3595_5039
3595_5039
kommunefakta
2019-12-10T00:40:00.000Z
no
Verran kommune

Kommunefakta

Verran - 5039 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 384 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 65 56
5-9 år 64 70
10-14 år 61 63
15-19 år 73 77
20-24 år 69 45
25-29 år 61 57
30-34 år 59 46
35-39 år 64 58
40-44 år 77 64
45-49 år 89 78
50-54 år 96 88
55-59 år 106 98
60-64 år 103 79
65-69 år 77 69
70-74 år 71 64
75-79 år 52 52
80-84 år 35 56
85-89 år 27 36
90-94 år 12 20
95-99 år 5 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Verran
Sverige 7
Litauen 11
Polen 65
Tyskland 25
Eritrea 38
Somalia 0
Filippinene 14
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Verran
Selveier 85.6
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 13.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Verran
Jordbruk, skogbruk og fiske 83
Sekundærnæringer 314
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 258
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 54
Undervisning 60
Helse- og sosialtjenester 247
Personlig tjenesteyting 15

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Verran
Aleneboende 261000
Par uten barn 535000
Par med barn 0-17 år 701000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 376000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Verran
Grunnskolenivå 716
Videregående skolenivå 919
Universitets- og høgskolenivå, kort 306
Universitets- og høgskolenivå, lang 42
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Verran
Aktivitetstilbud barn og unge 109
Bibliotek 261
Muséer 3
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 20
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 218
Kulturskoler 439
Kommunale kulturbygg 283

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Verran
Sosialsektoren samlet 5
Barnevern 2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.3
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 2
Barnehage 7.4
Grunnskole 17.8
Helse- og omsorg 39.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.