3595_1251
3595_1251
kommunefakta
2020-01-25T18:16:00.000Z
no
Vaksdal kommune

Kommunefakta

Vaksdal - 1251 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 997 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 113 121
5-9 år 126 106
10-14 år 121 132
15-19 år 117 115
20-24 år 127 92
25-29 år 110 123
30-34 år 111 106
35-39 år 151 132
40-44 år 121 100
45-49 år 119 126
50-54 år 132 121
55-59 år 134 126
60-64 år 150 119
65-69 år 129 105
70-74 år 100 100
75-79 år 79 75
80-84 år 53 75
85-89 år 32 65
90-94 år 21 38
95-99 år 4 16
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vaksdal (-2019)
Sverige 13
Litauen 17
Polen 78
Tyskland 17
Eritrea 53
Somalia 0
Filippinene 18
Irak 4
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vaksdal (-2019)
Selveier 86.2
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 13

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vaksdal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 35
Sekundærnæringer 501
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 588
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 115
Undervisning 134
Helse- og sosialtjenester 418
Personlig tjenesteyting 55

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vaksdal (-2019)
Aleneboende 281000
Par uten barn 609000
Par med barn 0-17 år 768000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 414000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vaksdal (-2019)
Grunnskolenivå 1064
Videregående skolenivå 1436
Universitets- og høgskolenivå, kort 571
Universitets- og høgskolenivå, lang 128
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vaksdal
Aktivitetstilbud barn og unge 1
Bibliotek 334
Muséer 14
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 4
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 862
Kulturskoler 826
Kommunale kulturbygg 162

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vaksdal
Sosialsektoren samlet 4.7
Barnevern 2.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.2
Administrasjon, kommune 4.7
Kultursektoren, kommune 2.7
Barnehage 9.1
Grunnskole 16.7
Helse- og omsorg 40.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.