3595_1231
3595_1231
kommunefakta
2018-05-26T04:36:00.000Z
no
Ullensvang kommune

Kommunefakta

Ullensvang - 1231 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 338 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 75 77
5-9 år 108 92
10-14 år 115 102
15-19 år 114 113
20-24 år 101 84
25-29 år 69 70
30-34 år 86 78
35-39 år 79 94
40-44 år 108 108
45-49 år 123 112
50-54 år 121 118
55-59 år 124 104
60-64 år 94 103
65-69 år 99 92
70-74 år 99 108
75-79 år 79 82
80-84 år 50 51
85-89 år 33 40
90-94 år 6 27
95-99 år 7 15
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ullensvang
Sverige 13
Litauen 12
Polen 68
Tyskland 33
Eritrea 29
Somalia 10
Filippinene 25
Irak 23
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ullensvang
Selveier 80
Andels- / aksjeeier 0
Leier 20

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ullensvang
Jordbruk, skogbruk og fiske 108
Sekundærnæringer 475
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 472
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 75
Undervisning 139
Helse- og sosialtjenester 332
Personlig tjenesteyting 50

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ullensvang
Aleneboende 260000
Par uten barn 578000
Par med barn 0-17 år 802000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 442000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ullensvang
Grunnskolenivå 591
Videregående skole-nivå 1401
Universitets- og høgskolenivå kort 575
Universitets- og høgskolenivå lang 127
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Ullensvang
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 23.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 18.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 30
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Ullensvang
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 7.4
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 9.9
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 20.4
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 31.7
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.2
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 1
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 1.5
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.