3595_1865
3595_1865
kommunefakta
2019-02-21T19:58:00.000Z
no
Vågan kommune

Kommunefakta

Vågan - 1865 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 610 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 251 262
5-9 år 243 256
10-14 år 310 285
15-19 år 338 307
20-24 år 300 272
25-29 år 329 264
30-34 år 301 289
35-39 år 318 279
40-44 år 317 309
45-49 år 360 311
50-54 år 329 285
55-59 år 309 285
60-64 år 314 344
65-69 år 297 306
70-74 år 249 221
75-79 år 155 170
80-84 år 104 106
85-89 år 62 81
90-94 år 15 62
95-99 år 2 13
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vågan
Sverige 86
Litauen 79
Polen 213
Tyskland 65
Eritrea 70
Somalia 120
Filippinene 28
Irak 13
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vågan
Selveier 73.7
Andels- / aksjeeier 7.4
Leier 18.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vågan
Jordbruk, skogbruk og fiske 232
Sekundærnæringer 1015
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1695
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 230
Undervisning 404
Helse- og sosialtjenester 941
Personlig tjenesteyting 186

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vågan
Aleneboende 280000
Par uten barn 613000
Par med barn 0-17 år 788000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 417000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vågan
Grunnskolenivå 2502
Videregående skole-nivå 3034
Universitets- og høgskolenivå kort 1653
Universitets- og høgskolenivå lang 377
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 51

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vågan
Aktivitetstilbud barn og unge 77
Bibliotek 132
Muséer 122
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 186
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 423
Musikk- og kulturskoler 508
Kommunale kulturbygg 806

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vågan
Sosialsektoren samlet 6
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.6
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 4.3
Barnehage 8.7
Grunnskole 18.8
Helse- og omsorg 32.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.