3595_1151
3595_1151
kommunefakta
2018-05-27T19:21:00.000Z
no
Utsira kommune

Kommunefakta

Utsira - 1151 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 211 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 7 7
5-9 år 9 3
10-14 år 8 4
15-19 år 7 5
20-24 år 8 8
25-29 år 3 5
30-34 år 3 9
35-39 år 7 9
40-44 år 8 3
45-49 år 4 8
50-54 år 8 2
55-59 år 12 10
60-64 år 7 6
65-69 år 7 4
70-74 år 5 7
75-79 år 2 4
80-84 år 3 2
85-89 år 0 1
90-94 år 2 1
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Utsira
Sverige 0
Litauen 0
Polen 0
Tyskland 0
Eritrea 0
Somalia 3
Filippinene 6
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Utsira
Selveier 87.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Utsira
Jordbruk, skogbruk og fiske 8
Sekundærnæringer 10
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 32
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 7
Undervisning 12
Helse- og sosialtjenester 30
Personlig tjenesteyting 4

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Utsira
Aleneboende 290000
Par uten barn 601000
Par med barn 0-17 år
Enslig mor/far med barn 0-17 år

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Utsira
Grunnskolenivå 46
Videregående skole-nivå 64
Universitets- og høgskolenivå kort 41
Universitets- og høgskolenivå lang 6
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 0

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Utsira
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 28.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år, Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand, Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon, Oppgave mangler for Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Utsira
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 18
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 6.1
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 16
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 25.4
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 1.7
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 11
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.