3595_1146
3595_1146
kommunefakta
2020-01-18T13:40:00.000Z
no
Tysvær kommune

Kommunefakta

Tysvær - 1146 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 054 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 363 369
5-9 år 431 421
10-14 år 419 404
15-19 år 415 375
20-24 år 328 312
25-29 år 303 286
30-34 år 368 366
35-39 år 386 369
40-44 år 370 343
45-49 år 411 345
50-54 år 373 327
55-59 år 310 282
60-64 år 286 286
65-69 år 284 260
70-74 år 233 279
75-79 år 187 152
80-84 år 97 109
85-89 år 48 63
90-94 år 20 34
95-99 år 3 8
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tysvær
Sverige 15
Litauen 152
Polen 166
Tyskland 64
Eritrea 34
Somalia 14
Filippinene 38
Irak 56
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tysvær
Selveier 88.5
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 10.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tysvær
Jordbruk, skogbruk og fiske 239
Sekundærnæringer 1693
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1607
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 210
Undervisning 416
Helse- og sosialtjenester 1114
Personlig tjenesteyting 125

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tysvær
Aleneboende 299000
Par uten barn 640000
Par med barn 0-17 år 858000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 445000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tysvær
Grunnskolenivå 2143
Videregående skolenivå 3864
Universitets- og høgskolenivå, kort 1743
Universitets- og høgskolenivå, lang 385
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 36

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tysvær
Aktivitetstilbud barn og unge 332
Bibliotek 351
Muséer 134
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 498
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 589
Kulturskoler 447
Kommunale kulturbygg 442

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tysvær
Sosialsektoren samlet 3.8
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.8
Administrasjon, kommune 3.7
Kultursektoren, kommune 4.3
Barnehage 14
Grunnskole 22.5
Helse- og omsorg 29.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.