På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_1516
3595_1516
kommunefakta
2020-03-30T03:48:00.000Z
no
Ulstein kommune

Kommunefakta

Ulstein - 1516 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 571 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 257 216
5-9 år 267 245
10-14 år 305 293
15-19 år 331 301
20-24 år 277 228
25-29 år 251 228
30-34 år 276 243
35-39 år 294 248
40-44 år 314 273
45-49 år 368 324
50-54 år 367 291
55-59 år 256 238
60-64 år 236 226
65-69 år 212 196
70-74 år 199 200
75-79 år 126 148
80-84 år 81 82
85-89 år 40 71
90-94 år 22 28
95-99 år 1 10
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ulstein
Sverige 25
Litauen 68
Polen 256
Tyskland 26
Eritrea 92
Somalia 25
Filippinene 46
Irak 21
Pakistan 3
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ulstein
Selveier 84.5
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ulstein
Jordbruk, skogbruk og fiske 83
Sekundærnæringer 1476
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1403
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 183
Undervisning 392
Helse- og sosialtjenester 711
Personlig tjenesteyting 118

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ulstein
Aleneboende 295000
Par uten barn 666000
Par med barn 0-17 år 873000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 456000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ulstein
Grunnskolenivå 1597
Videregående skolenivå 2661
Universitets- og høgskolenivå, kort 1736
Universitets- og høgskolenivå, lang 482
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 41

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ulstein
Aktivitetstilbud barn og unge 163
Bibliotek 205
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 42
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1823
Kulturskoler 604
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Frivillige lag og foreninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ulstein
Sosialsektoren samlet 3.4
Barnevern 2.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.2
Administrasjon, kommune 5.7
Kultursektoren, kommune 7.2
Barnehage 11.5
Grunnskole 24.3
Helse- og omsorg 28.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.