3595_1516
3595_1516
kommunefakta
2019-01-24T08:26:00.000Z
no
Ulstein kommune

Kommunefakta

Ulstein - 1516 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 595 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 265 223
5-9 år 282 267
10-14 år 300 303
15-19 år 341 302
20-24 år 252 237
25-29 år 273 247
30-34 år 305 238
35-39 år 316 247
40-44 år 326 287
45-49 år 393 334
50-54 år 316 250
55-59 år 263 229
60-64 år 234 208
65-69 år 200 207
70-74 år 176 178
75-79 år 108 122
80-84 år 72 92
85-89 år 39 61
90-94 år 16 34
95-99 år 2 9
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ulstein
Sverige 25
Litauen 58
Polen 275
Tyskland 36
Eritrea 98
Somalia 27
Filippinene 40
Irak 29
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ulstein
Selveier 84.5
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 15.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ulstein
Jordbruk, skogbruk og fiske 72
Sekundærnæringer 1387
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1390
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 174
Undervisning 400
Helse- og sosialtjenester 681
Personlig tjenesteyting 119

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ulstein
Aleneboende 289000
Par uten barn 651000
Par med barn 0-17 år 837000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 455000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ulstein
Grunnskolenivå 1591
Videregående skole-nivå 2649
Universitets- og høgskolenivå kort 1699
Universitets- og høgskolenivå lang 438
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 41

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ulstein
Aktivitetstilbud barn og unge 153
Bibliotek 210
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 54
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 349
Musikk- og kulturskoler 797
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ulstein
Sosialsektoren samlet 4.3
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.9
Administrasjon, kommune 5.9
Kultursektoren, kommune 5
Barnehage 12.1
Grunnskole 24.4
Helse- og omsorg 26.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.