På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_1151
3595_1151
kommunefakta
2020-03-30T03:46:00.000Z
no
Utsira kommune

Kommunefakta

Utsira - 1151 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 198 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 4 5
5-9 år 11 5
10-14 år 3 2
15-19 år 11 4
20-24 år 9 6
25-29 år 3 4
30-34 år 3 8
35-39 år 3 8
40-44 år 9 3
45-49 år 7 4
50-54 år 7 5
55-59 år 9 7
60-64 år 9 7
65-69 år 9 5
70-74 år 3 3
75-79 år 3 8
80-84 år 3 3
85-89 år 1 2
90-94 år 2 0
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Utsira
Sverige 0
Litauen 0
Polen 0
Tyskland 0
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 6
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Utsira
Selveier 75.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 24.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Utsira
Jordbruk, skogbruk og fiske 8
Sekundærnæringer 13
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 36
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 5
Undervisning 17
Helse- og sosialtjenester 19
Personlig tjenesteyting 4

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Utsira
Aleneboende 306000
Par uten barn 614000
Par med barn 0-17 år 835000
Enslig mor/far med barn 0-17 år

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Utsira
Grunnskolenivå 43
Videregående skolenivå 69
Universitets- og høgskolenivå, kort 39
Universitets- og høgskolenivå, lang 8
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 0

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Utsira
Aktivitetstilbud barn og unge 606
Bibliotek 3045
Muséer 91
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 3217
Kulturskoler 793
Kommunale kulturbygg 742

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år, Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Utsira
Sosialsektoren samlet 0.3
Barnevern 0
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.7
Administrasjon, kommune 17.8
Kultursektoren, kommune 5.5
Barnehage 6
Grunnskole 20.8
Helse- og omsorg 27.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.