3595_1439
3595_1439
kommunefakta
2019-02-20T07:25:00.000Z
no
Vågsøy kommune

Kommunefakta

Vågsøy - 1439 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 988 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 183 134
5-9 år 204 184
10-14 år 196 199
15-19 år 181 187
20-24 år 201 162
25-29 år 174 139
30-34 år 161 159
35-39 år 169 146
40-44 år 170 155
45-49 år 209 202
50-54 år 208 171
55-59 år 224 222
60-64 år 229 191
65-69 år 191 169
70-74 år 153 139
75-79 år 99 121
80-84 år 59 102
85-89 år 46 84
90-94 år 20 42
95-99 år 5 9
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vågsøy
Sverige 22
Litauen 57
Polen 169
Tyskland 24
Eritrea 14
Somalia 14
Filippinene 28
Irak 10
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vågsøy
Selveier 83.8
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 15.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vågsøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 138
Sekundærnæringer 791
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1029
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 116
Undervisning 244
Helse- og sosialtjenester 575
Personlig tjenesteyting 69

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vågsøy
Aleneboende 266000
Par uten barn 616000
Par med barn 0-17 år 818000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 427000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vågsøy
Grunnskolenivå 1331
Videregående skole-nivå 2183
Universitets- og høgskolenivå kort 910
Universitets- og høgskolenivå lang 185
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vågsøy
Aktivitetstilbud barn og unge 60
Bibliotek 324
Muséer 38
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 1
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 494
Musikk- og kulturskoler 305
Kommunale kulturbygg 98

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vågsøy
Sosialsektoren samlet 3.1
Barnevern 3.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.3
Administrasjon, kommune 6.4
Kultursektoren, kommune 2.6
Barnehage 9.3
Grunnskole 20.7
Helse- og omsorg 35.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.