På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3435
3595_3435
kommunefakta
2020-03-30T02:08:00.000Z
no
Vågå kommune

Kommunefakta

Vågå - 3435 (Innlandet)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 570 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 75 69
5-9 år 107 87
10-14 år 105 113
15-19 år 115 97
20-24 år 109 113
25-29 år 79 80
30-34 år 79 75
35-39 år 103 89
40-44 år 118 108
45-49 år 115 117
50-54 år 119 121
55-59 år 133 114
60-64 år 132 122
65-69 år 123 107
70-74 år 103 138
75-79 år 86 91
80-84 år 49 67
85-89 år 34 36
90-94 år 12 23
95-99 år 1 5
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vågå
Sverige 9
Litauen 25
Polen 23
Tyskland 3
Eritrea 30
Somalia 3
Filippinene 3
Irak 11
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vågå
Selveier 82.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vågå (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 168
Sekundærnæringer 474
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 506
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 73
Undervisning 140
Helse- og sosialtjenester 361
Personlig tjenesteyting 54

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vågå
Aleneboende 271000
Par uten barn 598000
Par med barn 0-17 år 781000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 395000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vågå
Grunnskolenivå 880
Videregående skolenivå 1378
Universitets- og høgskolenivå, kort 501
Universitets- og høgskolenivå, lang 127
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vågå
Aktivitetstilbud barn og unge 26
Bibliotek 313
Muséer 64
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 210
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 335
Kulturskoler 481
Kommunale kulturbygg 1010

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vågå
Sosialsektoren samlet 3
Barnevern 1.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.7
Administrasjon, kommune 8.3
Kultursektoren, kommune 4
Barnehage 6.8
Grunnskole 17.6
Helse- og omsorg 37.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.