3595_0426
3595_0426
kommunefakta
2020-02-19T02:50:00.000Z
no
Våler kommune

Kommunefakta

Våler - 0426 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 682 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 71 75
5-9 år 66 87
10-14 år 95 85
15-19 år 119 76
20-24 år 106 78
25-29 år 97 92
30-34 år 85 70
35-39 år 85 72
40-44 år 96 91
45-49 år 140 164
50-54 år 170 128
55-59 år 142 144
60-64 år 149 136
65-69 år 133 149
70-74 år 152 141
75-79 år 71 86
80-84 år 60 71
85-89 år 29 41
90-94 år 13 25
95-99 år 3 11
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Våler (Hedmark) (-2019)
Sverige 28
Litauen 33
Polen 40
Tyskland 45
Eritrea 4
Somalia 4
Filippinene 4
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Våler (Hedmark) (-2019)
Selveier 82.8
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 16.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Våler (Hedmark) (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 156
Sekundærnæringer 393
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 437
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 87
Undervisning 112
Helse- og sosialtjenester 424
Personlig tjenesteyting 44

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Våler (Hedmark) (-2019)
Aleneboende 271000
Par uten barn 583000
Par med barn 0-17 år 744000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 390000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Våler (Hedmark) (-2019)
Grunnskolenivå 1163
Videregående skolenivå 1346
Universitets- og høgskolenivå, kort 524
Universitets- og høgskolenivå, lang 84
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Våler
Aktivitetstilbud barn og unge 51
Bibliotek 321
Muséer 1
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 25
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 28
Kulturskoler 379
Kommunale kulturbygg 70

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Våler
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 3.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 6.4
Kultursektoren, kommune 1.8
Barnehage 6.5
Grunnskole 16.5
Helse- og omsorg 38.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.