3595_0137
3595_0137
kommunefakta
2019-02-20T07:24:00.000Z
no
Våler kommune

Kommunefakta

Våler - 0137 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 581 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 184 190
5-9 år 210 186
10-14 år 172 172
15-19 år 164 162
20-24 år 154 117
25-29 år 161 156
30-34 år 196 227
35-39 år 223 208
40-44 år 217 177
45-49 år 220 226
50-54 år 191 151
55-59 år 163 156
60-64 år 167 144
65-69 år 132 129
70-74 år 125 115
75-79 år 70 80
80-84 år 34 36
85-89 år 14 23
90-94 år 7 7
95-99 år 2 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Våler (Østfold)
Sverige 51
Litauen 82
Polen 240
Tyskland 31
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 20
Irak 13
Pakistan 5
Vietnam 34

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Våler (Østfold)
Selveier 84.9
Andels- / aksjeeier 3
Leier 12.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Våler (Østfold)
Jordbruk, skogbruk og fiske 75
Sekundærnæringer 642
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1075
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 135
Undervisning 180
Helse- og sosialtjenester 585
Personlig tjenesteyting 80

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Våler (Østfold)
Aleneboende 289000
Par uten barn 637000
Par med barn 0-17 år 781000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 389000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Våler (Østfold)
Grunnskolenivå 1237
Videregående skole-nivå 1866
Universitets- og høgskolenivå kort 849
Universitets- og høgskolenivå lang 188
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Våler
Aktivitetstilbud barn og unge 123
Bibliotek 208
Muséer 21
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 91
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 97
Musikk- og kulturskoler 120
Kommunale kulturbygg 26

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Våler
Sosialsektoren samlet 3.2
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.4
Administrasjon, kommune 4.2
Kultursektoren, kommune 1.7
Barnehage 14.7
Grunnskole 25.6
Helse- og omsorg 31.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.