3595_2003
3595_2003
kommunefakta
2019-11-12T00:09:00.000Z
no
Vadsø kommune

Kommunefakta

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 849 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 141 120
5-9 år 153 139
10-14 år 189 182
15-19 år 241 196
20-24 år 242 180
25-29 år 207 183
30-34 år 165 151
35-39 år 139 142
40-44 år 153 164
45-49 år 245 226
50-54 år 256 229
55-59 år 198 201
60-64 år 159 166
65-69 år 158 170
70-74 år 167 153
75-79 år 99 121
80-84 år 74 76
85-89 år 28 59
90-94 år 7 12
95-99 år 1 1
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vadsø
Sverige 12
Litauen 3
Polen 22
Tyskland 9
Eritrea 92
Somalia 58
Filippinene 14
Irak 22
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vadsø
Selveier 75.4
Andels- / aksjeeier 5.5
Leier 19

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vadsø
Jordbruk, skogbruk og fiske 62
Sekundærnæringer 327
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 881
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 667
Undervisning 266
Helse- og sosialtjenester 577
Personlig tjenesteyting 114

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vadsø
Aleneboende 308000
Par uten barn 657000
Par med barn 0-17 år 858000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 444000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vadsø
Grunnskolenivå 1546
Videregående skolenivå 1752
Universitets- og høgskolenivå, kort 1079
Universitets- og høgskolenivå, lang 391
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 35

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vadsø
Aktivitetstilbud barn og unge 180
Bibliotek 715
Muséer -11
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 439
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 798
Kulturskoler 508
Kommunale kulturbygg -288

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vadsø
Sosialsektoren samlet 7.2
Barnevern 4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.7
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 7.7
Grunnskole 18.8
Helse- og omsorg 32

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.