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vestby
Aktivitetstilbud barn og unge 163
Bibliotek 248
Muséer 20
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 92
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 591
Kulturskoler 348
Kommunale kulturbygg 148

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vestby
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 1.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.9
Administrasjon, kommune 5.3
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 15.5
Grunnskole 27.9
Helse- og omsorg 25.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.