3595_1865
3595_1865
kommunefakta
2019-10-17T21:04:00.000Z
no
Vågan kommune

Kommunefakta

Vågan - 1865 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 598 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 252 264
5-9 år 249 263
10-14 år 302 286
15-19 år 313 290
20-24 år 308 251
25-29 år 303 267
30-34 år 287 314
35-39 år 333 288
40-44 år 325 300
45-49 år 340 309
50-54 år 377 292
55-59 år 286 287
60-64 år 295 317
65-69 år 295 317
70-74 år 273 240
75-79 år 170 181
80-84 år 101 105
85-89 år 56 76
90-94 år 19 48
95-99 år 2 13
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vågan
Sverige 92
Litauen 88
Polen 209
Tyskland 57
Eritrea 69
Somalia 127
Filippinene 31
Irak 13
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vågan
Selveier 73.8
Andels- / aksjeeier 7.7
Leier 18.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vågan
Jordbruk, skogbruk og fiske 235
Sekundærnæringer 1038
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1749
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 255
Undervisning 407
Helse- og sosialtjenester 943
Personlig tjenesteyting 180

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vågan
Aleneboende 280000
Par uten barn 613000
Par med barn 0-17 år 788000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 417000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vågan
Grunnskolenivå 2467
Videregående skolenivå 3062
Universitets- og høgskolenivå, kort 1670
Universitets- og høgskolenivå, lang 403
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 45

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vågan
Aktivitetstilbud barn og unge 79
Bibliotek 366
Muséer 137
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 115
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 490
Musikk- og kulturskoler 461
Kommunale kulturbygg 818

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vågan
Sosialsektoren samlet 5
Barnevern 3.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.2
Administrasjon, kommune 4.7
Kultursektoren, kommune 5.6
Barnehage 9.7
Grunnskole 20.1
Helse- og omsorg 35.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.