3595_0235
3595_0235
kommunefakta
2020-01-18T09:56:00.000Z
no
Ullensaker kommune

Kommunefakta

Ullensaker - 0235 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 39 349 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1155 1130
5-9 år 1343 1345
10-14 år 1324 1307
15-19 år 1192 1244
20-24 år 1200 1049
25-29 år 1372 1236
30-34 år 1446 1406
35-39 år 1402 1384
40-44 år 1548 1424
45-49 år 1577 1521
50-54 år 1496 1243
55-59 år 1094 984
60-64 år 859 830
65-69 år 725 789
70-74 år 721 805
75-79 år 435 527
80-84 år 270 332
85-89 år 136 213
90-94 år 53 94
95-99 år 7 14
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ullensaker (-2019)
Sverige 570
Litauen 649
Polen 1174
Tyskland 153
Eritrea 188
Somalia 186
Filippinene 278
Irak 591
Pakistan 844
Vietnam 350

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ullensaker (-2019)
Selveier 75.9
Andels- / aksjeeier 6.3
Leier 17.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ullensaker (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 169
Sekundærnæringer 2630
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 10608
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1671
Undervisning 1089
Helse- og sosialtjenester 2890
Personlig tjenesteyting 581

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ullensaker (-2019)
Aleneboende 322000
Par uten barn 664000
Par med barn 0-17 år 835000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 425000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ullensaker (-2019)
Grunnskolenivå 9031
Videregående skolenivå 11599
Universitets- og høgskolenivå, kort 6286
Universitets- og høgskolenivå, lang 2000
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 204

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ullensaker
Aktivitetstilbud barn og unge 195
Bibliotek 236
Muséer 22
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 177
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 775
Kulturskoler 200
Kommunale kulturbygg 180

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ullensaker
Sosialsektoren samlet 4.7
Barnevern 3.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.1
Administrasjon, kommune 4.7
Kultursektoren, kommune 3.9
Barnehage 13.9
Grunnskole 23.2
Helse- og omsorg 28.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.