På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt mellom kl 17 og 19 i dag. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_1151
3595_1151
kommunefakta
2019-01-16T17:52:00.000Z
no
Utsira kommune

Kommunefakta

Utsira - 1151 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 200 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 7 7
5-9 år 9 3
10-14 år 8 4
15-19 år 7 5
20-24 år 8 8
25-29 år 3 5
30-34 år 3 9
35-39 år 7 9
40-44 år 8 3
45-49 år 4 8
50-54 år 8 2
55-59 år 12 10
60-64 år 7 6
65-69 år 7 4
70-74 år 5 7
75-79 år 2 4
80-84 år 3 2
85-89 år 0 1
90-94 år 2 1
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Utsira
Sverige 0
Litauen 0
Polen 0
Tyskland 0
Eritrea 0
Somalia 3
Filippinene 6
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Utsira
Selveier 77.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 22.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Utsira
Jordbruk, skogbruk og fiske 8
Sekundærnæringer 10
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 32
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 7
Undervisning 12
Helse- og sosialtjenester 30
Personlig tjenesteyting 4

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Utsira
Aleneboende 317000
Par uten barn 614000
Par med barn 0-17 år 845000
Enslig mor/far med barn 0-17 år

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Utsira
Grunnskolenivå 42
Videregående skole-nivå 69
Universitets- og høgskolenivå kort 43
Universitets- og høgskolenivå lang 8
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Utsira
Aktivitetstilbud barn og unge 563
Bibliotek 2702
Muséer 72
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 2293
Musikk- og kulturskoler 755
Kommunale kulturbygg 553

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Utsira
Sosialsektoren samlet 3.1
Barnevern 1.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.5
Administrasjon, kommune 17.4
Kultursektoren, kommune 5.6
Barnehage 7
Grunnskole 18.7
Helse- og omsorg 26.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.