3595_0515
3595_0515
kommunefakta
2019-01-23T11:01:00.000Z
no
Vågå kommune

Kommunefakta

Vågå - 0515 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 589 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 81 58
5-9 år 109 104
10-14 år 103 105
15-19 år 121 114
20-24 år 104 111
25-29 år 92 87
30-34 år 88 83
35-39 år 110 90
40-44 år 116 118
45-49 år 114 124
50-54 år 122 115
55-59 år 141 117
60-64 år 128 126
65-69 år 127 111
70-74 år 96 123
75-79 år 81 93
80-84 år 46 57
85-89 år 38 38
90-94 år 14 24
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vågå
Sverige 7
Litauen 24
Polen 22
Tyskland 3
Eritrea 37
Somalia 4
Filippinene 3
Irak 16
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vågå
Selveier 83.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vågå
Jordbruk, skogbruk og fiske 151
Sekundærnæringer 469
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 507
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 78
Undervisning 146
Helse- og sosialtjenester 383
Personlig tjenesteyting 52

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vågå
Aleneboende 259000
Par uten barn 572000
Par med barn 0-17 år 760000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 397000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vågå
Grunnskolenivå 921
Videregående skole-nivå 1373
Universitets- og høgskolenivå kort 497
Universitets- og høgskolenivå lang 130
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vågå
Aktivitetstilbud barn og unge 103
Bibliotek 268
Muséer 60
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 24
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 359
Musikk- og kulturskoler 526
Kommunale kulturbygg 864

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vågå
Sosialsektoren samlet 3.5
Barnevern 1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 7
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 6.7
Grunnskole 18.2
Helse- og omsorg 37.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.