3595_0426
3595_0426
kommunefakta
2019-02-16T17:35:00.000Z
no
Våler kommune

Kommunefakta

Våler - 0426 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 711 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 55 66
5-9 år 69 88
10-14 år 102 88
15-19 år 116 77
20-24 år 107 75
25-29 år 86 83
30-34 år 92 70
35-39 år 76 66
40-44 år 102 105
45-49 år 152 166
50-54 år 166 127
55-59 år 144 141
60-64 år 147 141
65-69 år 131 155
70-74 år 152 126
75-79 år 68 93
80-84 år 51 66
85-89 år 35 48
90-94 år 13 25
95-99 år 0 10
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Våler (Hedmark)
Sverige 28
Litauen 38
Polen 43
Tyskland 23
Eritrea 3
Somalia 4
Filippinene 4
Irak 4
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Våler (Hedmark)
Selveier 83.5
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 15.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Våler (Hedmark)
Jordbruk, skogbruk og fiske 141
Sekundærnæringer 393
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 412
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 90
Undervisning 128
Helse- og sosialtjenester 440
Personlig tjenesteyting 43

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Våler (Hedmark)
Aleneboende 259000
Par uten barn 568000
Par med barn 0-17 år 729000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 379000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Våler (Hedmark)
Grunnskolenivå 1188
Videregående skole-nivå 1320
Universitets- og høgskolenivå kort 508
Universitets- og høgskolenivå lang 83
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Våler
Aktivitetstilbud barn og unge -24
Bibliotek 353
Muséer 1
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -8
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg -184
Musikk- og kulturskoler 365
Kommunale kulturbygg 12

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Våler
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4
Administrasjon, kommune 7.1
Kultursektoren, kommune 1.7
Barnehage 6.8
Grunnskole 17.6
Helse- og omsorg 36.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.