3595_1439
3595_1439
kommunefakta
2020-01-18T21:25:00.000Z
no
Vågsøy kommune

Kommunefakta

Vågsøy - 1439 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 937 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 172 134
5-9 år 205 167
10-14 år 190 218
15-19 år 198 164
20-24 år 185 178
25-29 år 187 130
30-34 år 149 171
35-39 år 169 148
40-44 år 177 158
45-49 år 197 187
50-54 år 194 184
55-59 år 220 208
60-64 år 241 187
65-69 år 191 164
70-74 år 154 156
75-79 år 104 115
80-84 år 65 103
85-89 år 44 82
90-94 år 17 37
95-99 år 7 11
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vågsøy (-2019)
Sverige 22
Litauen 58
Polen 167
Tyskland 25
Eritrea 15
Somalia 13
Filippinene 28
Irak 10
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vågsøy (-2019)
Selveier 83.9
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 14.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vågsøy (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 143
Sekundærnæringer 791
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1035
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 119
Undervisning 241
Helse- og sosialtjenester 572
Personlig tjenesteyting 71

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vågsøy (-2019)
Aleneboende 277000
Par uten barn 635000
Par med barn 0-17 år 842000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 436000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vågsøy (-2019)
Grunnskolenivå 1302
Videregående skolenivå 2160
Universitets- og høgskolenivå, kort 950
Universitets- og høgskolenivå, lang 192
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vågsøy
Aktivitetstilbud barn og unge 66
Bibliotek 380
Muséer 39
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 39
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 408
Kulturskoler 330
Kommunale kulturbygg 34

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vågsøy
Sosialsektoren samlet 2.8
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.7
Administrasjon, kommune 6.7
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 9
Grunnskole 21.3
Helse- og omsorg 35.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.