3595_1233
3595_1233
kommunefakta
2018-11-21T18:51:00.000Z
no
Ulvik kommune

Kommunefakta

Ulvik - 1233 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 097 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 26 35
5-9 år 35 32
10-14 år 32 31
15-19 år 30 31
20-24 år 42 33
25-29 år 26 21
30-34 år 25 24
35-39 år 33 27
40-44 år 29 29
45-49 år 48 35
50-54 år 40 40
55-59 år 36 36
60-64 år 31 35
65-69 år 42 30
70-74 år 42 38
75-79 år 30 29
80-84 år 15 10
85-89 år 6 16
90-94 år 6 7
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ulvik
Sverige 3
Litauen 14
Polen 10
Tyskland 21
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 7
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ulvik
Selveier 77.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 22.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ulvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 52
Sekundærnæringer 84
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 172
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 33
Undervisning 56
Helse- og sosialtjenester 115
Personlig tjenesteyting 22

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ulvik
Aleneboende 270000
Par uten barn 561000
Par med barn 0-17 år 750000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 379000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ulvik
Grunnskolenivå 221
Videregående skole-nivå 400
Universitets- og høgskolenivå kort 209
Universitets- og høgskolenivå lang 58
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ulvik
Aktivitetstilbud barn og unge 229
Bibliotek 577
Muséer 28
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 39
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1722
Musikk- og kulturskoler 1184
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ulvik
Sosialsektoren samlet 3.2
Barnevern 0.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.7
Administrasjon, kommune 11.5
Kultursektoren, kommune 5.3
Barnehage 8.1
Grunnskole 17.4
Helse- og omsorg 29.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.