3595_1231
3595_1231
kommunefakta
2019-01-24T12:16:00.000Z
no
Ullensvang kommune

Kommunefakta

Ullensvang - 1231 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 312 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 75 77
5-9 år 108 92
10-14 år 115 102
15-19 år 114 113
20-24 år 101 84
25-29 år 69 70
30-34 år 86 78
35-39 år 79 94
40-44 år 108 108
45-49 år 123 112
50-54 år 121 118
55-59 år 124 104
60-64 år 94 103
65-69 år 99 92
70-74 år 99 108
75-79 år 79 82
80-84 år 50 51
85-89 år 33 40
90-94 år 6 27
95-99 år 7 15
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ullensvang
Sverige 13
Litauen 12
Polen 68
Tyskland 33
Eritrea 29
Somalia 10
Filippinene 25
Irak 23
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ullensvang
Selveier 80.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ullensvang
Jordbruk, skogbruk og fiske 108
Sekundærnæringer 475
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 472
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 75
Undervisning 139
Helse- og sosialtjenester 332
Personlig tjenesteyting 50

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ullensvang
Aleneboende 270000
Par uten barn 589000
Par med barn 0-17 år 834000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 449000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ullensvang
Grunnskolenivå 586
Videregående skole-nivå 1385
Universitets- og høgskolenivå kort 579
Universitets- og høgskolenivå lang 133
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ullensvang
Aktivitetstilbud barn og unge 223
Bibliotek 592
Muséer 104
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 158
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 467
Musikk- og kulturskoler 752
Kommunale kulturbygg 611

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ullensvang
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 0.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 1.1
Administrasjon, kommune 7
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 9.3
Grunnskole 20.5
Helse- og omsorg 31.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.