3595_1511
3595_1511
kommunefakta
2020-01-21T18:03:00.000Z
no
Vanylven kommune

Kommunefakta

Vanylven - 1511 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 126 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 65 52
5-9 år 79 66
10-14 år 80 74
15-19 år 115 98
20-24 år 120 83
25-29 år 84 59
30-34 år 71 61
35-39 år 71 63
40-44 år 66 81
45-49 år 103 91
50-54 år 127 114
55-59 år 107 102
60-64 år 126 116
65-69 år 139 126
70-74 år 118 112
75-79 år 80 77
80-84 år 48 58
85-89 år 27 39
90-94 år 12 30
95-99 år 2 19
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vanylven
Sverige 6
Litauen 38
Polen 31
Tyskland 21
Eritrea 0
Somalia 3
Filippinene 28
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vanylven
Selveier 85.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vanylven
Jordbruk, skogbruk og fiske 168
Sekundærnæringer 382
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 406
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 69
Undervisning 123
Helse- og sosialtjenester 381
Personlig tjenesteyting 20

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vanylven
Aleneboende 264000
Par uten barn 597000
Par med barn 0-17 år 835000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 418000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vanylven
Grunnskolenivå 807
Videregående skolenivå 1266
Universitets- og høgskolenivå, kort 455
Universitets- og høgskolenivå, lang 63
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vanylven
Aktivitetstilbud barn og unge 592
Bibliotek 272
Muséer 1
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 164
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 299
Kulturskoler 497
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vanylven
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 2.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.4
Administrasjon, kommune 7.2
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 6.7
Grunnskole 18.5
Helse- og omsorg 37.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.