3595_1146
3595_1146
kommunefakta
2019-01-24T08:19:00.000Z
no
Tysvær kommune

Kommunefakta

Tysvær - 1146 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 017 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 350 380
5-9 år 456 429
10-14 år 418 413
15-19 år 422 375
20-24 år 328 312
25-29 år 312 305
30-34 år 370 360
35-39 år 381 350
40-44 år 396 341
45-49 år 421 364
50-54 år 346 318
55-59 år 316 279
60-64 år 289 272
65-69 år 277 265
70-74 år 234 266
75-79 år 166 133
80-84 år 100 106
85-89 år 43 63
90-94 år 22 34
95-99 år 2 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tysvær
Sverige 12
Litauen 163
Polen 169
Tyskland 56
Eritrea 30
Somalia 14
Filippinene 34
Irak 58
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tysvær
Selveier 88.5
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 11.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tysvær
Jordbruk, skogbruk og fiske 240
Sekundærnæringer 1613
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1689
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 203
Undervisning 403
Helse- og sosialtjenester 1086
Personlig tjenesteyting 127

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tysvær
Aleneboende 290000
Par uten barn 617000
Par med barn 0-17 år 838000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 419000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tysvær
Grunnskolenivå 2207
Videregående skole-nivå 3868
Universitets- og høgskolenivå kort 1688
Universitets- og høgskolenivå lang 369
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 38

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tysvær
Aktivitetstilbud barn og unge 316
Bibliotek 344
Muséer 121
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 440
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 514
Musikk- og kulturskoler 453
Kommunale kulturbygg 447

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tysvær
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.3
Administrasjon, kommune 4
Kultursektoren, kommune 4.4
Barnehage 13.7
Grunnskole 22.7
Helse- og omsorg 29.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.