Dekorbilde for kommunefakta sommer
Kommune

Vanylven (Møre og Romsdal)

Befolkning


Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkning.Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.


Fremskrevet folketall er fra 2018, og oppgitte tall gjelder kommunene slik de var den gang. For kommuner som er sammenslått i regionreformen vil tallene ikke gi et riktig bilde.

Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.Forklaringer til begrepene i figuren:  .
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.


Bolig


Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.


Kultur


Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.Bebyggelse og transport


¹Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.


¹Kategorien "Annet drivstoff" inneholder i hovedsak hybrider


Kommunens økonomi

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.
til kostra nøkkeltall