3595_0545
3595_0545
kommunefakta
2019-02-20T07:28:00.000Z
no
Vang kommune

Kommunefakta

Vang - 0545 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 600 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 35 34
5-9 år 42 50
10-14 år 50 47
15-19 år 55 34
20-24 år 42 39
25-29 år 55 41
30-34 år 51 49
35-39 år 60 38
40-44 år 47 47
45-49 år 67 51
50-54 år 51 51
55-59 år 45 50
60-64 år 70 47
65-69 år 50 56
70-74 år 57 44
75-79 år 31 33
80-84 år 18 12
85-89 år 12 20
90-94 år 3 13
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vang
Sverige 5
Litauen 50
Polen 54
Tyskland 3
Eritrea 22
Somalia 0
Filippinene 4
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

(Manglende data: Verdien er tom for Nettoflytting)

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vang
Selveier 75.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 24.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vang
Jordbruk, skogbruk og fiske 82
Sekundærnæringer 184
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 192
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 50
Undervisning 73
Helse- og sosialtjenester 212
Personlig tjenesteyting 46

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vang
Aleneboende 278000
Par uten barn 569000
Par med barn 0-17 år 758000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 365000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vang
Grunnskolenivå 336
Videregående skole-nivå 620
Universitets- og høgskolenivå kort 278
Universitets- og høgskolenivå lang 77
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vang
Aktivitetstilbud barn og unge 265
Bibliotek 1189
Muséer 45
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 132
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 751
Kommunale kulturbygg 1142

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vang
Sosialsektoren samlet 3.4
Barnevern 3.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.4
Administrasjon, kommune 6.8
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 6.3
Grunnskole 16.9
Helse- og omsorg 36.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.