3595_0235
3595_0235
kommunefakta
2019-02-20T07:23:00.000Z
no
Ullensaker kommune

Kommunefakta

Ullensaker - 0235 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 37 814 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1108 1124
5-9 år 1302 1301
10-14 år 1243 1250
15-19 år 1202 1181
20-24 år 1092 974
25-29 år 1316 1222
30-34 år 1357 1287
35-39 år 1325 1326
40-44 år 1501 1389
45-49 år 1574 1455
50-54 år 1376 1161
55-59 år 999 928
60-64 år 841 856
65-69 år 729 774
70-74 år 658 768
75-79 år 417 488
80-84 år 246 311
85-89 år 130 214
90-94 år 49 78
95-99 år 7 14
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ullensaker
Sverige 554
Litauen 549
Polen 1101
Tyskland 144
Eritrea 143
Somalia 158
Filippinene 276
Irak 522
Pakistan 736
Vietnam 324

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ullensaker
Selveier 76.1
Andels- / aksjeeier 6.6
Leier 17.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ullensaker
Jordbruk, skogbruk og fiske 182
Sekundærnæringer 2445
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 9981
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1621
Undervisning 996
Helse- og sosialtjenester 2720
Personlig tjenesteyting 612

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ullensaker
Aleneboende 314000
Par uten barn 653000
Par med barn 0-17 år 816000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 423000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ullensaker
Grunnskolenivå 8578
Videregående skole-nivå 11284
Universitets- og høgskolenivå kort 5865
Universitets- og høgskolenivå lang 1848
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 186

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ullensaker
Aktivitetstilbud barn og unge 167
Bibliotek 241
Muséer 34
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 165
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 744
Musikk- og kulturskoler 190
Kommunale kulturbygg 172

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ullensaker
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.5
Administrasjon, kommune 4.8
Kultursektoren, kommune 4
Barnehage 14.7
Grunnskole 23.5
Helse- og omsorg 27.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.