3595_1516
3595_1516
kommunefakta
2020-01-24T13:22:00.000Z
no
Ulstein kommune

Kommunefakta

Ulstein - 1516 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 589 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 262 218
5-9 år 286 267
10-14 år 293 302
15-19 år 323 302
20-24 år 285 230
25-29 år 253 247
30-34 år 293 246
35-39 år 311 247
40-44 år 303 282
45-49 år 393 331
50-54 år 349 269
55-59 år 260 228
60-64 år 240 222
65-69 år 206 206
70-74 år 178 192
75-79 år 123 129
80-84 år 75 87
85-89 år 40 61
90-94 år 20 41
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ulstein
Sverige 25
Litauen 63
Polen 263
Tyskland 30
Eritrea 100
Somalia 25
Filippinene 43
Irak 20
Pakistan 4
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ulstein
Selveier 84.5
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ulstein
Jordbruk, skogbruk og fiske 82
Sekundærnæringer 1365
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1445
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 179
Undervisning 398
Helse- og sosialtjenester 704
Personlig tjenesteyting 120

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ulstein
Aleneboende 295000
Par uten barn 666000
Par med barn 0-17 år 873000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 456000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ulstein
Grunnskolenivå 1597
Videregående skolenivå 2661
Universitets- og høgskolenivå, kort 1736
Universitets- og høgskolenivå, lang 482
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 41

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ulstein
Aktivitetstilbud barn og unge 162
Bibliotek 206
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 73
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1541
Kulturskoler 531
Kommunale kulturbygg 6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ulstein
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 2.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.6
Administrasjon, kommune 6.3
Kultursektoren, kommune 6.6
Barnehage 13.3
Grunnskole 23.4
Helse- og omsorg 25.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.