3595_5039
3595_5039
kommunefakta
2020-02-28T12:04:00.000Z
no
Verran kommune

Kommunefakta

Verran - 5039 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 367 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Verran (2018-2019)
Sverige 7
Litauen 11
Polen 65
Tyskland 25
Eritrea 38
Somalia 0
Filippinene 14
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Verran (2018-2019)
Selveier 85.6
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 13.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Verran (2018-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 83
Sekundærnæringer 309
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 234
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 47
Undervisning 63
Helse- og sosialtjenester 254
Personlig tjenesteyting 16

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Verran (2018-2019)
Aleneboende 273000
Par uten barn 558000
Par med barn 0-17 år 744000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 360000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Verran (2018-2019)
Grunnskolenivå 716
Videregående skolenivå 919
Universitets- og høgskolenivå, kort 306
Universitets- og høgskolenivå, lang 42
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Verran
Aktivitetstilbud barn og unge 109
Bibliotek 261
Muséer 3
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 20
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 218
Kulturskoler 439
Kommunale kulturbygg 283

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Verran
Sosialsektoren samlet 5
Barnevern 2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.3
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 2
Barnehage 7.4
Grunnskole 17.8
Helse- og omsorg 39.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.