3595_5038
3595_5038
kommunefakta
2019-02-21T03:30:00.000Z
no
Verdal kommune

Kommunefakta

Verdal - 5038 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 946 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 404 362
5-9 år 476 422
10-14 år 467 506
15-19 år 491 466
20-24 år 562 455
25-29 år 460 434
30-34 år 419 410
35-39 år 451 421
40-44 år 463 470
45-49 år 586 535
50-54 år 504 456
55-59 år 476 454
60-64 år 432 456
65-69 år 474 462
70-74 år 424 466
75-79 år 222 237
80-84 år 142 157
85-89 år 86 105
90-94 år 33 75
95-99 år 2 16
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Verdal
Sverige 45
Litauen 53
Polen 197
Tyskland 9
Eritrea 73
Somalia 82
Filippinene 45
Irak 28
Pakistan 6
Vietnam 6

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Verdal
Selveier 75.4
Andels- / aksjeeier 10.9
Leier 13.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Verdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 307
Sekundærnæringer 2134
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1886
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 358
Undervisning 662
Helse- og sosialtjenester 1564
Personlig tjenesteyting 207

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Verdal
Aleneboende 270000
Par uten barn 587000
Par med barn 0-17 år 772000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 376000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Verdal
Grunnskolenivå 3466
Videregående skole-nivå 5580
Universitets- og høgskolenivå kort 2328
Universitets- og høgskolenivå lang 433
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 42

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Verdal
Aktivitetstilbud barn og unge 222
Bibliotek 194
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 140
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 245
Musikk- og kulturskoler 350
Kommunale kulturbygg 142

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Verdal
Sosialsektoren samlet 4.9
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.8
Administrasjon, kommune 6.4
Kultursektoren, kommune 3.3
Barnehage 11.7
Grunnskole 24.3
Helse- og omsorg 30.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.