3595_0426
3595_0426
kommunefakta
2019-12-07T23:28:00.000Z
no
Våler kommune

Kommunefakta

Våler - 0426 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 682 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 71 75
5-9 år 66 87
10-14 år 95 85
15-19 år 119 76
20-24 år 106 78
25-29 år 97 92
30-34 år 85 70
35-39 år 85 72
40-44 år 96 91
45-49 år 140 164
50-54 år 170 128
55-59 år 142 144
60-64 år 149 136
65-69 år 133 149
70-74 år 152 141
75-79 år 71 86
80-84 år 60 71
85-89 år 29 41
90-94 år 13 25
95-99 år 3 11
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Våler (Hedmark)
Sverige 28
Litauen 33
Polen 40
Tyskland 45
Eritrea 4
Somalia 4
Filippinene 4
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Våler (Hedmark)
Selveier 82.8
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 16.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Våler (Hedmark)
Jordbruk, skogbruk og fiske 167
Sekundærnæringer 394
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 447
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 97
Undervisning 121
Helse- og sosialtjenester 432
Personlig tjenesteyting 44

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Våler (Hedmark)
Aleneboende 259000
Par uten barn 568000
Par med barn 0-17 år 729000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 379000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Våler (Hedmark)
Grunnskolenivå 1163
Videregående skolenivå 1346
Universitets- og høgskolenivå, kort 524
Universitets- og høgskolenivå, lang 84
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Våler
Aktivitetstilbud barn og unge 51
Bibliotek 321
Muséer 1
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 25
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 28
Kulturskoler 379
Kommunale kulturbygg 70

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Våler
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 3.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 6.4
Kultursektoren, kommune 1.8
Barnehage 6.5
Grunnskole 16.5
Helse- og omsorg 38.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.