3595_1251
3595_1251
kommunefakta
2019-01-24T08:14:00.000Z
no
Vaksdal kommune

Kommunefakta

Vaksdal - 1251 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 063 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 125 128
5-9 år 127 116
10-14 år 117 127
15-19 år 122 122
20-24 år 133 103
25-29 år 114 130
30-34 år 131 112
35-39 år 138 127
40-44 år 123 107
45-49 år 122 114
50-54 år 132 133
55-59 år 148 130
60-64 år 144 110
65-69 år 116 108
70-74 år 108 100
75-79 år 74 82
80-84 år 60 74
85-89 år 31 61
90-94 år 18 41
95-99 år 2 15
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vaksdal
Sverige 12
Litauen 13
Polen 89
Tyskland 17
Eritrea 63
Somalia 0
Filippinene 18
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vaksdal
Selveier 86.7
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 12.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vaksdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 37
Sekundærnæringer 510
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 571
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 127
Undervisning 134
Helse- og sosialtjenester 411
Personlig tjenesteyting 45

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vaksdal
Aleneboende 271000
Par uten barn 580000
Par med barn 0-17 år 754000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 384000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vaksdal
Grunnskolenivå 1094
Videregående skole-nivå 1448
Universitets- og høgskolenivå kort 580
Universitets- og høgskolenivå lang 130
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vaksdal
Aktivitetstilbud barn og unge 3
Bibliotek 275
Muséer 6
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 14
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 891
Musikk- og kulturskoler 704
Kommunale kulturbygg 111

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vaksdal
Sosialsektoren samlet 5.1
Barnevern 2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.2
Administrasjon, kommune 4.2
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 8.5
Grunnskole 16.9
Helse- og omsorg 40.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.