På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_5404
3595_5404
kommunefakta
2020-03-30T03:37:00.000Z
no
Vardø kommune

Kommunefakta

Vardø - 5404 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 029 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 38 34
5-9 år 43 35
10-14 år 38 47
15-19 år 50 49
20-24 år 59 53
25-29 år 82 67
30-34 år 62 52
35-39 år 68 43
40-44 år 71 48
45-49 år 68 70
50-54 år 92 66
55-59 år 79 68
60-64 år 77 75
65-69 år 92 71
70-74 år 79 76
75-79 år 34 38
80-84 år 17 26
85-89 år 15 31
90-94 år 4 10
95-99 år 1 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vardø
Sverige 5
Litauen 83
Polen 11
Tyskland 0
Eritrea 0
Somalia 3
Filippinene 10
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vardø
Selveier 76
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 23.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vardø (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 127
Sekundærnæringer 100
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 247
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 206
Undervisning 80
Helse- og sosialtjenester 178
Personlig tjenesteyting 21

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vardø
Aleneboende 275000
Par uten barn 566000
Par med barn 0-17 år 765000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 416000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vardø
Grunnskolenivå 637
Videregående skolenivå 698
Universitets- og høgskolenivå, kort 273
Universitets- og høgskolenivå, lang 118
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vardø
Aktivitetstilbud barn og unge 130
Bibliotek 115
Muséer 840
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 5
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 3885
Kulturskoler 451
Kommunale kulturbygg 317

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Bøker lånt på biblioteket, Tall kan ikke forekomme for Frivillige lag og foreninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vardø
Sosialsektoren samlet 3.4
Barnevern 3.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 9
Barnehage 5
Grunnskole 13.4
Helse- og omsorg 29.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.