3595_0137
3595_0137
kommunefakta
2020-02-19T02:08:00.000Z
no
Våler kommune

Kommunefakta

Våler - 0137 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 707 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 197 197
5-9 år 217 197
10-14 år 171 187
15-19 år 154 143
20-24 år 157 116
25-29 år 172 164
30-34 år 193 217
35-39 år 248 215
40-44 år 209 183
45-49 år 207 210
50-54 år 207 170
55-59 år 156 162
60-64 år 167 151
65-69 år 154 121
70-74 år 121 123
75-79 år 76 85
80-84 år 43 41
85-89 år 17 26
90-94 år 5 9
95-99 år 3 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Våler (Østfold) (-2019)
Sverige 56
Litauen 82
Polen 248
Tyskland 33
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 25
Irak 11
Pakistan 5
Vietnam 38

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Våler (Østfold) (-2019)
Selveier 84.9
Andels- / aksjeeier 3.1
Leier 12

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Våler (Østfold) (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 87
Sekundærnæringer 640
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1116
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 145
Undervisning 197
Helse- og sosialtjenester 611
Personlig tjenesteyting 103

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Våler (Østfold) (-2019)
Aleneboende 302000
Par uten barn 646000
Par med barn 0-17 år 805000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 401000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Våler (Østfold) (-2019)
Grunnskolenivå 1224
Videregående skolenivå 1923
Universitets- og høgskolenivå, kort 880
Universitets- og høgskolenivå, lang 199
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Våler
Aktivitetstilbud barn og unge 112
Bibliotek 208
Muséer 20
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 50
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 112
Kulturskoler 195
Kommunale kulturbygg 26

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Våler
Sosialsektoren samlet 3.4
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.3
Administrasjon, kommune 5.3
Kultursektoren, kommune 1.6
Barnehage 14.8
Grunnskole 25.2
Helse- og omsorg 30.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.